Notities bij mijn Bijbel nr. 024

Genesis 2:1

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir (Gn 2:1)

We zijn toe aan een nieuw hoofdstuk, namelijk Gn 2. Maar we beginnen niet met een nieuw onderwerp. Dit hoofdstuk begint namelijk met een vervolg op hoofdstuk 1.

Indeling in hoofdstukken en verzen

We moeten beseffen dat de indeling in hoofdstukken niet door de schrijver is aangebracht. Dat is veel later gebeurd en men schrijft dat werk toe aan Stephan Langton, aartsbisschop van Canterbury, die in 1228 overleed. De indeling in verzen dateert uit nog later tijd. Wat het OT betreft schrijft men deze indeling toe aan Rabbi Izaak Nathan die deze indeling gebruikte in een concordantie die hij schreef in 1437-1447 (Ontleend aan de Chr. Encyclopedie)

De bewoordingen van vers 1 maken heel duidelijk dat het om een vervolg van hoofdstuk 1 gaat, want ze spreken over de voltooiing van het scheppingswerk waarover in hoofdstuk 1 sprake is. Dat scheppingswerk is ‘voltooid’. De hemel en de aarde en alles wat er toe behoort, is klaar. De woorden ‘hemel en aarde’ grijpen terug op 1:1 waar staat dat God de hemel en de aarde schiep. Maar daarmee was de schepping niet voltooid. Dat laatste wordt uitgedrukt met de term ‘al hun heir’ en dat omvat alles wat in de zes dagen door God tot stand gebracht werd.

Velen hebben in het verleden hun tong gebroken om het woord ‘heir’ uit te spreken want men maakte er een tweeklank van. Het woord moet echter als ‘heer’ uitgesproken worden en ziet op een ‘leger’. God wordt de God van de ‘heirscharen’ ofwel de ‘legerscharen’ genoemd.
De NBV geeft de uitdrukking ‘al hun heir’ weer met ’al hun rijkdom’. Ik ben zo vrij geweest hiervoor te spreken over ‘en alles wat er toe behoort” en wat dus in de zes dagen door God is geformeerd.

De Schepping is niet een halffabrikaat waar nog van alles aan gebeuren moet, nee het is een voltooide schepping. God doet – met eerbied gezegd – geen halfwerk.
Wij behoren Hem in dat opzicht als zijn beelddragers na te volgen

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies