Pentateuch en Mozes

Vraag:

Als Mozes de eerste vijf boeken van de Bijbel, (de Pentateuch) geschreven heeft, hoe kon hij dan zijn eigen dood beschrijven? Hoe kon hij over die dingen schrijven die hijzelf niet heeft meegemaakt…denk aan het boek Genesis?

Antwoord:

In de Bijbel worden de eerste vijf boeken van de Bijbel aan Mozes toegeschreven. Dat ligt bijv. besloten in de woorden die de Heer Jezus vermeld: ‘Zij hebben Mozes en de profeten’ Lk 16 29 (zie ook Lk 24: 27, 44 e.a.).

Als we zeggen dat Mozes de schrijver is van de eerste vijf boeken van de Bijbel dan betekent dat, dat hij ze onder de leiding van de Heilige Geest heeft samengesteld.
Dat houdt niet in dat Mozes geen gebruik gemaakt heeft van mondelinge of schriftelijke overlevering. Denk aan de geslachtsregisters van het boek Genesis. Zo zal hij de mededelingen over hem als kind van zijn ouders vernomen hebben.

Het betekent ook niet, dat er geen notities van latere schrijvers of samenstellers in voorkomen. Zo’n latere toevoeging hebben we kennelijk in Gn 36:31. Daar wordt van de koningen van Edom gezegd, dat ze regeerden voor er een koning over Israël regeerde.
Zo zal ook de beschrijving van zijn dood van een latere hand zijn (Dt 34), bijvoorbeeld van Jozua. God moet dan Jozua geopenbaard hebben wat er op de berg heeft plaatsgevonden.
De inspiratie van de Schrift houdt in:

  • dat God aan de schrijver direct door Zijn Geest bepaalde dingen openbaarde, maar ook
  • dat een schrijver onder leiding van de Geest uit voorhanden zijnd materiaal (mondeling of schriftelijk) selecteerde, en eveneens dat
  • aan het werk van een schrijver door anderen, maar dan ook geleid door de Geest bepaalde dingen werden toegevoegd
Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies