Plicht tot opvoeding van kinderen tot volwassenheid

Waar staat in de Bijbel dat ouders de plicht hebben hun kinderen in liefde op te voeden totdat ze volwassen zijn? (Zie ook Lukas 18:29)

Over het opvoeden van kinderen spreken verschillende bijbelteksten. Ik noem er een paar.

a) In Js 1:2 staat het woord van de Heer: “Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed”. Dat ziet op de opvoeding van het volk Israël door God. We lezen hier niets over een plicht van ouders, maar deze woorden beschrijven ons het voorbeeld van de opvoeding van het volk Israël door God en daarvan kunnen we wel wat leren. Het gaat om het ‘grootbrengen’ van kinderen. In dat ‘grootbrengen’ zit besloten dat kinderen tot een mate van volwassenheid worden gebracht. We kunnen dat overbrengen op de opvoeding van onze kinderen. We moeten ze van kleine mensjes opvoeden tot volwassen personen, die zelfstandig in het leven kunnen staan. Van de Heer lezen we dat Hij in Nazareth was opgevoed (Luk 4:16).

b) Van Paulus lezen we in Hd 22:3 dat hij geboren is in Tarsus in Cicilië. maar opgevoed is in Jeruzalem waar hij aan de voeten van Gamaliël onderwezen is. De opvoeding begon natuurlijk in het ouderlijk huis.

c) De apostel geeft de vaders in Efeze de opdracht:” voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef 6:4). Hier spreekt Paulus over de plicht van opvoeding in de vrees van de Heer. Luk 18:29 laat zien dat deze opvoeding ertoe kan leiden dat kinderen hun ouders verlaten terwille van de Heer. Die kinderen moeten dan al wel volwassen zijn.
In Ef 6:1 lezen we dat de kinderen de plicht hebben de ouders te gehoorzamen. Vgl. Kol 3:20

d) We kunnen ook iets leren van de opvoeding van Timotheüs. We lezen in 2 Tm 1: 5 dat het geloof van zijn grootmoeder Loîs en zijn moeder Eunice ook in Timotheüs woont. Dat houdt in dat zijn moeder hem in het geloof heeft opgevoed zodat het als het ware van moeder op zoon is overgegaan. Denk hierbij aan 2 Tim 3:15 waar Paulus zegt dat Timotheüs van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat wijst o.a. heel duidelijk op de opvoeding door Eunice die haar zoon in de Schriften heeft opgevoed. Vgl. 1 Tm 5:10

e) We kunnen ook iets leren van Gen 2:24 waar we de instelling van het huwelijk vinden. Er staat daar dat een man (niet een kind!) zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen. De jongeman, die tot volwassenheid is opgevoed zal zijn vader en moeder verlaten. Hij is dus gekomen tot een punt dat hij op eigen benen kan gaan staan. Daartoe heeft zijn opvoeding geleid. Er staat niet met zoveel woorden dat de ouders de plicht hebben hun kinderen op te voeden totdat ze volwassen zijn, maar uit bovenstaande teksten volgt wel dat dat het doel van de opvoeding is en dat er dus de plicht op de ouders rust ze tot die volwassenheid en zelfstandigheid te brengen. Zie ook Ex 10:1,2; Dt. 4:9; 6:7; 11: 19;32:46; Jz 4:6; 4:21; Ps 78:5,6;103:13; Mt 7:11.

Uit deze en andere plaatsen volgt heel duidelijk dat de ouders de plicht hebben hun kinderen tot volwassenheid op te voeden ofwel ‘groot te brengen’. Moge de Heer ons allen als ouders de wijsheid geven om dit tot zijn eer te doen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies