Profetie – Betrouwbaar?

Vraag:

In Pinkstergemeenten spreekt men profetieën uit over wat God in de toekomst met iemand zal doen of over wat Hij van een bepaald persoon verwacht. Waarom komt dat in andere geloofsgemeenschappen niet voor?

Antwoord:

Men kan niet zonder meer zeggen, dat dit in andere kringen niet voorkomt. In de Apostolische Gemeente en ook in andere groeperingen worden eveneens in deze zin profetieën uitgesproken. In de Apostolische Gemeente bijvoorbeeld, heeft destijds de stamapostel in Frankfort de profetie uitgesproken, dat hij niet zou sterven voordat Jezus terugkwam.

Dit laatste brengt ons meteen al tot deze overweging, dat het uitspreken van dingen die zullen gaan gebeuren nog niet betekent dat zulke voorzeggingen betrouwbaar zijn. De genoemde apostel is namelijk enkele jaren geleden overleden.

Onder Israël traden echte profeten op, maar ook valse en de voorschriften die God gaf om de valse profeten te herkennen zijn voor ons in deze tijd nog net zo van belang als ze voor Israël waren. God gaf zijn volk twee toetsstenen en wel als volgt:

a. het woord van de profeet komt niet uit. Als dat het geval is, heeft de profeet in overmoed gesproken (zie Dt 18: 20-22).

b. het woord van de profeet komt uit, maar de leer die hij brengt deugt niet. Hij predikt afval van de Heer. In dat geval stelt de Heer zijn volk op de proef of het Hem liefheeft en het de valse profeet afwijst. (Dt 13:1-4).

We kunnen dit als volgt overbrengen op onze tijd:

a. Ga over verloop van langere tijd na of de profetieën die uitgesproken worden, uitkomen. Dan moeten het natuurlijk concrete profetieën zijn. Veel voorzeggingen zijn evenwel niet anders dan samenvoegingen van bijbelgedachten, die iemand bemoedigen om dit of dat te doen. Je hebt daar geen grip op. In de Bijbel lees je van de profeet Agabus, dat hij duidelijk een toekomstige gebeurtenis voorzegt, die ook vervuld werd (Hd 11: 27-30). Deze Agabus verwierf dus vertrouwen en zal bij verdere profetieën geloofwaardig geweest zijn.
Zelf heb ik evenwel een bundel profetieën in huis waar geen enkele concrete voorzegging in staat en waar je dus geen enkele toetsing – mogelijkheid hebt. Iedereen kan zulke voorzeggingen uitspreken.

b. Ga de leer na waarop men zich voor het profeteren baseert. Controleer ook of de leer waarop de hele gemeenschap gegrond is bijbels is. Vaak heeft men allerlei theorieën over spreken in talen, genezingen, tekenen e.d. die de toets van de Schrift niet kunnen doorstaan. Dan kan men moeilijk waarde aan het profeteren dat daar gebeurt, toekennen?! Een andere toets is na te gaan of men in extatische uitingen vervalt, die van ongezonde emoties getuigen.

Er is nog een toetssteen. We vinden die in het boek Jeremia. Jeremia kondigt aan, dat God het volk in ballingschap zal zenden vanwege de zonden van het volk en dat ze daar 70 jaar zouden verkeren.De profeet Hananja beweert echter dat degene die al in Babel zitten binnen 2 jaar zullen terugkeren en het gerei uit de tempel ook weer terug zal komen.
Welk van die twee profetieën gaat uit van de zondige toestand van het volk? Dat was de p[profetie van Jeremia. Hananja was echter een valse profeet en dat blijkt ook nog datzelfde jaar.

Zo moeten we ons afvragen bij profetieën die worden uitgesproken of ze geestelijk reëel zijn in verband met de toestand van de persoon of de personen waarover men profeteert

Kortom: het is niet alles goud wat er blinkt. Nuchter toetsen dus!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies