Profetie

Vraag:

Zijn er nog profeten en worden er nog profetieën uitgesproken?

Antwoord:

a. In Ef. 2:20 staat dat de Gemeente gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. De apostelen en (deze) profeten horen dus tot de begintijd van de Gemeente. Er worden nu geen profetieën meer gegeven over geestelijke zaken, die als geïnspireerde woorden aan de Schrift zouden kunnen worden toegevoegd. Die dienst is afgelopen. We hebben het Woord van God compleet in de Bijbel.

b. Wel kan er een profetendienst verricht worden in de zin van 1 Ko 14:3 maar dan altijd vanuit het geïnspireerde Woord van God. De geopenbaarde waarheid wordt dan door de profeten toegepast op hart en geweten van de luisteraars. Die dienst komt ook nu in de gemeente nog voor. predikers van het woord in kerken en kringen verrichten vaak zo’n profetendienst.

c. Wat anders is dat God praktische aanwijzingen die een profetisch karakter dragen, kan geven. Zie voor de aard van dit soort aanwijzingen: Hd 11: 28-30; 21:1 0,11. Of dat in de praktijk nog plaatsvindt is een andere vraag. Zulke voorzeggingen moeten dan natuurlijk wel uitkomen (zie Dt 18:20-22.

Van mensen tegenover wie zulke voorzeggingen gedaan waren heb ik alleen maar negatieve reacties gehoord. Er was wel veel voorzegd, maar de ‘profetieën’ kwamen niet uit. Of de uitspraken waren zo vaag dat je er geen vat op kreeg. Daarmee beweer ik niet, dat God op deze manier niet zou kunnen werken door Zijn Geest. Mij zijn echter geen betrouwbare gevallen bekend.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies