Rechtvaardiging en wedergeboorte

Vraag:

Wat houdt rechtvaardiging in? Is het hetzelfde als wedergeboorte?

Antwoord:

Rechtvaardiging houdt in dat God een schuldige zondaar rechtvaardig verklaart. God kan dat doen omdat Christus onze plaats wilde innemen op het kruis en onze zonden voor zijn rekening nam. Maar dat kon alleen als Christus zondeloos was en dat was Hij.
Christus heeft nooit zonde (als daad) gedaan, zo zegt Petrus (1 Pt 2:22); Hij heeft geen zonde (als natuur) gekend, getuigt Paulus (2 Ko 5:21); in Hem is geen zonde (natuur, macht) verklaart Johannes (1 Jh 3:5).

Bij de aankondiging van zijn geboorte wordt gesproken over “dat Heilige dat geboren zal worden” (Lk 1:35). Christus was dus absoluut zondeloos en dus nooit schuldig.
Op het kruis echter nam Hij, zoals gezegd, onze zonden op Zich!! Hij nam ze voor Zijn rekening. Hij nam dus de schuld ervan op zich. Op het kruis werd Hij schuldig verklaard in onze plaats opdat wij vrijgesproken zouden kunnen worden.

Rechtvaardiging gaat verder dan vergeving. Vergeving wil zeggen: je hebt het gedaan maar je krijgt geen straf. Rechtvaardiging wil zeggen: je wordt vrijgesproken van het kwaad.
Een aardse rechter kan iemand die een misdaad begaan heeft, ontslaan van strafvervolging. Hij kan als het ware vergeven, maar hij kan hem niet rechtvaardigen. Wat een aardse rechter niet kan heeft God echter wel gedaan. Maar hoe kan dat dan? Wij waren toch schuldig? Zeker! Heeft God dan het kwaad door de vingers gezien? Dat kan God niet dan zou Hij aan Zijn heiligheid te kort doen!. Hij kon dat alleen door Zijn Zoon te zenden en die te beladen met onze schuld. Wij schuldigen worden onschuldig verklaard omdat Christus de Onschuldige schuldig verklaard is.

Wedergeboorte houdt in dat God aan iemand die zich heeft bekeerd en die gelooft in de Here Jezus en zijn offerwerk op het kruis een nieuwe natuur, een nieuw leven geeft. Rechtvaardiging en wedergeboorte gaan samen, maar ze betreffen een ander aspect. Iemand die gelooft in Jezus Christus wordt gerechtvaardigd en dus vrijgesproken van schuld. Zo iemand ontvangt terzelfder tijd een nieuw leven, hij wordt een kind van God. Hij komt daardoor in een nieuwe relatie tot God te staan. Hij mag God nu zijn Vader noemen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies