Roomskatholieke kerk – Ontstaan

Betreft: Oorsprong van het katholicisme/de Roomskatholieke kerk.

Vraag:

Wanneer is het Katolicisme of de Roomskatholieke kerk ontstaan.

Antwoord:

Je kunt niet zeggen, dat de Roomskatholieke kerk op een bepaald moment ontstaan is. Deze kerk is voortgekomen uit de kerk of gemeente zoals die was in de dagen van de apostelen. Langzaam maar zeker trad het verval i n die gemeente in. Dat begon al in de tweede eeuw toen er een scheiding gemaakt werd tussen de ambsdragers en de leken. Er ontsond een aparte stand die van hoger orde was dan die van de gewone gemeenteleden. Onder de ambtsdragers werd ook weer een scheiding aangebracht: er waren de hogere ambten van bisschop, ouderling en diaken en de lagere ambten van voorlezer, subdiaken e.d. Onder de bisschoppen werd ook weer ondeerscheid gemaakt tussen de bisschoppen op het platteland en die in de steden.

De gewone stadsbisschoppen waren weer van lager orde dan die in de hoofdsteden of metropolen, ze heetten dan ook metropolieten. De metropolieten van een aantal steden waar de gemeente door een van de apostelen was gesticht achtten zich weer verheven boven de andere metrpolieten en noemden zich patriarchen. Onder deze patriarchen ontbrandde ook de strijd om de voorrang. Tenslotte wist die van Rome zich het oppergezag over de kerk toe te eigenen. hij werd Paus genoemd en stelde zijn macht ook boven die van koningen en keizers.

Toen het chritendom min of meer staatsgodsdienst was geworden in het Romeinse Rijk, traden erg veel ongelovigen tot de kerk toe (zo na 313 n.Chr.) en werden allerlei heidense en joodse gebruiken ingevoerd: prieserkleding, altaar met misoffer, gebruik van wijwater, enz. enz.
Ook de leer van rechtvaardiging door geloof alleen werd opgegeven en de leer van de goede werken deed zijn intrede.

In bijbelse termen gesproken ontleend aan Op 2 en 3, kunnen we zeggen, dat:

  • de eerste eeuw de periode van Efeze was, waarin de eerste liefde werd verlaten.
  • daarna de Smyrnaperiode aanbrak, de tijd van de christenvervolging, zo tot het midden van de vierde eeuw,
  • we krijgen daarna de periode van Pergamus, ofwel van het vroegkathlicisme tot zo de zevende of achtste eeuw.
  • vervolgens de priode van Thyatire aanbrak waarin het Roomskatholicisme tot volle openbaring is gekomen. Het dieptepunt van verval zien we dan in de Middeleeuwen.

Nogmaals: er is niet een strikt beginpunt aan te wijzen het is een langzame verwording van de eertijds gevormde gemeente van de Pinksterdag.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies