Roomskatholieke Kerk

Vraag:

Wat is het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse Kerk

Antwoord:

-De RK Kerk kent een vergaande scheiding in geestelijken en leken, er is een geestelijke stand, de PK kent die principieel niet, (praktisch gezien dreigt er een ‘domineesstand’ te komen).

-De RK Kerk kent een hiërarchische (opklimmende) gezagsstruktuur: pastoors, bisschoppen, aartsbisschoppen, kardinalen, paus. Waarbij de hogere ambten dus gezag uitoefenen en vaak benoemingsbevoegdheid hebben over of in zake de lagere ambten. De PK kent slechts de ambten van ouderling en diaken (de predikant beschouwt men als lerend ouderling) die door de gemeente gekozen worden. Classis en synode zijn overkoepelende organen met meer adviserende dan beslissende stem in kerkzaken.

-De RK Kerk kent naast de bijbel een vrijwel gelijk gezag toe aan de traditie en leert dat de Paus onfeilbaar is als hij ex cathedra uitspraken doet. De PK kennen alleen onfeilbaar gezag toe aan de Heilige Schrift (sola scriptura). De belijdenisgeschriften hebben in principe dat gezag niet (ze dreigen dat in de praktijk echter wel te krijgen).

-De RK Kerk leert dat het geloof op zichzelf niet voldoende is tot zaligheid, zij kent zaligmakende genade toe aan de sacramenten en leert dat de werken verdienstelijk zijn tot delging van tijdelijke straf (verkorting van de louteringstijd in het vagevuur), de PK handhaven dat alleen het geloof zalig maakt (sola fide), de goede werken vloeien uit het geloof voort. Een mens wordt enkel behouden op grond van genade (sola gratia).

-De RK Kerk zegt dat door de zegening van de priester het brood van het avondmaal verandert in het lichaam van Christus en de wijn in het bloed van Christus. De ouwel wordt dan ook goddelijke eer toegebracht. De PK ziet brood en wijn van het avondmaal als herinneringstekenen aan de dood van Christus en leert dat ons door het gebruik iets ‘betekent’ wordt. Deze leer gaat verder dan dat ze enkel herinneringstekenen zouden zijn. Het gebruik ‘doet je iets’. In evangelische kerken ziet men het avondmaal vaak alleen als een herinneringsmaaltijd.

-De RK Kerk leert dat in de mis Christus elke keer opnieuw onbloedig wordt geofferd, het is het misoffer dat waarde heeft als delging van zonden van doden en levenden. Voor de doden worden missen opgedragen. De PK wijst dit alles af en stelt dat met de dood het lot van de mens beslist is en er door levenden niets voor de doden gedaan kan worden.

-De RK Kerk kent aan de apocriefe boeken van het Oude Testament hetzelfde gezag toe als aan de andere bijbelboeken, de PK beschouwen deze boeken niet als onfeilbaar.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies