Samaritanen

Vraag:

We lezen in de Bijbel over Joden, christenen en heidenen. Maar waartoe behoren nu de Samaritanen?

Antwoord:

Over het ontstaan van de Samaritanen licht 2 Ko17:14-41 ons vrij uitvoerig in. Het gaat om een mengbevolking van heidenen uit diverse plaatsen (vs.2).
Door een priester van Israël werden ze in de dienst van God ingewijd, maar onderwijl bleven ze hun eigen goden vereren.Godsdienstig gezien waren het dus ‘halfjoden’

De Joden verachtten de Samaritanen en beschouwden hen beslist niet als volks – of geloofsgenoten.
Ook de Heer Jezus beschouwt hen niet als Joden, want in Mt 10:5 lezen we dat de discipelen worden uitgezonden met het bevel niet een stad van de Samaritanen binnen te gaan met de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen. Wel onderscheidt Hij hen van de volken, want Hij noemt ze apart.

Dit verbod van Jezus Christus aan zijn discipelen om een Samaritaanse stad in te gaan, betekent niet dat het heil uiteindelijk niet ook voor de Samaritanen bedoeld zou zijn.Jh 4 laat het tegendeel al zien, want zelfs voordat zijn verwerping door de Joden definitief was (denk aan Rm 11:11), vóór zijn kruisdood dus, volvoert de Heiland een speciale missie in het Samaritaanse gebied.

In Hd 1:8 lezen we dat de discipelen wereldwijd van Jezus Christus moeten gaan getuigen, maar dan wordt naast Judea direct Samaria genoemd als tweede gebied waar dat moest gebeuren. We kunnen dus zeggen dat de Samaritanen toch een bijzondere plaats innamen, ze worden echter in 1 Ko 10: 32 niet als een vierde groep genoemd.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies