Satan en gedachtenlezen

Vraag:

Kent satan de gedachten van de mensen?

Antwoord:

Op deze vraag kunnen we niet met ja of nee antwoorden. Er staat namelijk – voor zo ver wij weten – nergens in de Bijbel dat hij dat kan. Er staat echter ook niet, dat hij daartoe niet in staat is. Er zijn echter wel een paar teksten die spreken over wat satan weet.

Ten eerste is er de bekende uitspraak van de Heer Jezus die we vinden in Mt 16: 23: ‘Ga weg achter Mij, satan; want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen’. We zouden verwacht hebben dat het slot zo zou luiden: ‘maar op die van jezelf’. Dat staat er echter niet. Of je uit deze tekst de conclusie mag trekken dat satan gedachten kan lezen is de vraag, maar wel blijkt eruit dat satan weet wat de trant van denken van de mensen is. Hij weet ze te beïnvloeden in de lijn van hun gevoelens. Petrus wilde niet aanvaarden dat de Meester zou lijden. Dat paste niet in zijn godsdienstig denkschema. De Heer moest niet lijden, maar het koninkrijk oprichten, vond hij. Welnu, satan sluit daarbij aan en beïnvloedt hem om de woorden uit te spreken, die we in vers 22 lezen.

Ten tweede blijkt ui Mt 4:6 dat satan weet wat er in de Schriften staat. Dat is wel veelzeggend.

In de derde plaats weten de duivelen wie Jezus Christus is en dat hun een oordeel wacht op Gods tijd. Lees daartoe Mt 8: 28-30.

Ten vierde zegt Op 12: 12 dat als satan op aarde wordt geworpen, hij weet dat hij weinig tijd heeft. Misschien mogen we er ook Hd 16:16 bij betrekken, tenzij we daar met bedrog te maken hebben In dat vers is namelijk sprake van een vrouw die een waarzeggende geest had.

Al met al weet satan heel wat en we moeten hem wat zijn kennis betreft niet onderschatten. Omgekeerd weten wij als gelovigen door onze gemeenschappelijke geloofservaring door de eeuwen heen en bovenal door de voorlichting van Gods Woord hoe satan denkt. Zijn gedachten, zijn denktrant is ons niet onbekend (2 Ko 2:11). Dat betekent niet dat we zijn gedachten kunnen lezen. Zo kunnen we evenmin uit de teksten die spreken over het kennen van satan niet concluderen dat hij gedachten lezen kan. Maar nogmaals, we kunnen ook niet zeggen dat hij dat niet kan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies