Satan – Wie zijn zijn kinderen?

Vraag:

(1) Is ieder die niet wederom geboren is een kind van de duivel of de satan? Zo ja, hoe kan een kind van de duivel dan waarheid spreken? Of is de Heilige Geest aanwezig in ieder mens, hoe zondig die mens ook is.
(2) De farizeeërs waren kinderen van de duivel / satan (Jh 8: 44, 45), maar ze waren toch begrepen in het verbond dat God met Abraham gesloten had?

Antwoord:

(a) Ieder mens is in de macht van satan. In Hd 26:18 zegt Paulus dat de mens zich moet bekeren van de macht van satan tot God. Ieder mens is een zondaar en doet verkeerde dingen. Maar dat betekent niet, dat de mens geen ware dingen kan zeggen. De duivelen of boze geesten spreken vaak waarheid. De geesten die in de man uit het land van de Gadarenen of Gerasenen huisden, noemden Jezus terecht Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste (Mk 5: 7). De duivel haalt bij de verzoeking in de woestijn bijbelteksten aan (Lk 4: 6). Het meisje met de waarzeggende geest sprak ook de waarheid (Hd 16:17).
De Heilige Geest woont alleen in de gelovigen. Maar zonder bezit van de Heilige Geest kunnen mensen in het horizontale vlak toch waarheid spreken.

(b)De Joden werden kinderen van de duivel genoemd omdat ze niet alleen in zijn macht waren, maar omdat ze zich ook door hem volkomen lieten beheersen en met hun verdorven gemoed precies spraken als hij. Biologisch gezien waren ze kinderen van Abraham en waren ze begrepen in het verbond dat God met hem en zijn nakomelingen had gesloten. Geestelijk gezien waren ze echter kinderen van de duivel. In Jh 8: 31-47 kom het onderscheid duidelijk uit. Uiterlijk een kind van het verbond te zijn helpt niet als men geestelijk gezien niet gelooft zoals Abraham God geloofde.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies