Satan

Vraag:

(1) Waarom wordt er in de Bijbel de ene keer over de duivel gesproken (2 Tm 2:26; 1 Ko 10: 20; Ef 4: 27) en de andere keer over satan (1 Ko 5: 5; 7: 5; 2 Ko 2:10) ?
(2) Waarom wordt satan ‘de draak’ genoemd. Hij manifesteert zich toch dikwijls in glamour, e.d.

Antwoord:

(1) De satan draagt verschillende namen en al die namen drukken iets uit van zijn wezen of van zijn handelwijze. In het algemeen kunnen we zeggen dat een bepaalde naam gebruikt wordt in verband met zijn optreden waarover het in dat bepaalde geval gaat.
In Op 20:1 vinden we hem achter elkaar met vier namen genoemd, te weten: draak, slang, duivel, satan (vgl. 12: 9).
Draak en slang zijn haast synoniem, maar met draak wordt meer gedacht aan het gewelddadige van zijn optreden, vgl. Op 12:3.
Slang wijst op de listigheid van zijn optreden. Oude slang staat er omdat hij al een hele levensloop (om zo te zeggen) achter de rug heeft. Hij is niet van vandaag of gisteren.
Duivel is afgeleid van het Griekse ‘diabolos’ dat ‘lasteraar’ betekent.
Satan betekent ‘wederpartijder’ of ‘tegenstander’

Met behulp van het bovenstaande kunnen we het gebruik in de genoemde teksten vrij goed nagaan. In 2 Tm 2:26 en de andere plaatsen gaat het om valse leer, afgoderij, leugen en toorn. Daar past de naam duivel dus bij. In 1 Ko 5: 5 gaat het om overgeven in de macht van satan, de tegenstander van God. Deze man komt in de macht van de tegenpartij met het oog daarop dat hij tot inkeer komt. 1 Ko 7:5 kan ook in die zin verklaard worden. Satan zou iemand tot hoererij kunnen verleiden en op zijn terrein kunnen trekken, praktisch gezien.
Ook in 2 Ko 2:10 is de naam van ‘tegenstander’ goed te begrijpen.

(2) Zoals boven betoogd draagt satan verschillende namen die zijn karakter aangeven. Daarnaast echter wordt hij op verschillende manieren gekenschetst en daarbij wordt hij o.a. ook geschetst ion zijn verleidelijk karakter. Zo wordt hij vergeleken met een leeuw die rondgaat om mensen te verslinden, maar ook als een engel des lichts om mensen te verleiden. 1 Pt 5: 8; 2 Ko 11:14). Zoals boven al aangeduid ziet de term draak om het gewelddadige van zijn opreden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies