Schepping – Hoe bekend gemaakt?

Vraag:

Hoe kwam Mozes aan het verhaal van de schepping?

Antwoord:

Bij de schepping is uiteraard geen mens aanwezig geweest, want God heeft de mens – als kroon op Zijn werk – pas geschapen toen al het andere al geschapen was. Wilde de mens er wat van weten dan kon dat alleen doordat God dat openbaarde. We mogen aannemen dat God aan Adam en Eva verteld (geopenbaard) heeft hoe Hij alles gemaakt had. Deze zullen dat dan ongetwijfeld hebben doorgegeven. Omdat de mensen zeer oud werden waren er slechts een beperkt aantal schakels nodig om deze mondelinge overlevering bij Mozes te brengen, die ze geleid door Gods geest juist te boek gesteld heeft.

Niet zo lang geleden is er een boek verschenen ‘Ontdekkingen over Genesis’ waarin de schrijver tracht aan te tonen dat Mozes uit schriftelijke overlevering geput heeft. De kenmerken van het schrijven op kleitabletten zouden namelijk in Genesis te herkennen zijn. De schrijver voert daar heel interessante argumenten voor aan. Het is dus mogelijk dat de mens al heel vroeg het bericht van de schepping schriftelijk vastgelegd heeft.

Natuurlijk heeft God ook direkt aan Mozes dit bericht van de schepping kunnen openbaren. Het merkwaardige is echter, dat we in Genesis nergens lezen dat God met Mozes sprak en hem opdracht gaf bepaalde dingen op te schrijven. we lezen dat wel in Exodus, maar niet in Genesis en dat pleit ervoor dat Mozes kennis had van mondelinge of schriftelijke overlevering.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies