Vergeving voor de kruisiging?

Vraag:

Hoe kan God de mensen hun zonden vergeven nu de mensen bij al hun zonden ook nog Zijn Zoon gekruisigd hebben? Het is toch onlogisch dat op grond van die kruisdood zelfs de zonde van het kruisigen vergeven kan worden?

Antwoord:

God heeft in het verleden offers laten brengen, waarbij een dier zijn bloed, zijn leven, moest geven voor de zonde van de mens. God had natuurlijk geen behagen in die bloedstorting op zichzelf. Maar Hij wenste dat de mens zou beseffen, dat hij door zijn zonde de dood verdiend had en dat er alleen vergeving was doordat een ander in zijn plaats stierf. Daarbij zag dat offerdier vooruit op het grote Offer, het offer van Jezus Christus zelf.

Zien we nu naar het kruis dan vallen er twee aspekten te onderscheiden. Het ene is, dat de mensen Jezus Christus verwierpen en niet beseffen wat ze deden (zie Hd 3:17 en 1 Ko 2:8, vergelijk 1 Tm 1: 3) hem in hun verblindheid naar het kruis verwezen. Bij al hun zonden voegden ze inderdaad nog de zonde van de kruisiging van een onschuldige. Logisch geredeneerd zou je zeggen, dat er nu helemaal geen redding mogelijk was.

Er is echter ook een ander aspekt en dat is, dat Jezus Christus gekomen is om zichzelf op te offeren (lees Hb.5: 4-10). Hij wilde op het kruis onze zonde dragen en de straf er voor ondergaan (1 Pt 2: 21-25). Ja, hij wilde tot zonde gemaakt worden (alsof hij de bron van alle kwaad was) Zie 2 Ko 5: 21. Daarbij heeft Hij door zijn toewijding-aan-God-tot-in-de-dood God meer verheerlijkt dan Adam Hem door zijn zonde onteerd had. Welnu, de waarde van deze zelfopoffering is voor God zo groot en de uitdelging van de zonde zo volkomen, dat God JUIST OP GROND VAN HET KRUIS ieder mens die zich bekeert en gelooft in Jezus Christus zijn zonden vergeven kan en hem kan maken tot Zijn kind!
Voor het verstand is het onbegrijpelijk, maar het is goddelijke realiteit.

Wie dat nog niet gedaan heeft, wil ik dan ook oproepen zijn zonden voor God te erkennen alsmede zijn hele verloren toestand, om dan ook te geloven in het plaatsvervangend offer van Jezus Christus. Wie in Hem gelooft wordt niet getroffen door Gods oordeel, omdat Christus dat oordeel voor hem (haar) heeft ondergaan. WAT EEN GENADE!

Wat anders is dat als men het kruis verwerpt en dat geldt ook voor de Joodse leidslieden van destijds er geen vergeving is en er oordeel wacht.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies