Verschil RK bijbel

Vraag:

Waarom is er verschil tussen de katholieke en de protestantse bijbel wat het aantal boeken betreft?

Antwoord:

De katholieke bijbel bevat een zevental boeken meer wat het Oude Testament betreft. We noemen dat de ‘apocriefe boeken van het Oude Testament’. Apocrief betekent oorspronkelijk. ‘verborgen’. Dat kon gunstig bedoeld zijn: men verborg de boeken om hun hoge waarde. Het kon ook ongunstig bedoeld zijn: men verborg ze omdat men ze niet geschikt achtte voor algemeen gebruik. In deze laatste betekenis is men het woord gaan gebruiken voor die boeken waarvan men vond dat ze niet bij de bijbel hoorden. Apocrief staat dan in tegenstelling tot canoniek.

De zeven boeken waarover het gaat kwamen niet in de Hebreeuwse bijbel voor, maar zijn wel opgenomen in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die een paar eeuwen voor Christus tot stand kwam. De Vulgaat, de latijnse vertaling, nam ze ook op. Zo zijn ze als het ware ‘ingeslopen’. Ze werden wel gebruikt, hoewel sommigen daarentegen waarschuwden.

Met de Hervorming heeft men zich opnieuw bezonnen op de vraag of deze boeken nu bij de bijbel hoorden of niet. Men heeft toen deze boeken als niet-geinspireerd, als niet echt, afgewezen en heeft alleen die boeken als canoniek erkend, die in de hebreeuwse bijbel voortkwamen.

In verschillende protestantse bijbeluitgaven kwamen deze apocriefen echter wel voor. Luther nam ze op als een aanhangsel in de Lutherbijbel en ook de oude uitgaven van de Statenbijbel bevatten ze. Maar dan met een waarschuwing voor het gebruik erbij om ze niet met de andere boeken op één lijn te stellen. De katholieke kerk heeft op het concilie van Trente (1545-1563) in verschillende perioden) (a) de apocriefe boeken tot canonieke verklaard, (b) de Vulgaat als de enig juiste vertaling aanvaard en (c) de traditie als bron voor de bijzondere openbaring verklaard. In Roomskatholieke vertalingen zijn de betreffende zeven boeken dus als bijbelboeken opgenomen.
Men wijkt daarmee duidelijk af van wat God in het jodendom gewerkt heeft en waaraan de Heer Jezus en zijn apostelen zich gehouden hebben.

Bij de nieuwe bijbeluitgaven die tot stand zijn gekomen door samenwerking tussen de NBG en KBS kan men kiezen tussen een uitgave met en een uitgave zonder apocriefe boeken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies