Verzoeking

Vraag:

Kun je zeggen dat God verzoeking toelaat? Kan een verzoeking ook een beproeving van ons geloof zijn, dit naar aanleiding van 1 Ko 10:13? Kun je verdrukking ook als verzoeking beschouwen?

Antwoord:

Het woord dat met verzoeking vertaald is, kan doelen op een beproeving en op een verleiding. Beproeving ontvangen we uit de hand van God, verleiding is het werk van satan.
Deze twee kunnen echter heel goed samengaan. We zien dat in de geschiedenis van Job. Satan probeerde Job tot afval van God te verleiden door allerlei tegenslagen op zijn levensweg te brengen, God gebruikte dat echter om Jobs geloof te beproeven en te louteren.
In dit geval zien we hoe God aan satan de vrije hand geeft. God laat de verzoeking toe, maar dat is wel een actief toelaten om zo te zeggen. God had daarmee een doel.

In het geval van Abraham (Gn 22) zien we hoe God het geloof van Abraham beproeft, door hem te vragen zijn zoon te offeren. Hier is satan niet bij ingeschakeld, deze beproeving gaat rechtstreeks van God uit.

Andere voorbeelden van beproeving van Godswege vinden we in Ex 16:4; 20: 20; Dt 8: 2; 13: 3 (waarbij valse profeten ingeschakeld zijn); Ri 2: 22; 3:1, 4 (waarbij de Kanaänieten ingeschakeld zijn).

In Mt 4:1 gaat de verzoeking van Satan uit, maar het is duidelijk dat God dit zo bepaald heeft, opdat de volmaaktheid van Christus gezien zou worden. Andere teksten, die spreken van verzoeking door Satan zijn o.a.: 1 Ko 7: 5; 1 Th 3: 5.
In 1 Ko 10:13 gaat het, gezien de voorgaande verzen, om verzoeking door allerlei omstandigheden, waar we inkomen. Satan wil die gebruiken om ons ten val te brengen, maar God gebruikt ze om het geloof te beproeven en hij zal niet toelaten dat het ons te zwaar wordt, zodat we zouden vallen.

Als we in verdrukking komen (vgl. 2 Ko1: 4) dan wil God die gebruiken als een beproeving en loutering van ons geloof. We leren dan zijn troost kennen en met die ervaring kunnen we anderen troosten als ze in verdrukking zijn. Satan zal die omstandigheden als een verleiding willen gebruiken om ons te doen twijfelen aan Gods trouw, om ons te doen wankelen en struikelen.. Maar als we Gods hand in alles zien en het van Hem verwachten dan wordt de verdrukking voor ons een zegen. We zien ook hier dat eenzelfde zaak zowel een beproeving (van Gods kant) als een verzoeking (zo wil Satan die gebruiken) kan zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies