Wereld – aarde

Vraag:

In 1Tm 1:15 staat dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Zie ook Jh 1:10. Waarom staat er niet dat Hij op aarde gekomen is. De wereld omvat toch veel meer dan de aarde?

Antwoord:

Bij het woord ‘aarde’ denken we aan de planeet waarop we wonen. Ook kunnen we er de grond mee aanduiden, maar dat is hier niet ter zake, want we denken dan niet speciaal aan de mensen, dieren en planten. Het woord wereld is ruimer van begrip, we denken dan niet zozeer aan onze planeet op zichzelf, maar ook aan de bewoners van de aarde en hoe het op aarde reilt en zeilt.

In 1 Tm 1:15 wordt speciaal aan de mensen gedacht. Nog sterker is dat in Jh 1::9, want als vers 10 vervolgt met: de wereld heeft Hem niet gekend, dan wordt daarmee op de mensen gedoeld. Dat is ook in Jh.3:16 het geval:. Daar lezen we: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft’. Met de wereld wordt daar gedoeld op de mensenwereld. Hetzelfde is het geval in 2 Ko 5:19 en veel andere plaatsen.
Soms wordt bij ‘wereld’ gedacht aan het wereldsysteem waarvan satan de overste is, en de mensen de ‘pionnen’ zijn.
Bij wereld of kosmos hoeven we dus niet per se of in de eerste plaats aan het heelal te denken

Wat satan betreft: hij is de overste van deze wereld. Hij regeert over deze aarde met haar bewoners, dus over ‘de wereld’. Hij is echter ook ‘de overste van ‘de lucht’. Hij verkeert in de hemelse gewesten en heeft gevallen engelen als onderdanen.
Zie Ef 6:10-16, vergelijk Op 12:7-12 en ook Job 1 en 2.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies