Wesley Charles

Vraag:

Kunt u iets vertellen over:
-zijn christen-zijn; -zijn verschil met Calvijn
-muziek van hem; -de lijn naar Johan de Heer

Antwoord:

Er waren twee broers Wesley te weten John (1703-1791) en Charles (1707-1788). Zij stichtten in 1729 een godsdienstige vereniging waarvan de aanhangers in later tijd methodisten genoemd werden. Die naam dankten ze aan de regelmaat van hun leefwijze. Die stak af tegen de oppervlakkigheid van het algemeen christelijke leven in het Engeland van hun tijd.

John was een opwekkingsprediker van formaat, Charles was muzikaal begaafd en dichtte liederen. Hij staat als prediker in de schaduw van zijn broer en is dan ook minder bekend. Zijn liederen zijn hier vrijwel onbekend. In de bundel van Joh. de Heer komt men zijn naam niet tegen.
In zijn prediking schilderde John de zondige en totaal verloren toestand van de mens, waarbij hij de hoorders het eeuwig verderf indringend voorstelde. Hij legde sterk de nadruk op persoonlijke bekering. Van iedere bekeerling werd verwacht dat hij het nieuwe leven zou uitstralen wat mede daarin moest uitkomen dat men anderen opriep zich te bekeren.

Een andere vader van het Methodisme was George Whitefield. Tussen deze en de Wesley’s bestond dit verschil dat Whitefield de leer van de uitverkiezing huldigde en dus calvinistisch dacht en de Wesley’s arminiaans dachten. Dit verschil leidde in later tijd tot een breuk.
De Wesley’s legden sterk de nadruk op een heilig geloofsleven en stonden het perfectionisme ofwel de volmaaktheidsleer voor.

Het Methodisme heeft grote invloed gehad op latere predikers en latere bewegingen. Sporen van die invloed zien we in het Reveil, en ook in de Afscheiding en de Doleantie. Grotere invloed had het methodisme op het Leger des Heils, de Maranathabeweging van Johan de Heer(via een opwekking die in 1905 in Wales plaatsvond) en andere evangelische bewegingen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies