Zelfmoord een uitkomst?

Vraag:

1 Als we wedergeboren zijn krijgen we het na het sterven alleen maar beter. Als je het in dit leven niet lukt echt gelukkig te worden, waarom zul je dan nog op je natuurlijke dood wachten? Waarom niet zelf een eind aan je leven maken?
2 Een familielid van mij heeft zelfmoord gepleegd. Hij was een zeer gelovig man. Ik worstel met de vraag of hij nu het eeuwig leven bezit.

Antwoord:

1 Het Woord van God luidt: ‘Gij zult niet doden’.De redenering klopt moreel dus niet. Als iemand welbewust (zonder enige dwang van binnenuit) de hand aan zijn leven slaat dan zegt de Schrift dat zo iemand een moordenaar is en een moordenaar heeft het eeuwige leven niet.
Als God ons het leven laat dan is dat opdat we Hem dienen en ons leven zinvol voor Hem en onze naaste besteden. Dat is het doel. Een ander doel is dat we gelukkig zijn in dit leven, maar dat komt op het tweede plan, niet op het eerste. God wil dat die twee echter samengaan. Als we niet gelukkig zijn, moeten we nagaan waar dat aan ligt. Van hen die zich bekeren, lezen we in de Bijbel dat ze zich verlijden (zie Hd 8: 8, 39 en vele andere plaatsen). Als we dus geen blijdschap kennen, zullen we moeten onderzoeken waaraan dat ligt. Vertrouwen we de Heer wel? Voeden we ons wel met Gods Woord? Hoe staat het met ons gebedsleven. Willen we meer zijn of hebben dan we zijn of bezitten? Anders gezegd: zijn we niet tevreden met wat God ons geeft? Enz.,enz.
Lees Fp 4: 4-7 en dank God voor de gave van de Heer Jezus.

2 Hierboven had ik het over welbewust zelfmoord plegen zonder enige dwang van binnenuit. In veel gevallen van zelfdoding is er echter een neurose, een dwang vanuit het innerlijk die men tenslotte niet meer weerstaan kan. Men wil het niet doen, vecht ermee en wordt er toch toegedreven als door een innerlijke macht. In zulke gevallen kunnen we niet zonder meer zeggen dat zo iemand voor eeuwig verloren is. Ook weten we niet of iemand op het laatste moment voordat hij stierf niet innerlijk tot inkeer is gekomen Uiteindelijk echter moeten we dit probleem aan God overlaten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies