Zelfonderzoek

Vraag:

Ik krijg wel eens de indruk dat zelfonderzoek in zware kringen een hobby is en in evangelische kringen weinig beoefend wordt. Graag uw commentaar.

Antwoord:

Zelfonderzoek bij de zondaar
In zware kringen heerst vaak een onschriftuurlijk zelfonderzoek. Men zoekt in zichzelf naar werkingen van de Geest om te weten te komen of men bij het volk Gods hoort ofwel of men uitverkoren is.

We hebben echter altijd eerst te luisteren naar de Schrift en te doen wat de Schrift zegt. De Bijbel zegt, dat alle mensen zondaars zijn en dat ons hart niet deugt (Rm 3: 23; Mt 15:19, enz.). Dat hebben we te aanvaarden en zelfonderzoek bevestigt dat Gods Woord hierin de waarheid spreekt.

De Schrift zegt, dat we berouw moeten hebben over onze zonden en dat we ons moeten bekeren (Hd 3:19; 17: 30, 31; 26: 20). Als ook dat we moeten geloven in Jezus Christus (Hd 16: 31). Uit Jh 3: 36 volgt dat geloven een kwestie van gehoorzamen is .
Ons zelfonderzoek moet zich er op richten of we dat met een oprecht hart gedaan hebben. De Schrift zegt, dat wie in de Zoon gelooft het eeuwig leven heeft (Jh 5: 24; 1 Jh 5:13). Dat hebben we aan te nemen en dan komt de bevinding van blijdschap in de Heer.

Een dergelijk gezond zelfonderzoek is echter wat anders dan wroeten in je ziel of je wel wat van het werk van God bij jezelf kunt ontdekken. Heel ons geloofsleven moet gebaseerd zijn op de Schrift, de bevinding is daarvan het resultaat.

In evangelische kringen bestaat het gevaar dat men te weinig nadruk legt op het feit dat de zondaar ook werkelijk zondebesef moet hebben. Vaak is het een oppervlakkige boodschap van: geloof maar in Jezus Christus dan wordt je gelukkig.

Zelfonderzoek bij de gelovige
Voor ons als gelovigen is zelfonderzoek nodig om na te gaan of we het vlees ook voor gekruisigd houden. Zelfonderzoek naar de beweegredenen waarom we bepaalde dingen doen is vereist. Doen we iets voor onze eigen eer, voor de mensen of….voor de Heer. Dat zelfonderzoek moet ook niet ontaarden in een wroeten in je ziel, het moet een nuchtere zelfcontrole zijn, waarbij we verkeerde overleggingen oordelen. Helaas schiet dat zelfonderzoek er vaak bij in. Een opwekking tot dit gezonde zelfonderzoek is wel op zijn plaats.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies