Zondag eerste dag van de week?

Vraag:

Valt de eerste dag van de week op een zondag of op een maandag?

Antwoord:

In Gn 1 wordt over zeven scheppingsdagen gesproken. Deze worden gewoon genummerd: de eerste dag, de tweede dag, enz. tot de zevende dag waarop God rustte.
Een aparte naam voor de dagen lezen we daar niet en kenden de Joden ook niet, met uitzondering van de zevende dag, die sabbat genoemd werd.
Deze cyclus van zeven dagen werd bepalend voor de tijdsindeling van het jodendom en later het christendom. De Grieken en de Romeinen kenden een dergelijke indeling in weken van zeven dagen aanvankelijk niet. Bij verschillende natuurvolken werd met een week van vijf dagen gerekend.

Kort voor de geboorte van Jezus Christus gingen de Romeinen de dagen van de week (de indeling in zeven dagen was toen bij hen ook in gebruik) met namen van de planeten plus de zon en de maan benoemen. Dat in de volgorde: Zon (Sol), Maan (Luna), Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus.
In de Germaanse landen verving men een deel van die namen door Germaanse godennamen. De Mars-dag werd Wodans-dag (Woensdag) en de Mercurius-dag werd Donars-dag (Donderdag) genoemd en de Venus-dag werd Frija-dag (Vrijdag).

De dag dat de Heer Jezus opstond is volgens de evangeliën de dag na de sabbath, dus de eerste dag van de nieuwe joodse week. De christenen konden bij de naam zondag denken aan Christus, de Zon van de Gerechtigheid, die op die dag uit de doden was opgestaan.

Voor de Joden was de zevende dag de rustdag waar ze in de week naar toe leefden. In feite was dat een type van het heenleven naar de toekomstige rust in het vrederijk. Christenen daarentegen gaan uit van de verlossing en de rust die door Christus is aangebracht en nemen de zondag als startpunt van een nieuwe week. De eerste dag van de week is dus volgens de Schrift de dag die wij als zondag kennen.

De laatste tijd heeft men kalenders ingevoerd waarbij de maandag als de eerste dag beschouwd wordt. Men begint de (werk)week namelijk met die dag. Als men nu zou stellen dat het de eerste van de werkdagen is, dan was er niets loos, maar men maakt de maandag tot eerste dag van de cyclus van zeven dagen. Dat is niet anders dan een willekeurige verandering, waarbij met de bijbelse uitdrukking geen rekening meer wordt gehouden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies