Zondigen en de gevolgen

Betreft: Zonde en zondaar zijn

Vraag:

  1. Het woord zonde stuit mij tegen de borst. We hebben toch niet gevraagd om als zondige mensen hier op de wereld te komen?
  2. Wat bedoelt men met erfzonde?
  3. Spreekt de Bijbel over zonde en oordeel om ons angst aan te jagen?
  4. Wat houdt het werk van Christus in?
  5. Als we verlost zijn zijn we toch geen zondaars meer?
  6. Als we na onze bekering toch nog zondigen wat dan?

Antwoord:

1 Het begrip zonde
We hebben niet gevraagd om als zondaar geboren te worden. We hebben zelfs niet gevraagd om geboren te worden. Maar de Bijbel waarschuwt ons heel duidelijk daarover niet met God en niet met (onze) ouders te twisten (Js.45: 9, 10).
We zouden niet met een zondige natuur geboren zijn als Adam en Eva niet in de zonde gevallen waren. Ze zijn dat echter wel en daarom wordt elk mens met een zondige aard geboren. We kunnen daartegenin gaan maar dat heeft niet alleen geen enkele zin, het mag ook niet, want dan halen we God voor de rechtbank van onze kritiek. Vergelijk het met een erfelijke ziekte: je krijgt die of je dat nou leuk vindt of niet.
Dat we als zondaars geboren worden, is vreselijk, maar het zou helemaal erg zijn als er geen verlossing, geen bevrijding voor ons was. Gelukkig is die er echter wel.

2 Het begrip erfzonde
De term erfzonde wordt niet door allen in dezelfde zin gebruikt. Er zijn nogal wat orthodoxe theologen (geweest) die op grond van Rm 5:12 in de weergave van de Statenvertaling (‘in welke allen gezondigd hebben’) tot de eigenaardige uitleg komen dat ‘de zondedaad van Adam eigenlijk de gemeenschappelijke daad van alle mensen is ofwel dat de zondige daad van het eerste mensenpaar ons wordt toegerekend. In Adam – zo heeft het dan – hebben wij gezondigd, wij hebben zijn zondedaad ‘geërfd’.
Het begrip erfzonde wordt door anderen toegepast op de zondige natuur die we van Adam geërfd hebben en dat is een veel aannemelijker gebruik van die term.
Nog even ter verduidelijking: Je zou een vergelijking kunnen trekken met een wilde appelboom. Die boom is (a) wild van aard en (b) hij brengt daarom wilde vruchten voort. En uit die vruchten komen wilde appelbomen en geen tamme. Zo zijn wij zondig van aard en daarom doen we verkeerde dingen ofwel zonden.
Als gevolg van de zondeval van Adam en Eva is de dood in de wereld gekomen en zijn we allemaal sterfelijke mensen.

3 Bangmakerij?
Het feit dat we zondaars zijn is een realiteit die ieder bij zichzelf kan opmerken. We doen allemaal wel verkeerde dingen al zou het maar wezen dat we jaloers zijn of heel erg boos op iemand. God zegt namelijk dat we zelfs onze vijanden lief moeten hebben. Iedereen zondigt dus.
God kan de zonden niet door de vingers zien. Zonde brengt schuld met zich mee. Daarom moet God ons oordelen. Als God over oordeel spreekt is dat geen bangmakerij, maar Hij spreekt over iets dat een realiteit is. Zijn spreken over het oordeel heeft ten doel dat wij met eerbiedige vrees voor God vervuld worden en ons tot Hem bekeren. Het feit dat God door Jona het oordeel over Nineve liet aankondigen was een bewijs van zijn goedgunstigheid en barmhartigheid. Jona heeft dat heel goed begrepen. God had Nineve immers kunnen wegvagen zonder enige waarschuwing?! Zo is het feit dat God ons waarschuwt voor het toekomstig oordeel een bewijs van zijn barmhartigheid

4 Werk van Christus
God is liefde en hij wil onze ondergang niet. Hij kan, zoals gezegd, onze zonden niet door de vingers zien. Zonde vraagt om oordeel en straf. Om ons te kunnen redden zond God Zijn Zoon om onze plaats in te nemen
De Heer Jezus is op aarde gekomen en heeft geleden op het kruis om ons te verlossen en voor eeuwig te behouden. Hij droeg het oordeel van God over onze boze, zondige natuur Hij werd namelijk voor ons tot zonde gemaakt (2 Ko 5:21) en Hij droeg de straf voor onze zonden (1 Pt 2:24; Js. 53: 5). Wil een mens gered worden dan moet hij zich tot God bekeren en geloven dat de Heer Jezus ook voor hem stierf op Golgotha’s kruis.
Als iemand dat doet, dan schenkt God hem vergeving van zonden en maakt Hij zo iemand blij en gelukkig. Toen de mensen in Samaria tot geloof kwamen, werden ze blij, zo staat er in Hd 8: 8.

5 Geen zondaars meer
Iemand die gelooft in Jezus Christus is in Gods oog geen zondaar meer .
In Rm 5:8 schrijft Paulus aan de gelovigen te Rome en dat geldt voor alle gelovigen dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We zijn het dus nu niet meer

6 Als we dan toch nog zondigen wat dan?
Als gelovigen zijn we geen zondaars meer, maar we kunnen nog wel zondigen. Als dat helaas is gebeurd moeten we doen wat tin 1 Jh2:1 staat: we moeten onze zonden belijden, dan vergeeft God ze.
Dat betekent echter niet dat zulke zonden geen gevolgen voor ons kunnen hebben wat dit leven betreft. Als iemand zich bedrinkt en met zijn dronken kop tegen een boom rijdt en daardoor invalide wordt neemt God dat gevolg veelal niet weg. Als we in de zonde volharden dan komt God ons tegen met zijn tucht. We raken de blijdschap van het geloof kwijt, ook de zekerheid van het heil en God kan ons ziekte en dergelijke sturen om ons tot inkeer te brengen. iemand heeft het eens zo uitgedrukt:
‘Kinderen van God zondigen niet goedkoop’.
Dus laten we zien op de Heer Jezus en zijn voorbeeld volgen en wandelen, leven als nieuwe mensen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies