Hoe kan ik een probleem vergeten, hoe krijg ik rust?

Deze vraag werd ons door een lezeres gesteld. Graag willen we daarop als volgt ingaan: [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 003

Genesis 1:1Scheppen… wat is dat? (Gn 1:1c) We hebben al tweemaal stilgestaan bij Gn 1:1. [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 004

Genesis 1:1God schiep (Gn 1:1e) Over het eerste vers van de Bijbel is nog meer [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 005

Genesis 1:1God schiep de hemel en aarde Nog een laatste opmerking over Gn 1:1 en [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 006

Genesis 1:2De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de vloed en [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 007

Genesis 1:2De Geest Gods zweefde over de wateren (Gn 1:2b) Gn 1:2 sluit af met [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 008

Genesis 1:3En God zei: Er zij licht en er was licht en God zag dat [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 009

Genesis 1:4God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis (Gn 1:4b) In Gn 1 [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 010

Genesis 1:5God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht (Gn 1:5a) Na [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 011

Genesis 1:6 En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren en [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 012

Genesis 1:9 En God zei: dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 013

Genesis 1:11 En God zei: Dat de aarde jong groen voort brenge, zaadgevend gewas , [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 014

Genesis 1:14 En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 015

Genesis 1:16 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 016

Genesis 1:20 En God zei: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 017

Genesis 1:22 En God zegende ze en zei:Weest vruchtbaar en wordt talrijk en vervult de [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 018

Genesis 1:24 En God zei: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 019

Genesis 1:26 En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 020

Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 021

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 022

Genesis 1:29 En God zei: Zie ik geef al het zaaddragend gewas op de gehele [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 023

Genesis 1:30 Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 024

Genesis 2:1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heir (Gn [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 025

Genesis 2:2 “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 026

God zegende de zevende dag en heiligde die Gn 2:3 In Gn 2:3 lezen we [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 027

Genesis 2:4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 028

Als we de weergave in de Statenvertaling niet volgen, dan is er nog wel een [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 029

Genesis 2:4God schiep de mens uit het stof van de aardbodem. “De Here had het [...]

Notities bij mijn Bijbel nr. 030

Genesis 2:8Notities bij mijn Bijbel nr. 030 In Gn 2:8 gaat de beschrijving van wat [...]

a Een lied na geween

Een lied na geweenPs. 42:4 : Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nachtPs. [...]

a Naäman, wat kun je van hem (af)leren 2-Koningen 5:1

1 Wat hij waseen belangrijk man… een legeroverste vs 1een gezien man bij zijn heer [...]

a Wat Israël niet deed – Zefanja 3:2

Wat Israël niet deed 1 hoort naar geen roepstem-ongehoorzaam vs 22 accepteert geen correctie vs [...]

b De bevrijding van David volgens Psalm 40

Psalmen 40:1 1 Hij verwachtte hulp van de Here >”Vurig verwachtte ik de Here ” [...]

00 Info schema’s

In deze rubriek worden schema’s behandeld van bijbelse onderwerpen, die door de lezers en eventuele [...]

a Absolute toewijding

Joz. 1:16: Al wat gij ons bevolen hebt … xullen wij doenoveral waarheen gij ons [...]

a Angst overbodig

Jes. 41:10: vrees niet, want Ik ben met u.Jes. 41:10: zie niet angstig rond, want [...]

a Bedreiging geen verbetering

Bedreiging, uitvoering, geen verbetering. In Lev. 26:14,18,21,23,27 vijfmaal de waarschuwing: ‘Indien gij niet naar mij [...]

a Bidden overzicht

Jak. 5:13: Laat hij bidden. Dat geldt voor al onze zorgen, noden, enz. Zie ook [...]

a Christus in Zacharia 6

Christus in Zach. 6:12,13 Verleden – Hij zal uit zijn plaats uitspruitenHeden (al) – Hij [...]

a Christus volgen

1 Weten waar te zwijgen > Hij antwoordde hem geen woord Mt 27:14 2 In [...]

a David prijst God

David prijst God (Ps 138:1-3) In Psalm 138 beschrijft David dat hij God wil prijzen/loven. [...]

a De boodschap van Paulus aan de Joden te Rome

Handelingen 28:28 – De boodschap van Paulus aan de Joden te Rome Wat wordt gezonden [...]

a De ganse dag

De ganse dag:is mijn mond vervuld van uw luister (Ps. 71: 8)vertel ik van uw [...]

a De hemel

De weg naar de hemel is het bloed van JezusHet licht in de hemel is [...]

a De liefde van God

De liefde van God in 1-Johannes 4 1 De oorsprong van de liefde is uiteraard [...]

a De prima persoon van Psalm 112

Psalm 112 geeft ons de kenmerken van iemand die de Heer dient en somt de [...]

a Drie aspecten van belijden

Belijden houdt in zaken met ‘man en paard’ noemen.

a Drie belangrijke vragen uit de brief aan de Romeinen

RomeinenDrie belangrijke vragen in de brief aan de Romeinen

a Drie boodschappen in Lukas 23:34

1 Een boodschap van Christus: “Vader vergeef hun” vs 34 2 Een boodschap over Christus: [...]

a Een gelukkig en een fataal ‘daarna’

Hebr. 12:11: De tuchtiging (als opvoedingsmaatregel) van de Heer is op het ogenblik zelf geen [...]

a Een gewaarschuwd man

Een gewaarschuwd man telt voor twee Deut. 4:9; 6:12 : Wat God ons heeft laten [...]

a Een lied na geween

Ps. 42:4 : Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nachtPs. 42:9 : des [...]

a Een mooi portret in Johannes 4:19

Daar is: 1 een overtuigde zondares die getuigt dat Jezus een profeet is vs 19 [...]

a Een naam maken

Gen. 11:14: Laten wij ons een naam makenGen. 11:9: Daarom noemt men haar Babel, omdat [...]

a Elke morgen

Elke morgen ontving Israël voedsel (manna) … Ex. 16:21Elke morgen mocht Israël reukwerk offeren … [...]

a Een scherp contrast

De Heer Jezus kende de armoede van Smyrna, maar die gemeente was geestelijk rijk. De [...]

a Geloof-werken

Geloof zonder werken is ‘werkeloos’; werken zonder geloof zijn waardeloos (Jac. 2:17,20,26 Rom. 4) of [...]

a God hoort, God ziet, God helpt

Ex. 2:23 : De Israëlieten zuchtten … en … schreeuwden het uit.Ex. 2:24 : God [...]

a God is onze rots

God is onze rots met het oog op: Bescherming, leiding Gen. 49: 24Redding, heil 1 [...]

a God was met hem

a God was met Jozef in zijn slavernij en gevangenschap in Egypte ofwel ‘de wereld’ [...]

a Gods trouw

Joz. 21:43: God gaf Israël het land, zoals Hij gezworen had.Joz. 21:44: God gaf hen [...]

a Gods trouw in Psalm 89

Mogen wij met onze mond verkondigen (vs. 2)Wordt door God in de hemel bevestigd (vs. [...]

a Gods werk, ons werk

Joz. 21:43-45 Zo heeft de HERE aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen [...]

a Het onze Vader

Vijf belangrijke punten: verantwoordelijkheid – Uw naam worde geheiligd, uw wil geschiede,vooruitzicht – Uw koninkrijk [...]

a Het scheelt wie het zegt

De onwaarachtige hogepriester zei: ‘Het is nuttiger voor ons dat één mens sterft voor het [...]

a Hoe christenen in de Bijbel genoemd worden

1 Heiligen vanwege hun bijzondere positie voor God. 2 Gelovigen vanwege hun geloof in en [...]

a Hoe heerlijk, groot, goed

– heerlijk is uw naam op de ganse aarde (Ps. 8:1,2)-groot is het goed, dat [...]

a Hoe staan we ten opzichte van Zijn komst

Hij komt Matth. 24: 48,49: De boze slaaf zegt: ‘Mijn heer blijft uit’ en hij [...]

a Jezus Christus, de Mens

Zie de Mens De bovenstaande woorden sprak Pilatus uit met de hoop dat het volk [...]

a Kostbare dingen

-Voor de Heer is de dood van zijn gunstgenoten kostbaar (Ps. 116:15), d.w.z. Hij acht [...]

a Kostbare dingen in de brieven van Petrus

1 Petr. 1:7 : De beproeving van het geloof is kostbaarder dan die van goud;1 [...]

a Het kruis in de brief aan de Galaten

Ik ben met Christus gekruisigd … Gal. 2:20Christus wordt als gekruisigd gepredikt … Gal. 3:1Wij [...]

a Maria, eren we haar wel genoeg?

1) Maria heeft bijzondere plaats onder de vrouwen, maar niet onder de gezaligden. 2) Ze [...]

a Niets uit onszelf

Vanuit onszelf kunnen we: niets bedenken van de goddelijke dingen. 2 Kor. 3:5niets spreken over [...]

a Nut van verdrukking

Eer in verdrukt werd dwaalde ik (Ps. 119:67)Het is mij goed dat ik verdrukt ben [...]

a Ondankbaarheid

2 Kron. 32:20: Jehizkia en de profeet Jesaja … baden deswege.2 Kron. 32:22: Aldus verloste [...]

a Ongelijk juk: voorbeelden

2 Kor. 6:14: ‘Gaat niet met de ongelovigen onder een ongelijk juk’2 Kron. 18:1: ‘Toen [...]

a Onmisbare dingen

Zonder bloedstorting geen vergeving Hebr. 9: 22Zonder geloof niet mogelijk God te behagen Hebr. 11: [...]

a Ons christelijk motto

We moeten: a. wachten Luk. 12:36b. werken Mark. 13:34c. waarschuwen Ezech. 3:17d. waken Mark. 13:37

a Onze opstelling in drie aspecten

Hoe onze opstelling moet zijn: a. in de wezenlijke dingen; in de grote lijn … [...]

a Punten uit de prediking van Petrus bij de tempel

Handelingen 3:13 – Punten uit de prediking van Petrus in de tempel. 1 Zware, maar [...]

a Reacties op de prediking

Reacties op de prediking in Hd 17 en 28 Als Paulus predikt op de Areópagus [...]

a Rein en reiniging

Rein: Een rein hart: Ps. 51:10; 73:1.Reine handen: Ps. 24:4; Job. 17:9Reine voeten: Joh. 13:10 [...]

a Samenvatting van de boodschap van Paulus

Handelingen 26:18 – Samenvatting van de boodschap van Paulus Voor koning Agrippa geeft Paulus een [...]

a Sterk en Moedig

Joz. 1:6: Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven.Joz. [...]

a Tot het eind toe

Beginnen is een ding, volhouden en afmaken is een tweede. De volgende tekstebn spreken van [...]

a Vier beelden van de zonde

Mattheüs 8:2 – Vier ziekten die de zonde afbeelden

a Vier dingen die Israël moest doen

Deuteronomium 30:20 – Vier dingen die Israël moest doen 1 God liefhebben 2 God gehoorzamen [...]

a Vier prominente figuren in Lukas 5

Lukas 5 – Vier mannen als voorbeeld 1 Een man die overtuigd is van de [...]

a Wapens van een christen

De wapens van de christen zijn wapens van het licht … Rom. 13:12zijn wapens van [...]

a Wat bij elkaar hoort

Horen, verstaan en vrucht dragen Matth. 13: 23Horen, ontvangen en vrucht dragen Mark. 4: 20Horen, [...]

a Wat de Heer voor de Psalmist is

Wat de Heer voor de Psalmist is (Ps 118:14). In één vers drukt de Psalmist [...]

a Wat we niet meer moeten doen

a. Niet meer wandelen als de volken Ef. 4:17b. Niet meer de zonde dienen Rom. [...]

a Het weiden van de schapen

weiden zichzelf (Ez. 34:2)weiden de schapen niet (Ez. 34:8)zullen niet langer zichzelf weiden (Ez. 34:10) [...]

a Wie is de Here voor mij

Ps. 27:1 : ‘De HERE is mijn licht en mijn heil’ – Hij geeft leiding [...]

a Wij in de brief aan de Efeze

Wij in Efeze 5:8 Verleden – vroeger wa u duisternisHeden – nu bent u licht [...]

a Woorden van de opgestane Heer

Woorden van de opgestane Heer in Johannes 2 1 Een persoonlijk woord > ‘Maria’ > [...]

a Zes punten in Psalm 126

1 Wat de Heer gedaan heeft De gevangenen van Sion doen terugkeren 2 Wat het [...]

a Zeven etappes in de schepping

Zeven etappes in het scheppingswerk als illustratie van de nieuwe schepping: Gen. 1:1 Chaos, duisternisGen. [...]

a Zeven volmaakte dingen in de hemel

Openbaringen 22 – Zeven geweldige, volmaakte dingen in de hemelse toestand 1 er is geen [...]

a Zevenvoudig gebed om levendmaking in Psalm 119

Maak mij levend naar uw woord (vs. 25)Maak mij levend door uw wegen (vs. 37)Maak [...]

a Zoeken we onszelf?

Als we eigen eer en grootheid zoeken, handelen we precies tegenovergesteld aan wat Christus deed. [...]

a De liefde van God volgens Jeremia 31:3

Jeremia 31:31 – Van wie gaat de liefde uit? Van God “Ik” Wie is het [...]

a De weduwe van Naïn

Lukas 7:13 – De ontferming van de Heer De Heer zag haar: Hij merkte haar [...]

a De zondvloed – Genesis 6

1 De reden ervoor was de slechte toestand van de mensen Gn 6:5 2 Wat [...]

a Drie aspecten van onze wandel

1 Ef 2:02 Hoe we vroeger wandelden 2 Ef 4:17 Hoe we niet moeten wandelen [...]

a Drie ondoorgrondelijke zaken

Drie dingen die we niet kunnen begrijpen 1 De liefde van Christus, die de kennis [...]

a Drie stappen in het leven van Petrus

1 Volgde Jezus op een afstand Luk 22:54 2 Verloochende de Heer Luk 22:57 3 [...]

a Drievoudige zegening volgens Openbaringen 1:5

1 Verklaring van liefde: Hem die ons liefheeft en vs 5 2 Bevrijding: van onze [...]

a Een portret van Gods volk volgens Psalmen 89:15

1 Het is een welzalig of gelukkig volk vs 15 2 Het is een volk [...]

a Een vijfvoudige kijk op Paulus en zijn bediening

Een vijfvoudige kijk op Paulus in Ef 3:8 We vinden er zijn nederigheid: ‘Mij de [...]

a Efraïm in het boek Hosea

Waarmee Efraïm vergeleken wordt in Hosea 1 Met een koek die niet is omgekeerd. Een [...]

a Gods liefde voor de wereld volgens Johannes 3:16

Johannes 3:16 – De liefde van God: Het voorwerp van de liefde van God > [...]

a Het geweten

Het geweten 1 Is een spiegel waarvoor de zonde niet bedekt kan worden; 2 Is [...]

a De kenmerken van het nieuwe lichaam:

1 Het is een verlost lichaam. We verwachten niet de verlossing uit ons lichaam maar [...]

a Het karakteristieke van de brieven van Paulus

Het onderstaande overzicht geeft slechts het hoofdkenmerk van elke brief en is wat dat betreft [...]

a Onze verandering volgens Colossenzen 1:21-22

Colossenzen 1:21 – Onze verandering 1 Wat we waren vervreemd2 Wat we zijn verzoend3 Wat [...]

a Toestand van de mens, Gods oplossing volgens Jesaja 53:6

De verlorenheid van de mens wij dwaalden als schapen Onze eigenzinnigheid wij gingen onze eigen [...]

a Toestand van Jeruzalem volgens Lukas 19:42

1 Onwetendheid > Och mocht u erkennen vs 42 2 Gelegenheid > nog niet aangegrepen [...]

a Twee dingen die Petrus ondervond – Handelingen 12:7

1 Dat het gemakkelijk was om uit de gevangenis te komen Hd 12:7-10 2 Dat [...]

a Vier stappen in de zonde van Achan volgens Jozua 7:21

1 Hij zag een prachtige mantel, zilver en goud 2 Zijn begeerte werd opgewekt 3 [...]

a Wat de Heer opende volgens Lukas 24

Lukas 24:31 1 Hij opende hun ogen vs 31 2 Hij opende de Schriften vs [...]

a Wat geldt voor de zondaar volgens Efeziërs 2:13

1 Hij is uit zichzelf ver van God verwijderd vs 13 2 Hij heeft door [...]

a Wat zegt Kolosse 1 over de Heer Jezus

1 Zijn God-zijn komt uit in de term ‘zijn geliefde Zoon’ vs 13 2 Zijn [...]

a Zefanja: God en zijn volk – Zefanja 3:17

1 God woont te midden van zijn volk 2 Hij is een held die zijn [...]

a Zegeningen van Gods volk volgens Filippenzen 2:15

De zegeningen van het volk van God worden in Fp 2 als volgt weergegeven: 1 [...]

a Zevenvoudige rust

1 Rust na het scheppingswerk Gen. 2:2,3Verbroken door de zonde -vgl. Joh. 5:17 2 Rust [...]

a Overzicht Romeinen

1 Hfst 1-8 de leer van het persoonlijk heil 2 Hfst 9-11 het heil voor [...]

a Vier zaken in 2-Timotheüs 4:7

1 Moed > “Ik heb de goede strijd gestreden” 2 Volharding > “Ik heb mijn [...]

b Aanstelling volgens Johannes 15:16

1 Wat gaat eraan vooraf? > verkiezing vs 16 2 Wie verkiest en wie stelt [...]

b Afscheidswoorden van godsmannen

Jacob‘Op uw heil hoop ik’ Gn 49:18‘Zijn sterke handen bleven lenig , door de handen [...]

b Barnabas, wat kun je van hem zeggen?

1 Hij deed zijn naam ‘zoon van de vertroosting’ eer aan, want hij verkocht zijn [...]

b Bartimeüs, de blinde – Markus 9:46

Van elk bijbelgedeelte kun je wat leren. Dat geldt ook van Mk 10:46-52. Het gaat [...]

b Bekering

1 Definitie: verandering vana gezindheid en vanb gedrag 1 Th. 1:9,10 2 Bevela Van God [...]

b Belangrijke beslissingen volgens Psalm 116

Ik zal wandelen voor de Heer vs 9 Ik zal de beker van de verlossing [...]

b Belangrijke zaken volgens Jesaja 33:15

1 Wie kan verkeren bij een verterend vuur?Hij die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt, [...]

b Cornelius, wat was dat voor een man? – Handelingen 10

1 Een godsdienstig man, maar dat niet alleen uiterlijk Hd 10:2 2 Hij had respect [...]

b Daniël wat voor persoon was hij?

Daniël 6:3 – Daniël … wat voor man was hij volgens hfst 6 1 Hij [...]

b David in de woestijn van Judea – Psalm 63

Psalmen 63:2 – David in de woestijn van Judea 1 Zijn relatie met God > [...]

b De boodschap in Jesaja 1

Een uitnodiging met de woorden“kom toch” vs 18“laat ons te samen richten” vs 18 Met [...]

b De dienst van engelen

Het waren twee engelen die Lot uit Sodom leidden Gen. 19:15,16De engel des Heren voerde [...]

b De dood en de komst van de Heer

1 De dood is een straf of een gevolg van de zonde. De komst van [...]

b De gevolgen van geloven

Het nu volgende schemaatje geeft de geweldige gevolgen aan die met het geloof verbonden zijn: [...]

b De kreupele man aan de Schone Poort – Handelingen 3:3

I Wat voor man was het en hoe waren zijn omstandighedenHij was hulpeloos > dagelijks [...]

b De les van de vier melaatse mannen uit 2-Koningen 7:3

1 Hun toestand: ze waren melaats. Melaatsheid is een beeld van de zonde vs 3 [...]

b De Meester en zijn volgelingen – Mattheüs 10:1

Wat de Meester deed Een geweldig schema om in een toespraak op onze toestand toe [...]

b De nauwe deur

Waarom gaan veel mensen niet naar binnen door de nauwe deur om behouden te worden? [...]

b De prima persoon van Psalm 112

Psalm 112 geeft ons de kenmerken van iemand die de Heer dient en somt de [...]

b De redding is dichtbij – Romeinen 10:8

De redding van een zondaar hoeft niet ‘met halsbrekende toeren verkregen te worden. Je hoeft [...]

b De rijke man en het eeuwig leven – Markus 10:17-27

Zijn voorbeeldige houding Zijn waardering voor de Heer Zijn belangrijke vraag Hoe de Heer hem [...]

b De rijke man en Lazarus – Lukas 16

1 Overeenkomst Ze waren beiden sterfelijk, beiden stierven vs 22Ze hadden beiden een bestaan na [...]

b De tien melaatse mannen – Lukas 17

1 Wat mankeerden ze? Ze waren alle tien melaats. Ze zijn een beeld van de [...]

b Wat de zeven kruiswoorden bevatten

Er is het gebed van de Heer: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat [...]

b De Zoon van God

Hoe wordt de Heer Jezus als Zoon van God aangeduid? Wel, Hij is: 1 De [...]

b Dingen die goed zijn om elke dag te doen

1 Dagelijks je brood eten en van de Heer bidden om je dat te geven [...]

b Drie vijanden van de gelovige

Er zijn drie vijanden die ons belagen, te weten: de wereld, het vlees en de [...]

b Een boodschap aan ongelovigen – Handelingen 17:30

1 Gods verdraagzaamheid Dit komt uit in de woorden: ’Met voorbijzien van de tijden’ vs [...]

b Een christen volgens Handelingen 26:18

Uit de zendingsopdracht die Paulus krijgt valt af te leiden wat een christen is, namelijk [...]

b Een drietal zaken

In Jh 3:16 lezen we de belangrijke en overbekende uitspraak: “Opdat een ieder die in [...]

b Een les uit Johannes 1:35-46

1 Naar Jezus kijken > daar moet het mee beginnen vs 36 2 Als we [...]

b Een zesvoudig bericht voor de volken – Handelingen 26:18

1 Verlichting: Om ze de ogen te openen; 2 Bekering: Van de duisternis tot het [...]

b Eigendom van Jezus Christus

Op verschillende wijzen zijn gelovigen het eigendom van Christus Dit geeft reden genoeg om ons [...]

b Enkele contrasten

1 Eén Meester > Veel dienstknechten Mt 23:8 2 Eén Uur > Veel minuten Mt [...]

b Felix wat was dat voor een persoon?

Handelingen 24:24 – Een portret van Felix Felix is de stadhouder naar wie Paulus gezonden [...]

b Gehoorzamen

1 Kon. 17:3 Ga van hier: en hij ging1 Kon. 17:9 Maak u gereed, ga: [...]

b Gelovigen volgens het evangelie van Johannes

1 Mijn dienaar Moet werken, zal bij de Heer zijn 12:26 2 Mijn discipelen Moeten [...]

b Gevolgen van de zonde

1 Zonde verhardt de mens (Hb 3:13), zodat zijn geweten niet meer funktioneert. Je ziet [...]

b God is onze Vader, wat houdt dat in?

Dat God onze Vader is betekent heel wat en wel het volgende: 1 We bezitten [...]

b Groei van het geloof

Lichamelijke groei: voedsel, verzorging, alle leden funktioneren; Verstandelijke groei: weten hoe te funktioneren, kennis, wijsheid [...]

b Het belang van Gods Woord

Jozua 1:8: ‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond – spreek erover, verkondig het [...]

b Het bezoek van de Heiland aan Bethanië

Zijn komst Zijn oproep aan Maria Het betoon van zijn macht We lezen driemaal dat [...]

b Het dragen van de schapen

De Heer draagt: 1 Zijn schapen op de schouder, dat spreekt van kracht Lk 15:5 [...]

b Het leven

Ieder mens heeft als afstammeling van Adam het natuurlijke leven. Omdat we afstammen van Adam [...]

b Het visioen van Jesaja

Jesaja 6:1 – Het visioen van Jesaja en wat we ervan kunnen leren 1 Wat [...]

b Hoogmoed komt voor de val

Hij heeft machtigen van tronen gestoten en nederigen verhoogd (Luk.1 :52) Nebucadnezar: toen zijn hart [...]

b Hoogmoed, pas er voor op

1 De bron en het kenmerk van hoogmoed a zelfrechtvaardiging > zie de farizeeër in [...]

b Ik ben de Here – Jesaja 42

Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen [...]

b Wat Johannes 10 ons zegt

Het gaat in Johannes 10 om: 01 de stal van de schapen daarmee wordt op [...]

b Jozua, de hogepriester uit Zacharia 3

Jozua is priester en staat voor de Engel des Heren, dus voor God vs 1 [...]

b Judas de verrader – wie was hij?

Er zijn theologen die Judas gunstiger willen afschilderen dan zoals hij werkelijk was. De bijbelgedeelten [...]

b Een portret van Kaïn – Genesis 4

Zijn voorrechten Zijn ‘weg’ Zijn straf

b Kanaän in bezit nemen – Jozua 1:1

Jozua en het volk Israël krijgen belangrijke aanwijzingen en beloften wat het in bezit nemen [...]

b Kenmerken van Christus als priester – Hebreeën

1 Hij is in staat en bekwaam tussenbeide te komen Hb 2:18Hij is beproefd zoals [...]

b De losprijs

Wat is een losprijs? Wij spreken tegenwoordig van het betalen van losgeld. We doelen daarmee [...]

b Machtige armen

Van de armen van God en van de Heer Jezus kunnen we het volgende opmerken: [...]

b Mefiboseth, wat zegt hij ons? – 2 Samuël 4

1 Hij was gevallen (2 Sm 4:4). Voor hem was dat een letterlijke val. Wij [...]

b Oordelen

Niet oordelen Matt. 7:1 contra 1Kor. 5: 12Rom. 14: 3 niet over gewetenskwesties1Kor. 4:1-5 niet [...]

b Paulus te Atheme – Handelingen 17:16-34

Handelingen 17:16 – Hoewel Paulus geïrriteerd was door het zien van de vele afgodsbeelden in [...]

b Petrus’ val en herstel

Aspecten van Petrus’ val: Aspecten van Petrus’ herstel:

b Lessen voor de gelovige – Psalm 91

1 De woonplaats van de gelovige.a) Hij is gezeten in de schuil[plaats van de Allerhoogste [...]

b Rechtvaardiging vijf aspecten – Romeinen

1 De betekenisRechtvaardiging is een juridische term en betekent dat God mij onschuldig verklaart. Hij [...]

b Resultaten van geloof volgens evangelie van Johannes

Joh. 1:12 Zij die Jezus Christus hebben aangenomen en in zijn naam geloven, hebben het [...]

b Samenvatting boodschap Paulus – Handelingen 26:18

Voor koning Agrippa geeft Paulus een verslag van zijn bekering en van de opdracht die [...]

b Samuël de dienstknecht – 1-Samuël 3:9

De knecht die kon luisteren > ‘spreek Heer, want uw knecht hoort’ 1 Sm 3:9 [...]

b Test uw bijbelkennis

Test uw bijbelkennis Antwoorden

b Wat de tollenaar wist volgens Lukas 17

1 Hij wist wat hij was: een zondaar, “Wees mij, de zondaar genadig.” vs 13 [...]

b Trouw zijn in de dienst van God

Wie trouw is in het minste is ook in veel trouw (Luk 16:10) Abraham : [...]

b Tweemaal drie zaken

In Jh 3:16 lezen we de belangrijke en overbekende uitspraak: “Opdat een ieder die in [...]

b Vergeleken met een fabriek – Romeinen 6-16

Hfst. 6 kun je zien als de afdeling waar de machines staan: Macht van de [...]

b Twee soorten vergeving

We moeten onderscheid maken tussen de vergeving die we als zondaar van God ontvangen en [...]

b Vergeving volgens Jesaja 43

1 Naar wie gaat de vergeving uit? a Naar een volk dat het bidden had [...]

b Verschil tussen Mattheus 25 en Openbaring 20

Verschillen tussen Mattheus 25: 31-46 en Openbaring 20:11-15 1 In Matth 25 komt de Heer [...]

b Verzegelen wat houdt dat in?

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt over verzegelen gesproken. Als we die teksten nalopen [...]

b Vijf vermaningen in Psalm 37 over onze verhouding tot de Heer

In Psalm 37 vinden we vijf vermaningen die te maken hebben met onze verhouding tot [...]

b Vreze des Heren, wat is dat?

Daarom moeten we de vreze des Heren kiezen (Spr. 1:29). We zullen die verstaan (Spr. [...]

b Vrouw uit de stad – Lukas 7

Van deze vrouw waarover we lezen in Lk 7:38-50) kunnen we het een en ander [...]

b Punten uit de zegen van Mozes – Deuteronomium 33:26-29

Nadat Mozes een zegen heeft uitgesproken over elk van de stammen van Israël, spreekt hij [...]

b Zesvoudig getuigenis van Jezus’ onschuld – Mattheüs

1 Door Judas > ‘Ik heb gezondigd door onschuldig bloed over te leveren’ Mt 27:4 [...]

b Zeven zaken betreffende Martha – Johannes 11

Martha komt er in de beoordeling van christenen vaak niet zo goed af. Met de [...]

b ‘Uw’ in Lukas 12:29-37

1 Uw Vader > zijn zorg. Hij weet dat u deze dingen nodig hebt vs [...]

b Acht zaken betreffende het geloof

1 Een definitie: “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, [...]

b Aspecten van de rots in de Bijbel

1 Stevigheid en stabiliteit van de Gemeente > op deze rots zal Ik mijn gemeente [...]

b Belangrijke punten uit Jesaja 55:1-3

1 Uitnodiging Er is een uitnodiging gelegen in het woord: Kom. vs 1Die uitnodiging geldta [...]

b Belangrijke punten in de belijdenis van David – Psalm 51

1 Zijn vraag: Wees mij genadigDelg mijn overtredingen uitReinig mijOntzondig mij vs 3. 4, 9, [...]

b Belangrijke zaken in Mattheüs 8

1 Grote onstuimigheid op zee vs 24 2 Groot gevaar > Het schip bedekt door [...]

b Blijven in Christus

1 Wat het betekent a. Eenheidb. Gemeenschap Jh 15:1,5 2 Wat het inhoudt a. Afhankelijkheid: [...]

b Condities voor gebedsverhoring

1 Je vijanden willen vergeven Mk 11:25,26 2 Je willen verzoenen met je broeder Mt [...]

b De Heer Jezus te Naïn – Lukas 7:11

1 Mogelijke betekenis van de naam > groene weiden, lieflijk, orakel 2 Zijn gezelschap > [...]

b De Kananese vrouw – Mattheus 15: 21-28

1 Wie ze was: Een Kananese vrouw. Dus een heidense of een uit de volken [...]

b De man te Bethesda – Johannes 5

Wat hij was1 zijn toestand: hij was 38 jaar ziek (vs 5)2 verstoken van hulp: [...]

b De melaatse uit Markus 1:40

Van de geschiedenis van de melaatse die ons in Mark 1:40-45 wordt voorgehouden kunnen we [...]

b De rijke man – Lukas 16

I Wat was hij? 1 Hij was rijk > “Er was een rijk mens” vs [...]

b De toestand van de vrouw die voor hulp bij Eliza kwam – 2 Koningen 4

1 Ze was weduwe. Haar man die de Heer diende was gestorven. Ze had te [...]

b De val van David – 2 Samuël 12

1 Zijn geweten begon nog niet te spreken: “Die man is een kind des doods” [...]

b De verloren zoon – Lukas 15

Hij was eigenwillig. Hij eiste zijn ‘erfdeel’ al op bij het leven van zijn vader [...]

b Een aantal lessen uit Filippenzen 4

01 Vast staan in de Heer vs 1 02 Eensgezind zijn vs 2 (vgl 2:2) [...]

b God liefhebben – 1 Corinthiers 13

I Hoe? 1 “In onvergankelijkheid” dus niet versagen Ef 6:242 “Met heel uw hart, met [...]

b Het avondmaal

1 Is een herinneringsmaal: doe dit tot mijn gedachtenis Lk 22:19 2 spreekt van de [...]

b Het effect van het bloed van Jezus Christus

1 De basis van mijn verlossing Ef 1:7 2 De grond van mijn rechtvaardiging Rm [...]

b Het gebed dat de Heer ons leerde – Mattheüs 6:9-13

1 Een kinderlijke betrekking : “Vader” 2 Een algemene betrekking: “Onze” 3 Een erende betrekking: [...]

b Het gebed in Mattheüs 21:22

1 De ruimte of breedte > alles wat u vragen zult 2 De eenvoud > [...]

b Het lijden van Jezus Christus

1 Onvergelijkbaar Lk 22:44 2 Vrijwillig (Ik heb macht het af te leggen) Jh 10:18 [...]

b Wat zegt de Bijbel over het oordeel?

1 Het is een zekerheidHet is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het [...]

b Hoe we Christus moeten prediken

a Ernstig en indringend “alsof God door onze mond u vermaande” 2 Ko 5:20b Duidelijk [...]

b Israël in de woestijn volgens Exodus 17

b Israël in de woestijn volgens Ex 17 01 Een volk van zwervers door de [...]

b Kenmerken van de eerste christenen – Handelingen 2

1 Volharding vs 42 2 in de leer van de apostelen vs 42 3 in [...]

b Lessen uit het leven van Lot

I Wat hij deed 1 Hij keek. ‘Hij sloeg zijn ogen op”. Begeerte van de [...]

b Moab het karakter van dit volk – Jeremia 48

Hoogmoed komt voor de val 1 Moab vertrouwt op zijn werken en op zijn schatten [...]

b Namen en titels van Christus in de brief aan de Hebreeën

1 Zoon 1:2 2 Overste Leidsman 2:10; 12:2 3 Apostel en Hogepriester 3:1 4 Grote [...]

b Onze roeping

1 Wie roept ons? God! “Deze heeft Hij ook geroepen” Rm 8:30 2 De aard [...]

b Petrus in de gevangenis – Handelingen 12

1 Zijn toestand 2 Zijn bevrijding 3 Zijn gehoorzaamheid 4 Zijn inzicht 5 Zijn getuigenis

b Saulus van Tarsus, zijn bekering – Handelingen 9

1 Hij was een vervolger van de Gemeente > “Hij blies dreiging en moord” vs [...]

b Vier klassen van mensen – Mattheüs 22

1 Zij die genodigd zijn voor de bruiloft van de zoon van de koning 2 [...]

b Vier vereisten voor een rechter – Exodus 18:21

1 Flinke, capabele personen 2 Godvrezende mensen 3 Mensen die betrouwbaar zijn 4 Personen die [...]

b Viervoudige zegen in de brief van Judas

De brief van Judas bevat heel ernstige zaken, maar er staan toch ook heel vertroostende [...]

b Voor wie stierf Jezus Christus?

Je kunt hierbij drie klassen onderscheiden, die elkaar ten dele overlappen. 1 De eerste klasse [...]

b Waarom we niet bang zijn van God gescheiden te worden

1 We denken namelijk aan wat we zijn: “Kinderen van God”! Jh 3:2 2 We [...]

b Waarover God sprak ten aanzien van Israël – Ezechiël 16

1 Hij sprak over: a leven vs 6b liefde vs 8c eigendom zijn van God [...]

b Wij en het ‘vlees’ – de betekenis

1 Menselijk bestaan in neutrale zin > Het Woord is vlees geworden Jh 1:!4 2 [...]

b Zeven stappen – Jozua 24

1 Het bevel: Vrees de Here en dienst Hem in oprechtheid vs 14 2 De [...]

b. Filippus als dienstknecht – Handelingen 8

1 Zijn instelling: gehoorzaam aan opdracht: Hij stond op en ging vs 27 2 Neemt [...]

c Overeenstemming tussen Daniël 7 en Openbaring 13,17,19

In de hierboven genoemde schriftgedeelten is sprake van een beest. Dat beest stelt eenrijk voor [...]

c Abortus

Psalm 139:13-16; Job 10:8-12 Inleiding onderwerp is moeilijk; gevaar > te technische behandeling; de bijbel [...]

c Abraham, geroepen als pelgrim

Abraham werd een pelgrim. De eerste betekenis van het woord is: een bedevaartganger naar een [...]

c Abraham, voorbeeld van het vertrouwen van het geloof

Onvolledige gehoorzaamheid, onvolledig vertrouwen? Ga uit uw land, uw familie en uw maagschap: Hand. 7:2; [...]

c Acht belangrijke vrouwen die in de Bijbel beschreven worden

De Bijbel bevat de geschiedenis van heel wat mannen die van belang zijn geweest op [...]

c Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

Drie ‘soorten’ geloof: a. Het christelijk geloof; de christelijke geloofsleer;b. Het persoonlijk, zaligmakend geloof;c. De [...]

c Als een dief in de nacht

Schriftgedeelten: 1 Th 5:2, 4;2 a. Vers 1 grijpt terug op 4:13,14. Verzen > 4:16-18 [...]

c Ambten, gaven en talenten

Gemeente het Huis van God en het Lichaam van Christus Ambten GavenOrdelijk verkeer opbouw;Ouderling en [...]

c Antisemitisme – waarom is er jodenhaat?

Lezen: Ex. 19:3-6; Est. 3:8; Ps. 83: 4-9 1) Term antisemitisme onduidelijk Gaat niet om [...]

c Ark van Noach

“Heeft die wel ooit bestaan? Ja. zeker! Kom nou, geloof je dat fabeltje nog? Fabeltje? [...]

c Avondmaal

Aantekeningen over het avondmaal te gebruiken bij bijbellezing, bijbelbespreking, zelfstudie Schriftplaatsen: Luk. 22:19; 1 Kor. [...]

c Bang voor de terugkeer van Jezus Christus?

Schriftgedeelten: Jh 5:24; 1 Th 5:9 Bent u bang voor de terugkeer van Jezus Christus? [...]

c Bent U het die komen zou?

Matt. 11: 1-6 Reden van twijfel Chr. doet werken > Joh. niet verlost > waar [...]

c Berg van de verheerlijking

Een illustratie van het komende koninkrijk? Komt er een koninkrijk? Twee meningen: a. We leven [...]

c Het gezag van de Bijbel

De Bijbel Gods Woord + Het gezag van de Bijbel + Boek van de natuur [...]

c Bijbel: samenstelling

WALTER SCOTT vroeg: ‘Geef mij het boek’ Men vroeg: welk boek? Hij zei: Het Boek! [...]

c Bijbelstudie belangrijke aspecten

BIJBELSTUDIE belangrijke aspecten. Bewerking van stuk van J.Ph. Fijnvandraat Oriëntatie 1) Verschil: a. bijbellezen – [...]

c Brief aan de Filippiërs

1) De stad Filippi 2) Schrijver 3) Geadresseerden 4) Aanleiding voor dit schrijven 5) Hoofdinhoud [...]

c Brief aan de Romeinen

Romeinen 9:1Strekking: uiteenzetting van de leer van de redding van de zondaar. Wat houdt die [...]

c Christenen zijn een priesterfamilie

Christenen zijn een priesterfamilie Ex. 19:6; 1 Petr. 2:1-10 Naam en begrip Priester is afgeleid [...]

c Christus, de Herder

Drie aspecten: De goede Herder > legt leven af > Joh. 10:11, 14De grote Herder [...]

c Conciliair proces

Concilie Diende vroeger om eenheid te bewerken, later(nu) bewerkte het vaak problemen.Doel: Mensen, groepen en [...]

c Crematie – bijbels verantwoord?

Fil. 1:20; 1 Kor. 15 geheel 1) Welke norm? Er zijn gevoelsargumenten voor. Iemand in [...]

c Daniël en de ballingschap (606-636 v Chr)

1 De ballingschap met de verwoesting van de tempel was: voor de vleselijk gezinde,fanatiek religieuze [...]

c Discipelschap (1)

Wat is een discipel?Een leerling of volgeling: Leer aannemen + navolgen (Jh 1:44)Volg mij. Hij [...]

c Discipelschap (2)

Komen tot de Heer Als zondaar redding – Matt. 11:28, 29;1 Ptr. 2:4. Om te [...]

c Donor – mag een christen organen afstaan?

Dit is geen medische, maar een ethische kwestie die vraagt om een bijbelse benadering. (1) [...]

c Donor codicil ofwel het afstaan van organen

Dit schema overlapt een ander schema over afstaan van organen. 1) Woord en begrip Donor [...]

c Doop een overzicht

Het BEVEL om te dopen in de Evangeliën.De BEDIENING van de doop in de Handelingen.De [...]

c Doop met de Heilige Geest

Schriftplaatsen: Matt. 3:11, 12; Hand 1:5; 11:16; 1 Kor. 12:13 (Mark. 1:8; Luk. 3:16; Joh. [...]

c Slapen

Slapen is een noodzakelijke bezigheid, maar als maar slapen is niet goed. De Bijbel waarschuwt [...]

c Dwazen in soorten

In de Bijbel worden diverse kenmerken van dwaasheid beschreven. In dit schema willen we nagaan [...]

c Echtscheiding: wat God samengevoegd heeft

1) Het huwelijk is een instelling van God Zie drie elementen volgens Gn 2:24:a. Vader [...]

c Eredienst

Wat is eredienst? Wie verrichten die?… Les van Ex. 15:1-21.Is er alleen een gemeenschappelijke eredienst? [...]

c Euthanasie – is dat altijd verkeerd?

Betekenis van het woord Grieks: eu = goed; thanatos = dood; dus ‘goede dood’. Bij [...]

c Gastvrijheid is een deugd

Aanwijzingen O.T. Voorbeeld: Abraham; Lot > herbergt engelen Contrast > Richt. 19:11-15 Aanwijzingen Ev/Hend. Matt. [...]

c Gaven van de Heilige Geest

Schriftplaatsen Rom. 12:3-8; 1 Kor. 12:4-11; 12:27-31; Ef. 4:8-12 Onderscheid:a) de gave van de Geest;b) [...]

c Geestelijke groei – het geheim

Efeziërs 4 1) Wandelen… hoe?: Waardig de roepingmet zachtmoedigheid, lankmoedigheid, liefdebewaren eenheid van de Geest [...]

c Geloof en strijd

Judas 3 1) Geen godsdienstoorlog voeren/geen overheidsbemoeiïng accepteren zie Art. 36 Ned. Gel. Belijdenis > [...]

c Geloof leidt tot aktie

Wat is levend geloof? Echt geloof in Jezus Christus als je Heiland en Heer. Waaruit [...]

c Geloofs-overdracht op je kinderen

1) Mens is beelddrager van God: vertegenwoordigt God in de schepping. Man met vrouw vertegenwoordigen [...]

c Geloven en getuigen

1) Geloven en getuigen horen precies zo bij elkaar als: geloven en geven; geloven en [...]

c Gelovigen blijven toch altijd arme zondaars

Rom. 5:6-10; 1 Joh. 2:6,9; 5:18 Titel: Vraag is niet ‘kunnen christenen nog zondigen’, maar [...]

c Gemeenschap

Betekenis van het woordHet woord ‘gemeenschap hebben’ houdt in: iets delen met een ander. Partner [...]

c Gemeente als Huis van God

Wie bouwtGod/Christus bouwt (alleen goed materiaal en constructie) Matt. 16:18; Ef. 2:20; 1 Petr. 2:4). [...]

c Gemeente als Huis van God (vragen)

Huis: Wat te doen als je ruzie met je br./zr. hebt? Matt. 5:23. Wat te [...]

c Gemeente als lichaam van Christus

God heeft gaven gegeven waar we elkaar mee mogen dienen. Samen delen Rom. 12:3-8 aan [...]

c Gemeente in bijbels licht

Mooi onderwerp, anders dan: de Gemeente in het Licht van de historie of: de Gemeente [...]

c Gemeente – Gods bedoeling, onze praktijk

Doel van de komst van Christus: o.a. een eigen volk te reinigen ijverig Titus 2:14 [...]

c Gevaar van rijkdom

1) Beïnvloeding door tijdgeest. Time is money. Welaan dan. (5:1); Wij zullen….a) Je beschikt niet [...]

c Geven en nemen

1) Gezegde: Het leven is een kwestie van geven en nemen. Bedoelen we: Geven en [...]

c God alles en in allen

1-Corinthiers 15:20Schriftgedeelte: 1 Ko 15: 20-28 Periode nuNu is het de tijd van de gemeente, [...]

c God geopenbaard in het vlees

Boodschap O.T. Wordt verhuld: Aangeduid in OT > zaad v.d. Vrouw – niet zaad v.d. [...]

c God verkiest zich een volk

Wanneer? Na torenbouw en spraakverwarring. Gen. 12:1: Ik zal u tot een groot volk maken. [...]

c God woont in mensen

Het wonen als feit Niet God woont bij/onder de mensen zoals in Ex. 25:8; Lev. [...]

c Gods omgang met mensen

Omgang voor de zondeval Omgang met Adam en Eva ongestoord Na de zondeval verhouding verstoord… [...]

c Habakuk: overzicht van zijn profetie

Betekenis van de naamDe schrijfwijze van de naam (1:1) staat niet vast en de betekenis [...]

c Hebreeën overzicht van hoofdstuk 1-3

Hebreeën 1Schrijver:Veel discussie over wie de schrijver is. Weinig discussie over canoniciteitgedacht is aan Apollos, [...]

c Heilige Geest – Wie is Hij?

Namen: Geest; Heilige Geest – vele plaatsen; Geest van God; Geest van Christus – Rom. [...]

c Heiligen

1 Wat het inhoudt. Het betekent apart zetten, een bijzondere plaats geven.Dat gebeurde met:a de [...]

c Het Boek – De Schrift

WALTER SCOTT: welk boek? Het Boek!Bijbel niet één boek maar een bibliotheek van 66 boeken [...]

c Huwelijk – 1. Alleen, verkering, verloving

a. MonteurEen monteur zei eens tegen een dokter: ‘Ik heb vele merken waar ik wat [...]

c Huwelijk – 2. Een goeie vrouw hoe krijg je die?

Niet alleen een onderwerp voor jongeren:, maar ook voor ouders en kinderen.Na de bekering is [...]

c Huwelijk – 3. Getrouwd en dus gelukkig?

Understatement: Getrouwd en toch gelukkig.Reële titel: Getrouwd en dus gelukkig.We kennen ook: Ze zijn gelukkig [...]

c Huwelijk – 4. Stappen we in de huwelijksboot?

1) Tegenwoordig zijn er diversen die geen huwelijks aspiraties hebben. Reden kan zijn: vrouwen goede [...]

c Huwelijk – 5. Door dik en dun

Doel van God met schepping man-vrouw: Gods eer Gen. 1:26-28 – naar Gods beeld – [...]

c Huwelijk – 6. Huwelijk en sexualiteit

Gen. 1:27; 2:24; 1 Kor. 7:1-5; 1 Petr. 3:7 Inleidend:Huwelijk > meerdere aspecten: lichamelijke aspect;Gevoels [...]

c Huwelijk – 7. Als het niet goed gaat

Gods huwelijksformulier > Ef. 5:22-33; (Gen. 2:18) Mooier onderwerpJe kunt beter spreken over een ander [...]

c Ik en mijn huis zullen de Here dienen – Jozua 1-3

Hoofdstuk 1God spreekt na de dood van Mozes, de knecht des Heren. ‘Werk moet doorgaan’ [...]

c Ik en mijn huis zullen de Here dienen – Jozua 9-13

Hoofdstuk 9Koningen verenigd tegen Israël: Eendracht maakt macht, maar… niet tegen het volk van God [...]

c In Liefde – Efezebrief

De uitdrukking ‘in liefde’ is kenmerkend voor de brief aan de Efeziërs. De ene keer [...]

c Is de kerk millenniumproof?

Dit schema is opgesteld voor het jaar 2000. De achterliggende gedachte is of de kerk [...]

c Islam, ontstaan, wezen

DE ISLAM: Is Allah de God van de Christenen?Is Isa de Christus van de Schriften?Is [...]

c Israël na de wegvoering naar Babel

De tijden van de volken (Luk. 21:24).Korte uitleg Dan. 2 en 7:Gouden hoofd leeuw met [...]

c Israëls feesten

Gezette tijden i.p.v. feesten? Leiden tot volmaakte dag. S.T. Coleridge: De heidense inzettingen gedenken het [...]

c Israëls geschiedenis – wat leren we ervan

Het falen van het volk van God 1) De Bijbel toont ons:a) De grootheid, goedheid, [...]

c Israëls geschiedenis: lessen eruit

GODS WONEN TE MIDDEN VAN HET VOLK a. ‘En zij zullen mij een heiligdom maken, [...]

c Jacob, opvoeding door God

Voorbeeld van tucht van God – Gal. 6:7 ‘Wat een mens zaait, zal hij ook [...]

c Jakob: De man die God voor de voeten liep

1 Vergelijking als mens naar menselijk oordeel valt in het voordeel van Ezau uit. Ezau [...]

c Jeftha – Beloftes of leugentjes om bestwil?

Richt. 10:6-11:40 InleidingIsraël aards volk, aardse zegeningen waaronder rust en vrede in land. Anders oorlog [...]

c Jezus Christus en zijn Bruid

Wie is de bruid? Twee meningen: Gemeente is de bruid / Israël is de bruid. [...]

c Jezus Christus – 01. De Heiland

BetekenisHet woord ‘Heiland’ duidt op iemand die heil (aan)brengt. Vaak wordt het weergegeven met ‘zaligmaker’. [...]

c Jezus Christus – 02. De Heer

Jezus Christus wordt als Heer benoemd met de woorden ‘Aldus luidt het des Heren tot [...]

c Jezus Christus – 03. De Priester

Naam ‘priester’:Ons woord komt van ‘presbyter’ ofwel ‘oudste’. Begrip: De namen in Hebreeuws, Grieks en [...]

c Jezus Christus – 04. De Koning

Betekenis:Het woord Christus is de Griekse vertaling van het woord Messias, dat Gezalfde betekent. Denk [...]

c Jezus Christus – 05. De Profeet

Begrip: een profeet is iemand die namens God spreekt tot ‘het volk’. De boodschap behoeft [...]

c Jezus Christus – 06 Het Licht

Eerste vermeldingIn het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was [...]

c Jezus Christus – 07. Zijn daden

Geen woorden maar daden? Bij velen is het geen daden maar woorden. Woorden en daden [...]

c Jezus Christus – 08. Het verzoeningswerk

Wilden wij verlost worden dan moest er door Jezus Christus een heel belangrijk werk gedaan [...]

c Jezus Christus – 09. De Knecht

Aan de hand van Psalm 40 1) De Psalmen geven weer wat er in het [...]

c Jezus Christus – 10. Onze hoop

HoopIn het gewone spraakgebruik duidt ‘hoop’op een onzekere verwachting. Dit gebruik treffen we ook wel [...]

c Jezus Christus – 11. Bruidegom

Verhouding van Christus tot de gelovigen De Apostel van God gezonden Hb 3:1De Heiland van [...]

c Jezus Christus – 12 het Licht der wereld

1) Betekenis van licht belichten – gewoon praktischOp de eerste dag werd het licht geschapen [...]

c Jezus Christus – 13. Messias (= Koning) van Israël

Twee uiterstenIsraël negerenIsraël vereren Wel: Israël respecteren Jezus aangekondigd alsZaad van de vrouw Gn 3:5; [...]

c Jona 3 – God heeft een boodschap

Jona 3 Eerste maal gefaald – door opstand van Jona – geen gevoel van barmhartigheid. [...]

c Jona – wat leren we van hem en zijn boek

God heeft een boodschap voor uGod stuurt Jona naar Nineve met een boodschap voor de [...]

c Jona – het berouwde God

Jona 4, vergelijk Jeremia 18:7 God is barmhartig… en wij? Jona is het niet met [...]

c Kerk een toevluchtsoord

UitgangspuntAls uitgangspunt kan zeer goed dienen de woorden die we vinden in de gelijkenis van [...]

c Komen bij de Heer

KOMEN BIJ DE HEERBRENGEN BIJ DE HEERUITGAAN VOOR DE HEER Wat we kunnen leren van [...]

c Komt er ooit gerechtigheid?

Mattheüs 5:6 1 Betekenis van het woord:Dat wat recht is, contrast ongerechtigheid. 2 Wie bepaalt [...]

c Koninkrijk der hemelen

Mattheüs 13 We bezitten vier evangeliën, dat is geen overbodige luxe , want elk belicht [...]

c Koninkrijk Gods en koninkrijken van de mensen

Begrip koninkrijk wat houdt het in?dat er een koning, een heerser is, die heerschappij voert [...]

c Kontakt met God – Hoe onderhoud je dat?

Voorafgaand: hoe krijg je dat? – door bekering tot God en geloof in Jezus Christus. [...]

c Kunnen gelovigen nog verloren gaan?

De vraag is niet: Kunnen belijders, mensen die zich christen noemen, nog verloren gaan? Dat [...]

c Laat hen aan het woord die het antwoord weten

Er zijn drie belangrijke vragen die te maken hebben met de volgende drie onderwerpen: de [...]

c Leren van Elia de Tisbiet

1-Koningen 17:1Wat kunnen we van hem leren? Vertrouwen op God en gehoorzamen. vs 1 Niet [...]

c Leven en Licht

EvangeliënVier volgelingen van Jezus Christus hebben een verhaal geschreven over wat hun Meester gedaan en [...]

c Leven en verwachten – 2 Petrus 3:14

a. Ieder mens is dood voor God door zijn overtredingen en zonden (Ef. 2:2, 5). [...]

c Leven na de dood

Drie aspecten van dood zijn, van gescheiden zijn: 1) Dood in uw overtredingen en zonden [...]

c Levend geloof leidt tot actie

Wat is levend geloof?Echt geloof in Jezus Christus als je Heiland en Heer Waaruit blijkt [...]

c Lezing – Lukas 21:5-38

Lukas 21:5 De Joodse tempel zou ten onder gaan > voor Joden onacceptabel. Kan dat [...]

c Lezing – Lukas 21:7-8

VALSE PROFETEN … in het Verleden, het Heden en in de Toekomst BEGRIPSOMSCHRIJVING Vals > [...]

c Lezing – Lukas 21:9-11

Gij zult horen van oorlogen vs. 9-11 Oorlogen, enz. een teken van de eindtijd? Ze [...]

c Lezing – Lukas 21:12-19

In Matt. 24 en Lev. 21 Vergelijking nog eens Matt. 10:1-25: Deze vervolging gaat door [...]

c Lezing – Lukas 21:20-24

JERUZALEM ZAL VERTRAPT WORDEN DOOR DE VOLKENTotdat de tijden van de volken zullen vervuld zijn.Is [...]

c Lezing – Lukas 21:25-33

ALS HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN AAN DE HEMEL VERSCHIJNT (vs. 25-33) A. [...]

c Lezing – Lukas 21:29-38

LAAT DIE DAG U NIET OVERVALLEN … WAAKT Luk. 21:29-38 1 Toekomstrede met het oog [...]

c Liefde van God

Liefde van God Liefde van de Vader Onze liefdeGods liefde voor ons Oorsprong > niet [...]

c Loofhuttenfeest

Voorschrift: laatste van de feesttijden van de Here Lv 23: 34-43 een van de drie [...]

c Maakt het verschil of je gelooft in Boeddha, Mohammed of Jezus?

ZIJN ALLE GODSDIENSTEN IN WEZEN GELIJK? Lezen: Gen. 1:1 en Joh. 1:1 en 14:6 Inleiding: [...]

c Man – vrouw verhaal in 1 Timotheüs 2:8-15

1) Ik wil (vs. 8) … tegenover … ik vermaan (vs. 1). 2) De mannen [...]

c Man zonder bruiloftskleed – Mattheüs 22

Bruiloft iets feestelijks. Moet je bij zijn! Denk aan bruiloft te Kana. Zie Openb. 19 [...]

c Meningen over het hiernamaals

Het gaat niet om iemands toekomst visie voor dit leven, maar voor het hiernamaalsEr zijn [...]

c Midden-Oosten – zegt de Bijbel er wat over?

Oriëntatie De term ‘Midden-Oosten’ komt in de Bijbel niet voor. Ons ‘Midden-Oosten’ omvat in de [...]

c Mijn leven met God

1) De Bijbel … enige bron van kennis wat onze oorsprong betreft. 2) We stammen [...]

c Moet het vrederijk nog komen?

Welk rijk? Hebben we het over dezelfde zaak? Gebruiken we hetzelfde woord maar met verschillende [...]

c Motieven voor evangelisatie

Er zijn: zuivere en onzuivere motieven. Alleen zuivere bespreken? … nee, Schrift waarschuwt ook voor [...]

c Nacht is bijna voorbij, de dag is nabij

Romeinen 13:12Bij de schepping noemde God het licht dag en de duisternis nacht. Gn 1Mensen [...]

c Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel

Niet in het oordeelDat gelovigen niet in het oordeel komen staat in Jh 3:18a.; 5:24.Zij [...]

c Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1) Terug in de tijdOude aarde begon ideaal met een hof in Eden: prachtig park, [...]

c Offers toen en nu

Israels offerdienst Alle offers wezen heen naar het offer van Jezus Christus Paschalam – begin [...]

c Omgang met elkaar – hoe?

Voorbeeld‘Die br. Practicus is toch een fijne broeder hè en wat heeft ie zondag een [...]

c Onze doden, waar zijn ze?

1-Thessalonicenzen 4 – De ontslapenen zijn bij de Heer … straks zien we ze weerSchriftplaatsen [...]

c Onze erfenis het einddoel

Christus is de erfgenaam en wij met Hem Hebr. 1:2 Hij is de erfgenaam van [...]

c Onze geestelijke krachtbron – Efeziërs 3

Efeziërs 3:1-21 Een prachtig hoofdstuk! Sterken in de Heer:‘We zien het niet meer zitten’ – [...]

c Oordelen, beoordelen, veroordelen

Bij dit onderwerp spelen de volgende onderdelen een rol: Niet oordelen‘Oordeelt niet, opdat u niet [...]

c Opmerkingen over woordbediening

Bij de woordbediening heb je te maken met Sprekers en Luisteraars Spreker Luisteraars

c Opvoeden een opgave?

Opgave van God, en een opgaaf. Het is niet altijd even gemakkelijk in verband met [...]

c Opwekking van Lazarus

Johannes 11:1-44 – “Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga heen om hem uit de [...]

c Perzische rijk

DANIEL 11 PERZISCHE RIJK Vers 1: Cyrus II of Kores (557-530 v. Chr.) + Darius [...]

c Psalm 1 een overzicht

In vers 1 is sprake van de rechtvaardige als de man die drie dingen niet [...]

c Radicale verandering

Voor ‘heidenen’ of ‘volken’ die tot geloof komen. Vroeger: Ef. 2:11 Nu: 1) Volken in [...]

c Relatie met God

Mens is sociaal wezen – behoefte aan omgang – eenzaamheid, zoekt contact met medemens zoekt [...]

c Relatie met God – hoe krijg je die? Hoe onderhoud je die?

A) HOE KRIJG JE DIE? a. De titel houdt in dat we die relatie niet [...]

c Stralende gezichten

In de Bijbel lezen we zeker van drie gevallen dat het gelaat van iemand veranderd [...]

c Strijden of strompelen

Foutieve opvattingVeel mensen leven bij het gedicht van Dirk Raphaelsz Camphuysen (1586-1627):Er moet veel strijds [...]

c Toekomst – Blijven we Jezus Christus verwachten?

Daniël 12:12 – De verwachting van gelovigen a. Geen uitleg van Dan 12, we nemen [...]

c Toekomst in bijbels perspectief

Openbaringen 12:10 – Schriftgedeelten 1 Th 1:9,10; Op 1:1;12:10 1 Niet uw toekomst in Bijbels [...]

c Toekomst: de vrouw, Babylon en het beest

Openbaringen 17:7 Een vrouw is een zinnebeeldige voorstelling van een godsdienstig getuigenis. Zo was Israëlde [...]

c Toekomst: Komt Jezus spoedig of pas later

Eerste “komst” van Jezus. De eerste komst van jezus Christus ofwel zijn komst “in het [...]

c Totdat Hij komt

TOTDAT HIJ KOMT Vier teksten. Er zijn tenminste vier teksten waarin een uitspraak voorkomt als [...]

c Tuimel niet in het zwarte gat

Schema in verband met 1 Tm 4:1-3 1) Er was al afval van het geloof [...]

c Twee zonen

Mattheüs 21:28 – Wie zijn bedoeld? Het is aannemelijk dat de Heer deze gelijkenis uitspreekt [...]

c Tweede brief aan de Thessalonikers – een overzicht

2-Thessalonicenzen – IS DE VERVOLGING GROOT – DE HEER STERKT IN DE NOOD Hoofdstuk 1a [...]

c Tweeërlei opstanding

De opstanding als feitHet verstand zegt: het kan niet waar zijn.Het geweten zegt: het mag [...]

c Verenigd Europa – verenigde kerken

Verenigd Europa1) Er was eens een verenigd Europa’, te weten t.t.v het Romeinse Rijk. Denk [...]

c Vergeven en vergeten

Luk. 7:36-50 Wij hebben vergeving nodig.We zijn van God afgeweken. We zijn zondaars van aard. [...]

c Verschijning van de Heer liefhebben

Schriftgedeelte: ’allen die zijn verschijning hebben liefgehad’ 2 Tm 4:8 1) Er wordt veel gesproken [...]

c Vervuld met de Geest – vol van de Geest

Vervuld met de Geest ziet op werk dat ze doen, wordt herhaald. Vol van de [...]

c Vol wijn – vol van de Geest

Efeziërs 5:18 – Dubbele raad In de Bijbel komen we vaak een voorschrift tegen van [...]

c Voorwaarden en verhinderingen voor gebedsverhoring

Voorwaarden voor gebedsverhoring Ootmoedigheid, bekering van kwade zaken 2 Kron. 7:14;God zoeken met heel ons [...]

c Vragen over gaven

Vragen overgenomen van anderen en hier en daar aangevuld. Ze zijn bedoeld om over na [...]

c Vrede met wie allemaal?

VREDE MET GOD; MET JEZELF; MET JE BRS. EN ZRS; MET DE WERELD Ef. 2. [...]

c Vrederijk – hoe gaat het er toe?

Schriftgedeelten: Op 20:1-6; 21:9-11;22-27 Wat gaat aan het vrederijk vooraf?de verschijning van Jezus Christus, waarbij [...]

c Vredevorst en het vrederijk

De Bijbel spreekt over vrede op een terrein waar geen vrede is Eerst nodig:persoonlijke vrede [...]

c Waarheen is de kerk opweg?

Wat is de kerk?‘Kerk’ – verbastering van – ‘kuriakos’ dat betekent: ‘toebehorend aan de Heer’ [...]

c Wandel van het geloof – Hebreeën 11

Straks: GELOOF VERWISSELD IN AANSCHOUWEN

c Wandelen met God

Gen. 5:22, 24; 6:9 WandelenWandelen – sprekend beeld – ziet op ons gedrag niet hard [...]

c Wat is gezonde bijbelstudie (historisch/praktisch)

1) Verschil: a. bijbellezen – b. bijbelstudie; Gezonde grondhouding 2) Voorwaarde bekeerd zijn – 1 [...]

c Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben

Romeinen 13:8 De samenhang (context): Na stuk over de overheid dat besluit met betaald ieder [...]

c Welke offers vraagt God van mij? Beetje Christelijk doen?

Wat is een offer? Iets dat we God aanbieden als eerbewijs, erkenning van zijn hoogheid, [...]

c Werken of liever thuis zitten – Ruth 3

Twee wijzen van benadering: 1. praktisch – 2. typologisch;Ruth in Moab – beslissing – voor [...]

c Wie en wat is God in Zijn schepping?

Uitgangspunt Hand. 17:16-34 1) Paulus geprikkeld over afgoderij; niet op boos mensen. ‘God haat de [...]

c Wijsheid en ‘vreze Gods’

WijsheidDie berust op inzicht en levenservaring berustende kennis(en het handelen daarnaar).Niet hoe doe je het, [...]

c Zegen van Jacob

ZEGEN VAN JACOB … GENESIS 49 … PROFETISCH BEKEKEN Deze zegen draagt karakter van profetie [...]

c Zeven aspecten van het geloofsleven

2 TIM. 2 In de benamingen en beelden die Paulus in 2 Tim. 2 ten [...]

c Zeven gemeenten van Openbaring 2 en 3

Openbaring 2 en 3 1 Getal 7 ziet op volmaaktheid, zie 7 feesten Lv 23; [...]

c Zie uw koning komt

Christus is koningAangekondigd in O.T. -Ps. 2: 6 en 7 (!)Sion zijn residentie -Ps. 48:3Zijn [...]

c Ziekte en lijden

Lijden als christen. Onderscheid met ziek-zijn. Is lijden door volgen van de Heer: 1 Petr. [...]

c Christus redt, maar hoe?

I Zijn vermogen om te redden “Hij kan volledig behouden wie door Hem tot God [...]

c Wij en de Heer

De Heer: Joh. 21: 7 Het is de HeerLuk. 1:43 : Elisabeth > Mijn HeerJoh. [...]

c Ziekenzalving

Jakobus 5:13 Waar slaat het op? Twee opvattingen: a. op elk ziektegeval b op ziekte [...]

c Wie is Deze?

De uitdrukking die als titel boven dit stukje staat, komt enkele keren in de Schrift [...]

a Vier kenmerken van de Messias volgens Zacharia 11

De voigende vier aspecten van de Christus of de Messias treffen we aan in het [...]

De kromgebogen vrouw

Lukas 13:11 – Naar aanleiding van een bespreking over Lk 13 werden mij de volgende [...]

De inwonende zonde

Iemand zat met het probleem dat ze nog steeds merkte dat er zonde in haar [...]

Aanbidden Jehova’s getuige

Iemand stelde een vraag over aanbidden in verband met opmerkingen van een Jehova’s getuige. De [...]

Aandoen

Romeinen 13:12 Vraag: Wat is de betekenis van het woord ‘aandoen’ in Schriftplaatsen als Rm [...]

Aanschouwen van God

Vraag: Zullen wij eenmaal God zien of blijft dat een onmogelijkheid? – 1-Samuël 15:29 Antwoord: [...]

Aarde – De ouderdom

Deuteronomium Vraag: Onlangs heeft men beenderen gevonden, die volgens de geleerden 240 miljoen jaren oud [...]

Aarts in aartsvader

Vraag: Waarom wordt ‘aarts’ in het woord ‘aartsvader’ met een ‘t’ geschreven en niet met [...]

Aartsengelen – welke zijn er?

Vraag: Welke aartsengelen zijn er? Antwoord: Er wordt in de Bijbel maar één engel een [...]

Aartsvaders – Interllectueel begaafden?

Betreft: Ontwikkeling van Abraham, Isaäk e.a. Vraag: De taal die de aartsvaders gebruiken komt zo [...]

Abraham – Het taalgebruik

Betreft: Het taalgebruik van Abraham, Job, e. a. bijbelse personen. Vraag: Het taalgebruik van bovengenoemde [...]

Abraham en de kloof van de zondeval

Betreft: Abraham en de kloof van de zondeval Vraag: Vaak wordt er gezegd dat er [...]

Adam en Eva – Nakomelingen voor de zondeval

Betreft: Nakomelingen van Adam en Eva vóór de zondeval. Vraag: U zegt: ‘Adam verwekte pas [...]

Afgoden

Betreft: Bestaan van afgoden Vraag: a) Ik ben het er niet mee eens, dat er [...]

Afgoden – In wat voor zin?

Betreft: Afgoden … in wat voor zin? Vraag: In de les brengt u naar voren [...]

Afgrond – Wat moeten we hieronder verstaan?

Betreft: Afgrond Vraag: Wat moeten we hieronder verstaan ? Antwoord: In het gewone spraakgebruik gaat [...]

Afval der heiligen?

Betreft: Afval der heiligen? Vraag: (a) U zegt dat een gelovige niet kan afvallen of [...]

Afzetten tegen kerk

Betreft: Afzetten tegen kerk Vraag: Mag een christen zich afzetten tegen de kerk in deze [...]

Afzondering van de wereld

Betreft: Afzondering van de wereld Vraag: Abram moest land en familie verlaten. In hoever moeten [...]

Alcoholische dranken

Betreft: Gebruik van alcoholische dranken Vraag: Door niet zulke prettige ervaringen van huis uit heb [...]

Amandelboom

Jesaja 1:11 – Onderwerp: Amandelboom Vraag: Kunt u iets zeggen over de amandelboom wat de [...]

Amorieten en Amelakieten

Betreft: Amorieten en Amelakieten Vraag: Waar stammen deze van af? Antwoord: De Amorieten (de naam [...]

Apart zitten in samenkomsten

Betreft: Apart zitten (mannen en vrouwen gescheiden) in godsdienstige samenkomsten. Vraag: Is dit gescheiden zitten [...]

Apostel, discipel

Betreft: Apostel, discipel Vraag: Wat is het verschil tussen een apostel en een discipel Antwoord: [...]

Apostelen in deze tijd

Betreft: Aanwezigheid van apostelen in deze tijd. Vraag: U stelt dat er nu geen apostelen [...]

Arbeid na de zondeval

Betreft: Arbeid na de zondeval Vraag: (1)Is arbeid na de zondeval nog wel een zegen? [...]

Aristarchus

Betreft: Aristarchus Vraag: Wat is er over Aristarchus bekend? Antwoord: Aristarchus wordt een aantal keren [...]

Ark van Noach

Betreft: Ark van Noach Vraag: Wat zegt u van de stelling dat het verhaal van [...]

Arminius en Gomarus

Betreft: Arminius en Gomarus Vraag: Hoe zat het precies met de tegenstelling in leer tussen [...]

Atoomoorlog

Betreft: Kwestie van atoomoorlog Vraag: Kan God een atoomoorlog voorkomen? God wil toch geen rechtvaardige [...]

Avondmaal

Betreft: Avondmaal Vraag: Antwoord: Judas aan het avondmaal. Als je Lk 22: 7-30 leest lijkt [...]

Avondmaal vieren

Betreft: Avondmaal-vieren Vraag: Kunnen gelovigen van verschillende kerken en gemeenten samen avondmaal vieren op iedere [...]

Avondmaalsbrood

Betreft: Avondmaalsbrood Vraag: Moet het avondmaalsbrood niet ongezuurd zijn? Het stelt toch het lichaam van [...]

Begraven of cremeren

Betreft: Begraven of cremeren Vraag: Is er een bijbelse onderbouwing te geven voor begraven of [...]

Behoud en afval

Betreft: Eeuwig behoud en afval Vraag: Wat gebeurt er als je je van Jezus afkeert [...]

Behoud van (alle) mensen

Betreft: Behoud van de (alle) mensen Vraag: Christus is toch gestorven voor alle mensen, zijn [...]

Behoudenis en beloning

Betreft: Behoudenis en beloning. (Mt. 25: 14-30; Lk 19: 11-27; 1 Ko 3: 10-15) Vraag: [...]

Behoudenis van een Israëliet in deze tijd

Betreft: Behoudenis van een Israëliet Vraag: Hoe zit het met de behoudenis van een Israëliet [...]

Behoudenis van heidenen

Betreft: Behoudenis van heidenen (Rm. 1: 19,20) Vraag: Jezus Christus is voor ons gestorven. Door [...]

Behoudenis van hen die in zonde sterven

Betreft: Behoudenis van hen die in zonde sterven Vraag: a. Als een gelovige (geen naamchristen) [...]

Bekering – Aspecten van

Betreft: Aspecten van bekering Vraag: a) Zijn we wel in staat ons te bekeren? Als [...]

Bekering – Dagelijkse

Betreft: Dagelijkse bekering Vraag: Moet je je niet dagelijks bekeren? Antwoord: (a) Het woord bekering [...]

Bekering – Een crisis?

Betreft: Bekering, een crisis? Vraag: Kun je je wel bekeren zonder dat je in een [...]

Bekering – Gevolgen van

Betreft: Gevolgen van bekering Vraag: Als je bent bekeerd, wat betekent dat dan in de [...]

Bekering – Niet willen of niet kunnen

Betreft: Bekering, niet willen of niet kunnen Vraag: Als iemand zich niet bekeert is dat [...]

Bekering – Als werk van God

Betreft: Bekering als werk van God Vraag: In Adam zijn we toch aan de drievoudige [...]

Bekering en berouw

Betreft: Bekering en berouw Vraag: Is bekeren omdraaien? Wat betekent ‘berouw’? Antwoord: Het Nieuwe Testament [...]

Bekering en besef van wedergeboorte

Betreft: Bekering en besef van wedergeboorte Vraag: Hoe weet je dat je wederom geboren bent. [...]

Bekering na opname van de Gemeente

Betreft: Bekering na opname van de Gemeente Vraag: Als de Gemeente opgenomen wordt blijven de [...]

Bekering na opname – voor wie geldt dat

2-Thessalonicenzen 2:11 Vraag: a) Zijn het alleen nog Joden die tot geloof komen, of ook [...]

Belijden

Betreft: Belijden Vraag: Moet je alles wat je gedaan hebt altijd met naam en toenaam [...]

Belijden van zonden – Hoe weet ik welke zonden?

Betreft: Belijden van zonden Vraag: Hoe weet ik welke zonden ik in een dag gedaan [...]

Belijden van zonden – Ik zie mijn zonden niet

Betreft: belijden van zonden Vraag: Ik zie mijn eigen zonden van een dag niet, hoe [...]

Beschermengelen

Betreft: Beschermengelen Vraag: 1) Moeten we aannemen dat ieder mens een beschermengel heeft die bij [...]

Besnijdenis

Betreft: Besnijdenis Vraag: In het OT lezen we over een letterlijke besnijdenis. Bij de Joden [...]

Bezetenheid en ziekte

Betreft: Bezetenheid en ziekte Vraag: Welk verband is er tussen ziekte (pijn) en bezetenheid? Antwoord: [...]

Bezit verkopen als je Jezus volgt?

Betreft: Bezit verkopen als je Jezus volgt? Vraag: De Heer stelde aan de ‘rijke jongeling’ [...]

Biblicisme

Betreft: Biblicisme Vraag: Wat wordt daaronder verstaan? Antwoord: We noemen de uitleg van een bepaalde [...]

Bidden – Beperkingen

Betreft: Beperkingen t.a.v. het bidden Vraag: Moeten we bij het bidden ook beperkingen in acht [...]

Bidden – Hoe, waar en wanneer

Betreft: Bidden Vraag: Hoe, waar en wanneer moet je bidden? Antwoord: Hoe bidden we?Onze innerlijke [...]

Bidden in de Geest

Betreft: Bidden in de Geest (Ef 6: 18; Jd:: 20) Vraag: Wat is bidden in [...]

Bidden in het wilde weg

Betreft: Bidden in het wilde weg Vraag: U zegt dat we niet in het wilde [...]

Bidden tot God – Ik kan niet zo mooi bidden

Betreft: Het bidden tot God Vraag: Hoe bid ik tot God. Ik kan niet zo [...]

Bidden voor het eten

Betreft: Bidden voor het eten Vraag: Ik heb moeite met het bidden voor en na [...]

Bijbel – ‘Grote’ en ‘kleine’ profeten

Betreft: Splitsing van de profetische boeken in ‘grote’ en ‘kleine’ profeten. Vraag: Is de splitsing [...]

Bijbel – De tekst Nestle Marshall

Betreft: De tekst van de Bijbel Vraag: Wie of wat is Nestle-Marshall Antwoord: Eberhard Nestle, [...]

Bijbel – Discussiëren over de

Betreft: Discussiëren over de Bijbel Vraag: Waarom zouden gelovigen niet in discussie moeten gaan met [...]

Bijbel – Geaardheid van de bijbelschrijvers

Betreft: Geaardheid van de bijbelschrijvers Vraag: U schrijft, dat Mozes zachtmoedig was in vergelijking met [...]

Bijbel – Gezag van woord van Paulus

Betreft: Gezag van woord van Paulus (van de apostelen) Vraag: Wat de Heer zegt is [...]

Bijbel – Gods woord

Betreft: De Bijbel als Gods Woord Vraag: De bijbel is niet Gods Woord omdat de [...]

Bijbel – Letterlijk nemen (1)

Betreft: Letterlijk nemen van de Bijbel Vraag: Moeten we alles wat in de Bijbel staat [...]

Bijbel – Letterlijk nemen (2)

Betreft: Letterlijk nemen van de Bijbel Vraag: (a) Moeten we alles wat in de Bijbel [...]

Bijbel – Nieuwe testament = schrift?

Betreft: Nieuwe Testament = Schrift? Vraag: Op grond waarvan worden de geschriften van het N.T. [...]

Bijbel – Ontstaanstijd

Betreft: Ontstaanstijd van de Bijbel Vraag: In hoeveel tijd is de Bijbel ontstaan? Antwoord: Het [...]

Bijbel – Overschrijffouten

Betreft: Overschrijffouten Vraag: Hoe komt het dat bijbelvertalingen onderling verschillen? Antwoord Als we diverse bijbelvertalingen [...]

Bijbel – Schrijvers NT

Betreft: Schrijvers van het Nieuwe Testament Vraag: Wie zijn de schrijvers van het NT?Is de [...]

Bijbel – Schrijvers OT

Betreft: Schrijvers OT Vraag: Wie schreven de boeken van het Oude Testament? Antwoord: Zover we [...]

Bijbel – Staan er leugens in

Betreft: Staan er leugens in de Bijbel? Vraag: Is het niet uitgesproken grof en slecht [...]

Bijbel – Verdwenen bijbelgedeelten?

Betreft: Verdwenen bijbelgedeelten? Vraag: Is het bij u bekend, dat er stukken uit de bijbel [...]

Bijbel – Verschillen tussen bijbelboeken

betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus. Vraag: Wilt u [...]

Bijbelverklaarders – Verschillen

Betreft: Verschil onder bijbelverklaarders Vraag: Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen [...]

Bijbelvertalingen verschillen

Betreft: Bijbelvertalingen verschillen Vraag: (1) Waarom moeten er verschillende bijbelvertalingen zijn? Bijv. de Nieuwe Vertaling [...]

Bitterheid tegenover God

Betreft: Bitterheid tegenover God Vraag: Als je je zonde belijdt bijv. bitterheid tegenover God dan, [...]

Blijven in Christus

Betreft: Blijven in Christus Vraag: Wat betekent de uitdrukking ‘blijven’ in dit verband? Antwoord: In [...]

Bloed zweten – leven geven

Als grote droppels bloed In Lk 22: 44 lezen we over de zware strijd die [...]

Boek des levens

Betreft: Ex.32: 32 e.a. Vraag: (1) Zijn alle mensen, die ooit bestaan hebben en zullen [...]

Borst – Slaan op de

Betreft: Slaan op de borst (Lk 18: 13; 23: 48, 49 Vraag: Dat is toch [...]

Broeders / zusters

Betreft: Broeders / zusters Vraag: Wordt met het woord ‘broeders’ alleen op mannen gedoeld? Als [...]

Broeders van de Heer Jezus

Betreft: De broeders van de Heer Jezus Vraag: Wordt met broeders en zusters van de [...]

Buitenste duisternis – wat is daarmee bedoeld

De vraag is wat met de buitenste duisternis bedoeld wordt. Deze uitdrukking komen we o.a [...]

Calvijn – Kerk-model

Betreft: Kerk-model Vraag: Calvijn heeft de kerk een godsdienstig model gegeven dat de identiteit en [...]

Canon van de Bijbel

Betreft: Canon van de Bijbel Vraag: Teksten als Dt 4: v 2; 12: 32; Sp [...]

Canon van de Heilige Schrift

Betreft: De canon van de Heilige Schrift Vraag: Wie heeft bepaald welke boeken in de [...]

Christenen: gelovigen en getuigenis

Betreft: Christenen: gelovigen en getuigenis Vraag: a) In Hd 11: 26 worden de discipelen voor [...]

Corinthiërs, Colossenzen – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Corinthiërs, Colossenzen Vraag: Is uw bijbel anders dan de mijne, want u schrijft [...]

Dag des Heren

Betreft: De dag des Heren. en de gelovigen Vraag: In hoeverre maken de gelovigen, die [...]

Dag des Heren – Dreigend

Betreft: Dag des Heren zo dreigend Vraag: Waarom wordt er in de bijbel zo dreigend [...]

Dag en nacht

Betreft: Dag en nacht (2 Th. 2:9) Vraag: Je kunt toch niet nacht en dag [...]

De ark in Ethiopië

Vraag: Gisteravond hadden we na de bijbelstudie even een gesprek over het feit, dat er [...]

De begraafplaats van de aartsvaders

Iemand stelde mij een aantal vragen over de begraafplaats van de aartsvaders. Ik neem de [...]

De discipel Judas – was hij bekeerd

Betreft: De discipel Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die [...]

De geest van Jezus

Betreft: De geest van Jezus Vraag: Als er over de geest van Jezus gesproken wordt [...]

De Heilige Geest – vol zijn / vervuld zijn

Betreft: De Heilige Geest (vol zijn / vervuld zijn ) Vraag: Kunt u de diverse [...]

De hele raad Gods

In HD 20 laatste peric. neemt P.afsch. van de oudsten van Ef. In vrs27 zegt [...]

De toestand na de dood

Betreft: Toestand na de dood Vraag: a) Jh 14:1-3 en 1 Th 4:17 worden vaak [...]

De volle waarheid wat is dat?

Johannes 16:13 – Je vraagt mij het volgende: wat wordt bedoeld met Volle waarheid. Met [...]

Demas

Betreft: 2 Tm 4: 10 Vraag: Kun je Demas niet beschouwen als iemand die full-time [...]

Demonisch

Betreft: Het begrip demonisch Vraag: Als je je laat gaan en een oordeel uitspreekt dat [...]

Discipel en apostel

Betreft: Discipel en apostel Vraag: Wat is het verschil tussen die twee begrippen? Antwoord: Een [...]

Doden van dieren

Betreft: Het doden van dieren Vraag: Mag men volgens de bijbel dieren doden als ze [...]

Dodenrijk

Betreft: De term ‘dodenrijk’ Vraag: a Wat wordt onder het dodenrijk verstaan?Waar is het dodenrijk?b [...]

Donatie organen

Betreft: Afstaan van organen Vraag: Heeft het afstaan van organen enig gevolg wat je verheerlijkte [...]

Dood, zonde, tijd

Betreft: Dood, zonde, tijd Vraag: Zijn deze begrippen niet aan elkaar verbonden en in strijd [...]

Dood – Toestand na de

Betreft: Toestand na de dood Vraag: a) Jh 14:1-3 en 1Th 4:17 worden vaak toegepast [...]

Doodsangst

Betreft: Doodsangst Vraag: Gelovigen behoeven geen angst voor de dood te hebben, ongelovigen wel. Toch [...]

Doop

Betreft: De doop Vraag: Wat vindt u van ‘dopen’ Antwoord: DoopbevelDe vraag wat wij ervan [...]

Doop beginpunt

Betreft: Doop beginpunt? Vraag: De bekering / wedergeboorte is toch het beginpunt van de christelijke [...]

Doop en behoud

Betreft: Doop en behoud Vraag: Als een gelovige overleden is zonder dat hij gedoopt is, [...]

Doop en kerklidmaatschap

Betreft: Doop, kerklidmaatschap Vraag: Als je gelooft in Jezus Christus en en een kind van [...]

Doop en overdoop

Betreft: Doop en overdoop Vraag: Als je als baby gedoopt bent, is het dan noodzakelijk [...]

Doop en wedergeboorte

Betreft: Doop en wedergeboorte Vraag: Kunnen wij uit God geboren zijn door ons te laten [...]

Doop gehandicapten

Betreft: Doop gehandicapten Vraag: Geestelijk gehandicapten worden evenals andere babies gedoopt in geloofsgemeenschappen waar men [...]

Doop met de Heilige Geest (1)

Betreft: Dopen in/door de Heilige Geest Vraag: Wat houdt de doop met de Heilige Geest [...]

Doop met de Heilige Geest (2)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (2) Vraag: Wat moeten we aan met Hd 8:14-17? [...]

Doop met de Heilige Geest (3)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (3) Vraag: (a) Wat betekent met de Heilige Geest [...]

Doop met de Heilige Geest (4)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (4) Vraag: Is de doop met de Heilige Geest [...]

Doop met vuur

Betreft: Mt 3:11,12 Vraag: Heeft dopen met vuur te maken met Hd 2:3 (tongen als [...]

Doop van babies

Betreft: Doop van babies Vraag: Antwoord: 1) Over dit punt bestaat nogal wat verschil van [...]

Doop van kinderen

Betreft: Doop van kinderen in de Bijbel? Vraag: Kunt u mij zeggen waar de kinderdoop [...]

Doopformule

Betreft: Doopformule Vraag: Welke doopformule moeten we gebruiken? Antwoord: In de christenheid worden algemeem bij [...]

Dopen – Is dat dompelen?

Dopen … is dat dompelen? Het is verdrietig te moeten zeggen dat over dit onderwerp [...]

Dopen – door wie?

Betreft: De doop – door wie? Vraag: Door wie (waar) mag (kan) ik me laten [...]

Dopen – hoe?

Betreft: Dopen – hoe? Vraag: De doop door onderdompeling heeft te maken met de Joodse [...]

Dopen – maakt niet uit hoe?

Betreft: Dopen – maakt niet uit hoe? Vraag: Mag je uit 1 Ko 7: 17-24 [...]

Drie-eenheid van God

Betreft: De Drie-eenheid van God Vraag: a) Moeten we de Vader, Zoon en Heilige Geest [...]

Dromen

Betreft: Dromen Vraag: Is een droom te bewijzen? Wat is het precies? Antwoord: Om met [...]

Drusilla

Betreft: Drusilla Vraag: Hoe kan Drusilla als dochter van Herodes een jodin zijn (zie Hd [...]

Echtscheiding

Betreft: Echtscheiding Vraag: Een vrouw is van haar man gescheiden. Er zijn twee kinderen van [...]

Echtscheiding – joodse opvatting

Betreft: Echtscheiding, joodse opvatting Vraag: Wat was de Joodse opvatting over echtscheiding? Antwoord: Er waren [...]

Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal

Betreft: Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal Vraag: Kan iemand die gescheiden is, zij het [...]

Edik, salpeter

Betreft: Edik, salpeter Vraag: Wat is ‘edik’ en wat is ‘salpeter’ Antwoord: Het woord ‘edik’ [...]

Eed afleggen – Zweren

Betreft: Zweren, eed afleggen. Vraag: De Bijbel verbiedt ons te zweren (Mt 5:34; Jk 5:12). [...]

Eensgezindheid – SOW

Betreft: Eensgezindheid Vraag: Is samen op weg niet een goed voorbeeld van eensgezindheid? Antwoord: Eensgezind [...]

Eerstgeborene en eniggeborene

Betreft: Jezus Christus de eerstgeborene en eniggeborene Vraag: Christus was er toch altijd al, hoe [...]

Eeuwen – Voleiding van de

Betreft: Voleinding van de eeuwen (Hebr. 9:26) Vraag: Wat betekent deze uitdrukking? Kun je de [...]

Eeuwig behoud

Betreft: Eeuwig behoud Vraag: Als door een kankerproces het geloof in iemand helemaal gedoofd is [...]

Eeuwig leven – eeuwige dood

Betreft: Eeuwig leven/bestaan – eeuwige dood Vraag: (a) Ieder mens heeft toch eeuwig leven, hetzij [...]

Eeuwig leven – Verlies

Betreft: Het eeuwig leven/verlies Vraag: a. Wat is eeuwig leven?b. Waarom kan een gelovige het [...]

Eeuwig leven – heeft dat een begin?

Betreft: Eeuwig leven Vraag: In B2 les 14 staat in de inleiding dat het eeuwige [...]

Eeuwig leven en de Zoon

Betreft: Eeuwig leven en de Zoon Vraag: Waar staat in de bijbel dat het eeuwig [...]

Eeuwig leven in ons

Betreft: Eeuwig leven (in ons) Vraag: U zegt dat eeuwig leven niet alleen eeuwig is [...]

Eeuwig leven/koninkrijk

Betreft: Eeuwig leven/koninkrijk Vraag: Iemand zei me dat je het eeuwig leven krijgt, maar dat [...]

Eindtijd

Betreft: De eindtijd Vraag: Kan en mag een wedergeboren persoon zeggen, dat het einde dan [...]

Eindtijd – Berekeningen

Betreft: Berekeningen van de tijd van de wederkomst van Christus Vraag: Mogen wij ons met [...]

Eindtijd – Kenmerken

Betreft: Kenmerken van de ‘eindtijd’ Vraag: a. Wat zijn de tekenen die bewijzen dat we [...]

El – De lengtemaat

Betreft: Een el – de lengte Vraag: Hoe lang is een el? Antwoord: De oude [...]

Engelen – Boek van Hunter

Betreft: Het boek ‘De Engelen’ van Charles en Francis Hunter verteld door Roland Buck Vraag: [...]

Erfelijk belast zijn

Betreft: Erfelijk belast zijn Vraag: Iemand vertelde mij met een beroep op Ex. 20:5 dat [...]

Evolutietheorie

Betreft: Evolutietheorie Vraag: God heeft de wereld geschapen, maar dat kan toch d.m.v. evolutie geweest [...]

Exorcisme

Betreft: Exorcisme Vraag: Wat moeten we hieronder verstaan? Antwoord: Exorcisme is duiveluitbanning ofwel het uitdrijven [...]

Ezau

Betreft: Ezau Vraag: Waar lezen we in de Schrift dat Ezau een vervloekte is? Antwoord: [...]

Gave – Hoe weet je welke gave je hebt?

Betreft: Bezit gave Vraag: Hoe weet je welke gave je hebt gekregen? Antwoord: Wat het [...]

Gave van gezondmaking

Betreft: Gave van gezondmaking Vraag: Komt de gave van gezondmaking nog voor. Gebeurt het dan [...]

Gaven en talenten

Betreft: Gaven en talenten Vraag: Wat is het verschil tussen deze twee? Antwoord: In de [...]

Gebed – Belemmering voor verhoring

Betreft: belemmering voor verhoring van het gebed Vraag: Gaat de belemmering van ons uit of [...]

Gebed – Gebeden voor eenzelfde zaak

Betreft: Verschillende gebeden voor eenzelfde zaak Vraag: In een gesprek werd gezegd, dat er op [...]

Gebeden van ongelovigen

Betreft: Gebeden van ongelovigen Vraag: Verhoort God gebeden van ongelovigen? Heeft het zin dat ze [...]

Gebedsverhoring – Verhinderingen

Betreft: Verhinderingen voor gebedsverhoring Vraag: Kunnen er verrhinderingen voor gebedsverhoring zijn? Jh 14: 14 en [...]

Geest – de onze of de Heilige Geest?

Betreft: Geest, de onze of de Heilige Geest Vraag: Is de Heilige Geest onze geest?Moet [...]

Geestelijke gezindheid – gevoelsmatigheid

Betreft: Geestelijke gezindheid tegenover gevoelsmatigheid Vraag: Wat is het verschil tussen deze beide begrippen? Antwoord: [...]

Geloof – Moeilijk

Betreft: Het geloof in Jezus Christus – moeilijk Vraag: Is het aannemen van het offer [...]

Geloof en behoudenis

Betreft: Geloof en behoudenis Vraag: Geloven alleen is toch niet voldoende om behouden te worden? [...]

Geloof en gevoel

Betreft: Geloof en gevoel Vraag: Hoe onderscheid je geloof en gevoel? Antwoord: Geloven in een [...]

Geloof uit, in, door

Betreft: Geloof (uit, in, door) Vraag: Hoe moeten we de verschillende uitdrukkingen betreffende het geloof, [...]

Geloven – behoudenis

Betreft: Geloven – behoudenis Vraag: Vaak zeggen mensen: ‘Waarom moet ik geloven? Ik leef goed, [...]

Gelovige – Boeddhisten

Betreft: De term ‘gelovige’/ Boeddhisten enz. Vraag: Kun je het woord ‘gelovige’ zonder nadere toevoeging [...]

Gemeenschap der heiligen

Betreft: Gemeenschap der heiligen Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘Gemeenschap der Heiligen’ in de [...]

Gemeente – Fundamenten

Betreft: Fundamenten van de gemeente (Ef 2:20; 1 Ko 3:10 en Rm 15:20) Vraag: Hoeveel [...]

Gemeente te Rome – Stichting

Betreft: ‘Stichting ‘ van de Gemeente te Rome Vraag: Paulus schrijft aan de Gemeente te [...]

Gemeenten – Bruid of vrouw

Betreft: Gemeente: Bruid of vrouw Vraag: In 2 Ko 11: 2 is sprake van de [...]

Genade

Betreft: Genade Vraag: Wat betekent het woord ‘genade’ Antwoord: Genade betekent een onverdiend gunstbetoon. Een [...]

Genade – Algemene

Betreft: Algemene genade Vraag: Vraag wat is het verschil tussen algemene en zaligmakende genade Antwoord: [...]

Genezing op gebed

Betreft: Genezing op gebed Vraag: Als ik heel oprecht tot God bidt om genezing van [...]

Genotmiddelen

Betreft: Gebruik van genotmiddelen Vraag: Zijn genotmiddelen zoals roken, alcohol, koffie, thee, e.d. geoorloofd? Is [...]

Geroepenen

Betreft: Geroepenen Vraag: Wat moet je onder geroepenen verstaan? Antwoord: Bij het woord ‘ geroepenen’ [...]

Geslachtsgemeenschap

Betreft: Geslachtsgemeenschap Vraag: Als we in zonden ontvangen en geboren zijn, is dan de geslachtsdaad [...]

Getuigenissen

Betreft: de term ‘getuigenissen’ Vraag: Worden onder de getuigenissen alleen de tien geboden verstaan Antwoord: [...]

Geveinsdelijk onderwerpen

Psalmen 66:3 Iemand vroeg mij waar de tekst staat dat de volken zich geveinsd aan [...]

Geweten

Betreft: Het geweten Vraag: Wanneer is het geweten ontstaan? Antwoord: Voor de zondeval had de [...]

Gezag van woord van Paulus

Betreft: Gezag van woord van Paulus (van de apostelen) Vraag: Wat de Heer zegt is [...]

Gezindheid

Betreft: Gezindheid? Vraag: Als je ongeestelijk bent, wat doe je dan verkeerd? Antwoord: Als je [...]

God – Zijn ziel

Betreft: Ri 10:16 Vraag: Moeten we de uitdrukking ‘Zijn ziel’ als beeldspraak opvatten? Antwoord: Eerst [...]

God begrijpen met ons intellect

Betreft: God begrijpen met ons verstand Vraag: Is het geoorloofd God te willen begrijpen met [...]

God de eer roven

Betreft: God de eer roven Vraag: Zijn de volgende uitdrukkingen die vaak gebruikt worden in [...]

God en/of Christus

Betreft: God en/of Christus Vraag: Wanneer schrijf je of spreek je over God en wanneer [...]

God of Gode

Betreft: God of Gode (1Th 2:15) Vraag: Waarom staat er ‘Gode’ niet behagen in plaats [...]

God: Vader en Zoon – Moeder?

Betreft: God… Vader en Zoon, maar waar blijft de moeder ? Vraag: Kind vroeg: We [...]

Gods gedachten kennen

Betreft: Gods gedachten kennen Vraag: Hoe kan ik Gods gedachten (beter) leren kennen? Antwoord: Wie [...]

Gods werk – onze verantwoordelijkheid

Betreft: Gods werk – onze verantwoordelijkheid Vraag: Hoe vind ik het evenwicht tussen gehoorzaamheid om [...]

Godskennis – Ingeschapen

Betreft: Ingeschapen Godskennis Vraag: In een boekje las ik dat er geen ingeschapen Godskennis is. [...]

Goed doen

Betreft: Goed doen Vraag: Kunt u voorbeelden geven van goeddoen? Antwoord: Blijkens 1 Th 4:1, [...]

Goede Vrijdag

Betreft: Goede Vrijdag Vraag: Hoe komen we aan deze ‘dag’? Antwoord: In het Jodendom kende [...]

Goede werken – Ongelovige

Betreft: Goede werken Vraag: Kan een ongelovige ook goede werken doen? Antwoord: Goede werken zijn [...]

Groeien na de dood

Betreft: Groeien na de dood Vraag: Kan een kind van God nog groeien na de [...]

Haakjes – In een bijbeltekst

Betreft: Gebruik van ‘haken’ in een tekst Vraag: Wat betekenen haakjes in een tekst, zoals [...]

Handeloingen 20 – Raad Gods

Vraag: In Hand 20 laatste pericoop neemt Paulus afscheid van de oudsten van Efeze. In [...]

Handoplegging

Betreft: Handoplegging Vraag: Waarom komt handoplegging ‘bij ons’ niet voor? Antwoord: In Israël legde een [...]

Haten

Betreft: Het woord ‘haten’ Vraag: Kunt u het gebruik en de betekenis van dit woord [...]

Heer – Kurios

Betreft: Heer Vraag: Wat betekent dit woord in Ef 1:2 Antwoord: Hier wordt in het [...]

Heer – Zebaoth

Betreft: De naam ‘De Heer(e) Zebaoth’ Vraag: Wat betekent ‘Zebaoth’? Is het een vervangende naam [...]

Heere, Here of Heer

Betreft: Schrijfwijze Heere, Here of Heer Vraag: Welke schrijfwijze is de juiste? Antwoord: Deze kwestie [...]

Heerlijkheid toewensen

Betreft: Toewensen van ‘heerlijkheid’ Vraag: Hoe zeg je dat in hedendaags Nederlands Antwoord: Heerlijkheid toewensen [...]

Heerlijkheid van God

Betreft: Heerlijkheid van God Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘heerlijkheid’ van God? Kunnen wij [...]

Heidenen afkerig van geloof?

Betreft: Heidenen afkerig van geloof? Vraag: Heidenen zijn toch mensen die niets van het geloof [...]

Heilige gebouwen en plaatsen in Israël

Betreft: Heilige gebouwen en plaatsen in Israël Vraag: Zijn er in het land Israël nog [...]

Heilige Geest

Betreft: Heilige Geest Vraag: Heeft iedere gelovige de Heilige Geest? Sommige uitleggers zeggen dat er [...]

Heilige Geest – Persoon of kracht van God?

Betreft: De Heilige Geest Vraag: (a) De Geest is toch geen persoon, maar de kracht [...]

Heilige Geest – Dementheid

Betreft: Dementheid en het werk van de Heilige Geest Vraag: Hoe is het mogelijk, dat [...]

Heilige Geest – Hoe merk je daar iets van?

Betreft: Werk van de Heilige Geest Vraag: Wat doet de Heilige Geest? Hoe merk je [...]

Heilige Geest – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Heilige Geest Vraag: In Mt 1:18 staat ‘heilige Geest’ (dus met een kleine [...]

Heilige Geest – Vallen in de

Betreft: Vallen in de Geest Vraag: Wat is dit eigenlijk en waar staat dat in [...]

Heiliging

Betreft: Teksten over heiliging 1 Ko 7:14; 1 Ko 6:11 Vraag: De ene keer wordt [...]

Heiligverklaring van Titus Brandsma

Betreft: Heiligverklaring van Titus Brandsma Vraag: Wat vindt u ervan, dat de RK Kerk zegt, [...]

Hel en Gods liefde

Betreft: De hel en Gods liefde Vraag: (a) Moeten we onder de hel niet het [...]

Hemel

Betreft: De hemel als woonplaats van God Vraag: Waar bevindt zich God in de hemel? [...]

Hemel – dieren?

Betreft: Hemel – dieren Vraag: Komen dieren ook in de hemel? Is er lektuur over? [...]

Hemel – Herkenning?

Betreft: Herkenning in de hemel Vraag: Zal een man in de hemel nog weten wie [...]

Hemel vergaan

Betreft: Hemel vergaan Vraag: Ik dacht dat de hemel altijd bleef bestaan, klopt dat? Antwoord: [...]

Herkenning na de dood

Betreft: Herkenning na de dood Vraag: In een rouwdienst werd gezegd, dat we elkaar in [...]

Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening?

Betreft: Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening? Vraag: Kan iemand die gescheiden is en opnieuw wil [...]

Het begrip eeuwig

Daniël 2:44 – Het begrip eeuwig i.v.m. Dn 2:44 en 1 Ko 5:24 Vraag: We [...]

Hoed – Dragen van een

Betreft: Dragen van een hoed Vraag: Is het dragen van een hoed in de kerk [...]

Homeopathie

Betreft: Homeopathie Vraag: Ik ben aan een homeopathische kuur begonnen, maar heb een boek van [...]

Homofilie

Betreft: Homofilie Vraag: (1) Mag een homofiel wel deel hebben aan het heilig Avondmaal? Mag [...]

Hoofdletters – Gebruik in de bijbel

Betreft: Gebruik van hoofdletters bij bezittelijke voornaamwoorden e.d., die op God of op Jezus Christus [...]

Hoogmoed

Betreft: Hovaardigheid, hovaardij, hoogmoed Vraag: Kunt u voorbeelden van hovaardigheid geven uit het dagelijks leven. [...]

Hoop en zekerheid

Betreft: Hoop en zekerheid Vraag: Voor mijn gevoel heb ik aangaande iets wat ik hoop, [...]

Hoop van het eeuwige leven

Betreft: Hoop van het eeuwige leven Vraag: Is de uitdrukking ‘ontslapen in de hoop des [...]

Houd zalving ook krachtverlening in?

Vraag: Houdt zalving ook in krachtverlening voor een bepaalde taak Antwoord: In het O.T. is [...]

Huwelijk – Verhouding vrouw tot famillie

Betreft: Verhouding vrouw tot familie Vraag: Als een vrouw trouwde, verloor zij dan haar eigen [...]

Immanuël – Jezus

Vraag: In Js 7:14 staat dat men hem de naam Immanuël zal geven. Dit staat [...]

Is er een voorbestemming voor de hel?

Iemand stelde mij de volgende vragen In mijn antwoord wil ik alle teksten kort bespreken [...]

Is Kaïn ook gezegend?

Genesis 4:17 Dat God nog bepaalde bemoeienis met Kaïn heeft is een feit, maar dat [...]

Ismaël – Nakomelingen

Betreft: Nakomelingen van Ismaël Vraag: Kunt u ook aangeven wie de nakomelingen van Ismaël zijn. [...]

Israël – Aantal stammen van

Betreft: Aantal stammen van Israël Vraag: Jozef wordt tot 2 stammen, er zijn dus eigenlijk [...]

Israël – Christenen voor Israël

Betreft: Christenen voor Israël Vraag: Graag uw commentaar bij dit blad Antwoord: ‘Christenen voor Israël’ [...]

Israël – Roeping van

Betreft: Roeping van Israël Vraag: Waarom is God destijds begonnen met Israël (als eerste Abraham), [...]

Israël – Toekomst, terugkeer uit Babel

Betreft: Toekomst Israël, terugkeer uit Babel Vraag: In een documentaire over Israël werden er allerlei [...]

Israël – Verschillende meningen toekomst

Betreft: Israël Vraag: Hoe komt het dat er zo verschillend gedacht wordt over de toekomst [...]

Israël steunen met materiële gaven

Betreft: Israël steunen met materiële gaven Vraag: Moeten wij Israël met het ‘stoffelijke’ dienen? Dit [...]

Jehovah

Betreft: Jehovah Vraag: Moeten we God per se met de naam Jehovah aanspreken zoals Jehovah’s [...]

Jehovah’s getuigen en hun leer

Betreft: Jehovah’ s getuigen en hun leer Vraag: Kunt u de leer van de Jehovah’s [...]

Jehovah’s-getuigen

Betreft: Jehovah’s-getuigen Vraag: Waarom raadpleegt u het boekje ‘Jehovah’s-getuigen, enz.’ Zij hebben toch een andere [...]

Jethro

Betreft: Jethro (Ex 3:1) Vraag: Welke taken had priester Jethro Antwoord: Wat voor taken als [...]

Jezus – De broeders van de Here

Betreft: De broeders van de Here Jezus Vraag: Wordt met broeders en zusters van de [...]

Jezus – Gebruik van de naam

Betreft: Gebruik van de naam ‘Jezus’ Vraag: In de wereld, maar ook door gelovigen hoor [...]

Jezus – Naam

Betreft: De naam ‘Jezus’ Vraag: Waarom heeft men de Naam Jezus vertaald? Is het niet [...]

Jezus Christus – Christus Jezus

Betreft: Naam Jezus Christus Vraag: Waarom staat er de ene keer Christus Jezus (zie bijv. [...]

Jezus Christus – De onschuld van

Betreft: De onschuld van Jezus Christus Vraag: Christus is en blijft toch onschuldig?! Wel heeft [...]

Jezus Christus – In Hem

Betreft: Jezus Christus – In Hem Vraag: Wat betekent ‘in Adam’, ‘in Christus’. Antwoord: De [...]

Jezus Christus na de dood

Betreft: Toestand Jezus Christus na dood Vraag: Waar was Jezus Christus in de tijd tussen [...]

Jezus Christus – Schepper

Betreft: Jezus Christus schepper Vraag: God is toch de schepper van alle dingen? Antwoord: In [...]

Jezus van Nazareth – Niet-christelijke literatuur

Betreft: Niet-christelijke literatuur over Jezus van Nazareth. Vraag: Wordt er ook in buitenbijbelse literatuur over [...]

Joden – Aard van het volk

Betreft: Aard van het volk Israël Rm 3: 9 Vraag: Zijn de ‘joden’ een goede [...]

Joden – Waarom vermoord in 1940-1945?

Betreft: De moord op de joden in 1940-1945 Vraag: Waarom zijn er tijdens de tweede [...]

Joden – zelfde OT als wij?

Betreft: Samenstelling OT bij de Joden. Vraag: Hebben de Joden hetzelfde Oude Testament als wij? [...]

Johannes en Jacobus

Betreft: Johannes en Jacobus Vraag: Is de discipel Johannes dezelfde als de schrijver van het [...]

Jood

Betreft: De Jood Vraag: Als men het heeft over de Jood, wordt daar een volk [...]

Jood en Griek geen onderscheid

Betreft: Jood en Griek geen onderscheid Vraag: Als er geen onderscheid is tussen Jood en [...]

Jood – waar komt dat woord vandaan?

Het woord ‘jood’ is afgeleid van het Hebreeuwse Jehoedi, waarmee oorspronkelijk iemand behorend tot de [...]

Joodse Geschriften

Betreft: Joodse Geschriften etc. Vraag: Welke geschriften kennen de Joden naast de Thora Antwoord: Mischna [...]

Joodse jaartelling

Betreft: Joodse jaartelling Vraag: a. Is de zesde maand van Lk 1:26 onze maand juni?b. [...]

Joodse volk – Toekomst bekering

Betreft: Toekomst bekering van Joodse volk Vraag: Zullen bij de wederkomst van Jezus Christus alle [...]

Joodse volk – Vragen

Betreft: Vragen over Joodse Volk Vragen en antwoorden:

Judas

Betreft: Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die U zal [...]

Judas – Kun je zeggen dat hij niet bekeerd was?

Betreft: Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die U zal [...]

Kaartspel

Betreft: Het kaartspel Vraag: Waarom noemt men het kaartspel ‘des duivels prentenboek’? Hebben de kaarten [...]

Katholieke kerk

Betreft: Uitdrukking: ‘Ik geloof een christelijke katholieke kerk’ Vraag: Staat deze uitdrukking niet haaks op [...]

Katholieken – Verhouding protestanten

Betreft: Verhouding tussen katholieken en protestanten? Vraag: Is het waar dat er een geestelijke strijd [...]

Kerk van de nieuwe bedeling

Betreft: De uitdrukking: de kerk van de nieuwe bedeling Vraag: Waar komt deze term vandaar? [...]

Kerk: verbinding met verkeerde leer

Betreft: Kerk: verbinding met verkeerde leer Vraag: Kun je van iemand die bij een kerkgenootschap [...]

Kerkverlating volgens Openbaringen 2 en 3

Betreft: Kerkverlating volgens Op 2 en 3 Vraag: Er staat toch nergens in Op 2 [...]

Kettingbrieven, kringgebeden

Betreft: Kettingbrieven, kringgebeden Vraag: Men zegt dat er bijbelse bezwaren zijn tegen kettingbrieven en kringgebeden. [...]

Kinderdoop

Betreft: De kinderdoop in R.K. Kerk en Protestantse kerken Vraag: Waarom worden in de Rooms [...]

Kinderdoop: antwoorden op vragen over de kinderdoop

Een aantal opmerkingen in verband met de kinderdoop en de weerlegging van een aantal argumenten [...]

Kindschap van God vanaf geboorte

Betreft: Kindschap van God vanaf geboorte Vraag: Ben je pas een kind van God als [...]

Koninkrijk Gods – hemel

Betreft: Koninkrijk Gods – hemel Vraag: Is het koninkrijk Gods hetzelfde als de hemel? Antwoord: [...]

Koran

Betreft: Koran Vraag: Wat is de Koran? Antwoord: De Koran is het heilige boek van [...]

Kosjer-vlees eten

Betreft: Kosjer-vlees eten (Hd 15:20) Vraag: a) Mag je wel kosjer-vlees eten?b) De christenen wordt [...]

Kroon – Beloning

Betreft: Kroon … Beloning Vraag: Als we evangelisten, zendelingen en dergelijke ondersteunen, verzamelen we dan [...]

Kruis – Schuldigverklaring

Betreft: Kruis..schuldigverklaring? Vraag: (1) Als God Jezus schuldig verklaard heeft, is God onrechtvaardig en dat [...]

Kruis dragen

Betreft: Je kruis dragen Vraag: (1)Hoe weet je wat je kruis is? Kan het ziekte, [...]

Kruis het oordeel voor alle mensen?

Betreft: Kruis het oordeel voor alle mensen? Vraag: Waarom moeten we in 2 Ko 5: [...]

Kruis of paal

Betreft: Kruis of paal Vraag: Jehovah’s-getuigen hebben in hun vertaling paal staan in plaats van [...]

Kruis of Paal – wat was het?

Een briefwisseling JGF: Van een zekere Rocco kreeg ik een vervolg-vraag i.v.m. zijn contact met [...]

Kruis – werk van satan?

Betreft: Kruis – werk van satan? Vraag: Was de kruisiging van Jezus de bedoeling van [...]

Kruisiging – Hoe?

Betreft: De kruisiging van de Heer – hoe? Vraag: In een uitgebreid artikel over de [...]

Kwaaddoen toestaan

Betreft: Toestaan van het doen van kwaad Vraag: Heeft God de satan toegestaan om Eva [...]

Kwaadspreker

Betreft: Houding t.o.v. kwaadspreker Vraag: Als mijn broeder kwaad over mij of over een ander [...]

Kwakkels – werden ze meer dan één keer verstrekt?

Onderwerp: verstrekken van kwakkels Vraag: Gebeurde het vaker dan één keer dat het volk kwakkels [...]

Lankmoedigheid

Betreft: begrippen als ‘lankmoedigheid’, etc. Vraag: Wat is het verschil tussen: lankmoedigheid, goedertierenheid, genade en [...]

Leed en geloofsafval

Betreft: Leed en geloofsafval Vraag: Hoe komt het dat mensen zoveel leed te verwerken krijgen, [...]

Liefde tot God echt?

Betreft: Dankbaarheid en echtheid van onze liefde tot God. Vraag: Hoe moet je je dankbaarheid [...]

Liefde tot God en gevoel

Betreft: Liefde tot God en gevoel Vraag: We hebben de zekerheid van de vergeving van [...]

Lijden en dood – Gods hand?

Betreft: het lijden / de dood Vraag: (a) Zendt God alleen het goede en laat [...]

Lijden van Christus – Deelhebben aan

Betreft: Rm 8:17 Vraag: Wat is bedoeld met ‘deelhebben aan het lijden van Christus’ Antwoord: [...]

Lotto – Meedoen?

Betreft: De lotto Vraag: Mag je daaraan meedoen? Antwoord: Afgezien van het doel, waarvoor men [...]

Maanziekte en bezetenheid

Betreft: Maanziekte en bezetenheid Vraag: Wordt bezetenheid en maanziekte veroorzaakt door de werking van een [...]

Mag een christen boos of toornig zijn?

Betreft: Mag een christen boos of toornig zijn? Vraag: Mag een christen boos of toornig [...]

Man – vrouw / hoofdschap

Betreft: Man – vrouw: hoofdschap Vraag: Als je als man niet de baas bent in [...]

Man – vrouw

Bedenkelijke argumentatie-methoden m.b.t. het ‘man-vrouw verhaal In het artikel over verschuivingen in de vergaderingen is [...]

Maraan

Betreft: Maraan Vraag: Wat wordt er met het woord maraan bedoeld? Antwoord: Maraan is afgeleid [...]

Maria – verering

Betreft: Verering van Maria Vraag: Als ex-katholiek zit ik met de verering van Maria. Volgens [...]

Maria – de moeder des Heren

Betreft: Maria, de moeder des Heren Vraag: Is er buiten de Bijbel betrouwbare informatie over [...]

Markus

Betreft: Markus Vraag: U stelt dat Markus ook Johannes heet, maar is het niet net [...]

Matzken

Betreft: De heer Matzken Vraag: Kunt u iets over deze schrijver vertellen? Antwoord: De heer [...]

Menorah

Betreft: Menorah Vraag: Graag een nadere toelichting bij het woord: Menorah Antwoord: Menorah is het [...]

Mensenrassen

Betreft: Vele mensenrassen Vraag: Waar komen de vele mensenrassen vandaan? Zijn er meerdere rassen geschapen? [...]

Met het verstand God begrijpen

Betreft: God begrijpen Vraag: Is het geoorloofd met ons intellect te proberen God te begrijpen [...]

Morgenster

Betreft: Morgenster Vraag: a) Ik vind het akelig dat het woord morgenster driemaal duidt op [...]

Naam Jehovah of Jahweh

Betreft: Naam Jehovah of jahweh Vraag: Als de oorspronkelijke naam van God JHVJ is dan [...]

Naar – Is dat richtingaanduidend?

Betreft: Het woord ‘naar’ Vraag: Wat is de betekenis van het woord ‘naar’ in 1 [...]

Nakomelingen van Adam en Eva

Betreft: Nakomelingen van Adam en Eva voor de zondeval. Vraag: U zegt: Adam verwekte pas [...]

Namen – Betekenis van

Betreft: Betekenis van namen Vraag: Waarom worden er vaak verschillende betekenissen vermeld van sommige eigennamen [...]

Nazireeër – Nazarener – Nazoreeër

Betreft: Nazireeër, Nazarener, Nazoreeër Vraag: Is er verschil tussen deze benamingen? Zijn er nog meer [...]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 15

Betreft: Artikel 15 van de Ned. Geloofsbelijdenis Vraag: In dit artikel is sprake van de [...]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 21

Betreft: Artikel 21 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: In dit artikel is sprake van ‘de [...]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 9

Betreft: Art. 9 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: In dit art. wordt gesproken over valse [...]

Nieren toetsen

Betreft: Toets de nieren Vraag: Waarom doet God aan nieronderzoek? Is hieruit, buiten een ongezonde [...]

Niet in het oordeel, wel voor de rechterstoel?

Niet in het oordeel Iemand die zich heeft bekeerd en de Heer Jezus als Heiland [...]

Nieuwe theologie

Betreft: Nieuwe theologie Vraag: Staat de Nieuwe Theologie gelijk met New Age ? Deze heeft [...]

Occultisme

Betreft: Occultisme Vraag: Wat moeten we onder occultisme verstaan? Wat zegt de Bijbel erover? Antwoord: [...]

Offers

Betreft: Offers (waarop wijzen ze heen) Vraag: Wijzen de offers van het Oude Testament heen [...]

Offervlees

Betreft: eten van offervlees Vraag: Waarom mogen gelovigen in Jezus Christus geen offervlees eten en [...]

Omgang met ongelovigen

Betreft: Omgang met ongelovigen Vraag: (1) Hoe moet je nu ooit mensen tot Christus brengen [...]

Ongetrouwd zijn niet moeilijk?

1-Corinthiers 7 – Een mevrouw schreef mij dat ze grote moeite had met 1 Kor. [...]

Ongewijde geschiedenis

Betreft: Ongewijde geschiedenis Vraag: Wat bedoelen we met de term ongewijde geschiedenis en wat moeten [...]

Ongezeglijkheid

1-Samuël 15:23 – Ongezeglijkheid Als onze aandacht valt op een term in de Bijbel moeten [...]

Onrecht in Gods handelen?

Betreft: Leed en onrecht Vraag: (1) Wat doen we met het feit, dat Paulus voor [...]

Onschuld – Abrahams nageslacht

Betreft: De staat van (on)schuld Vraag: Voor de zondeval verkeerde de mens in de staat [...]

Onwaardig aanzitten en scheuringen

Onwaardig aanzitten en scheuringen in 1 Ko 11:18,19 a. U hebt inderdaad goed begrepen wat [...]

Onzedelijkheid

Betreft: Onzedelijkheid Vraag: Hebben dronkenschap en brasserij te maken met onzedelijk of immoreel gedrag? Antwoord: [...]

Oordeel door wie?

Betreft: Oordeel door wie? Vraag: Door wie worden wij geoordeeld? (zie Mt 7:1; 1Ko 11:32) [...]

Opname – Ook kinderen?

Betreft: De Opname en de kinderen van de gelovigen Vraag: Gaan de kinderen van de [...]

Opname voor Grote Verdrukking

Vraag: Hoe kan de opname plaatsvinden vóór de Grote Verdrukking? In Op 20:4 is immers [...]

Opname wanneer?

De opname is een feit, maar hoe zit het met de tijd? De elk-moment-verwachting Dat [...]

Opstanding – na 3 dagen en 3 nachten

Op welke dag gestorven – op welke dag opgestaan? Vraag: a. We lezen in Mt [...]

Opstanding – bewijsteksten

Vraag: Zijn er in het OT meer plaatsen die aangeven dat Christus moest opstaan dan [...]

Opstanding – Waarom niet eerder?

Vraag: Waarom stond Jezus Christus pas na 3 dagen op. Waar was Hij in de [...]

Opstanding ongelovigen

Vraag: a) Krijgen ongelovigen bij de opstanding hun oude lichaam terug?b) Hoe zit dat met [...]

Opstanding van Christus

Vraag: Is de Heer Jezus vanzelf opgestaan of heeft God Hem opgewekt (1 Ko.6:14). Antwoord: [...]

Oude en nieuwe mens

Vraag: Deze begrippen, die te maken hebben met de wedergeboorte, zijn ons niet duidelijk. Graag [...]

Ouderdom van de aarde

Betreft: Ouderdom van de aarde en het boek ‘De oorlogen des Heren’. Vraag: Er wordt [...]

Ouderdom van de mensen vóór de zondvloed

Vraag: Wat is de betekenis van het feit, dat de mensen voor de vloed zo [...]

Oudsten en opzieners

Vraag: Zijn oudsten tevens opzieners en omgekeerd Antwoord: De termen ‘oudsten’ en ‘opzieners’ slaan op [...]

Oudsten van Openbaringen 4-5

Vraag: Wie worden er bedoeld met de 24 oudsten? Antwoord: Er is alle reden daaronder [...]

Zich overgeven aan Christus

Vraag: Hoe kan een mens, die toch van nature onrein is zich overgeven aan Christus. [...]

Overheid

Vraag: Rom. 13:4 “Zij staat immers in dienst van God, u ten goede”. De overheid [...]

Overlevering – hoe?

Johannes 18:1 Vraag: Kunt u mij iets vertellen over het verschil in verslaglegging tussen de [...]

Overlijden

Vraag: Overlijden betekent eigenlijk ‘over het lijden heen’, maar kun je dat van een ongelovige [...]

Paulus – Was hij getrouwd?

Vraag: Uit Hd 6 – 8 zouden we kunnen opmaken dat Paulus lid was van [...]

De pretentie van het pausdom

Dit artikel is opgesteld naar aanleiding van een vraag die mij gesteld werd en die [...]

Pentateuch – Welke boeken?

Vraag: In een puzzelboek werden de vijf boeken van Mozes als volgt opgesomd: Pentateuch, Genesis, [...]

Pentateuch en Mozes

Vraag: Als Mozes de eerste vijf boeken van de Bijbel, (de Pentateuch) geschreven heeft, hoe [...]

Pinkstergemeente

Vraag: Wat beoogt de pinkstergemeente Antwoord: De vraag wat de Pinkstergemeente beoogt is niet zo [...]

Plagen

Vraag: Bezoekt God ook nu nog mensen met plagen zoals in Gn 12:17 staat? Antwoord: [...]

Plicht tot opvoeding van kinderen tot volwassenheid

Waar staat in de Bijbel dat ouders de plicht hebben hun kinderen in liefde op [...]

Profetie

Vraag: Zijn er nog profeten en worden er nog profetieën uitgesproken? Antwoord: a. In Ef. [...]

Profetie – Betrouwbaar?

Vraag: In Pinkstergemeenten spreekt men profetieën uit over wat God in de toekomst met iemand [...]

Profetisch spreken van de Heer

Betreft: Het ‘profetisch spreken van de Heer Jezus in de Psalmen’ Vraag: Deze psalmen, (zoals [...]

Profetische jaarrekening (360 dagen)

Vraag: Ik ben bezig me te verdiepen in de 70 (profetische) weken die in Daniel [...]

Proseliet

Vraag: Wat betekent het woord ‘proseliet’? Antwoord: Proseliet is een weergave van het Griekse woord [...]

Psalm

Vraag: Waar komt het woord ‘Psalm’ vandaan? Wat betekent het? Antwoord: Ons woord ‘psalm’ is [...]

R.K. Kerk – terugkeer naar

Vraag: Is iemand die evangelisch geworden is en die terugkeert tot de R.K. Kerk verloren? [...]

R.K. leer – goede werken

Vraag: Wat is de R.K. leer aangaande de goede werken? Antwoord: De R.K. leert dat [...]

Rafaël

Vraag: In het boek Tobias komt de engel Rafaël voor. Is dat een van de [...]

Rechterstoel – Oordeel

Niet in het oordeel Iemand die zich heeft bekeerd en de Heer Jezus als Heiland [...]

Rechtvaardiging en wedergeboorte

Vraag: Wat houdt rechtvaardiging in? Is het hetzelfde als wedergeboorte? Antwoord: Rechtvaardiging houdt in dat [...]

Rechtvaardiging in Christus

Vraag: U zegt, dat Christus schuldig verklaard is, maar Hij is toch nooit schuldig geweest? [...]

Regeren met Christus

Vraag: Ik zie ons in de hemel geen touwtjes in handen hebben. Zo is het [...]

Reïncarnatie

Vraag: Past de leer van de reïncarnatie die we vinden in allerlei godsdiensten van het [...]

Reukoffer

Vraag: Heeft het reukoffer voor ons ook betekenis? Antwoord: In het Heilige stond het gouden [...]

Roken – bidden

Vraag: Hoe kom ik van het roken af? Er voor bidden vind ik zo stom! [...]

Rome – Ontstaan gemeente?

Betreft: ‘Stichting’ van de Gemeente te Rome Vraag: Paulus schrijft aan de Gemeente te Rome, [...]

Rome en het RK-geloof

Vraag: Is Rome altijd het centrum geweest van het katholieke geloof? Antwoord: Rome was oorspronkelijk [...]

Rooms-katholieke ‘non-zijn’

Vraag: Is 1 Ko 7:34 het principe van het R.K. non-zijn? Antwoord: Het celibaat (ongehuwde [...]

Roomskatholieke Kerk

Vraag: Wat is het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse Kerk Antwoord: -De RK [...]

Roomskatholieke kerk – Ontstaan

Betreft: Oorsprong van het katholicisme/de Roomskatholieke kerk. Vraag: Wanneer is het Katolicisme of de Roomskatholieke [...]

Sabbat of Zondag

Vraag: Welke dag was de sabbatdag, de naam wordt nergens genoemd? Antwoord: De naam sabbat [...]

Samaritanen

Vraag: We lezen in de Bijbel over Joden, christenen en heidenen. Maar waartoe behoren nu [...]

Samenwonen

Vraag: (1) Twee ongelovigen hebben jarenlang samengewoond. Nu komt een van hen tot bekering, moet [...]

Samenwonen en gedoopt worden

Vraag: Als je samenwoont en je tot geloof komt, waar staat dan dat je eerst [...]

Satan

Vraag: (1) Waarom wordt er in de Bijbel de ene keer over de duivel gesproken [...]

Satan – Gruwelijker zonde

Vraag: Wat is het verschil tussen de zonde van satan en die van de mens. [...]

Schepping van de satan en de hel

Vraag: (1) Heeft God ook de hel en de duivel geschapen?(2) Zo ja, wanneer is [...]

Satan – Wie zijn zijn kinderen?

Vraag: (1) Is ieder die niet wederom geboren is een kind van de duivel of [...]

Satan en afgoden

Vraag: Er wordt gezegd dat er geen afgoden bestaan, maar voor mij is een afgod [...]

Satan en de mens

Vraag: (1) Als satan niet verleid is door een hogere macht, waarom moest de mens [...]

Satan en gedachtenlezen

Vraag: Kent satan de gedachten van de mensen? Antwoord: Op deze vraag kunnen we niet [...]

Satan en hel geschapen?

Vraag: Heeft God ook de hel en de duivel geschapen? Antwoord: Er is niets in [...]

Satan en het duizendjarig rijk

Vraag: (1) Waarom wordt Satan gedurende het duizendjarig rijk gebonden en niet vernietigd?(2) Kan satan [...]

Satan, lucifer, morgenster

Vraag: a. Hoe komen we aan de naam ‘Lucifer’?b. Hoe is het te verklaren dat [...]

Saul – David

Vraag: Waarom heeft God Saul verlaten toen hij zondigde, terwijl Hij David niet verliet en [...]

Sauna

Vraag: Mogen christenen naar de Sauna? Antwoord: De vraag zal doelen op het gemengd als [...]

Schepping – Hoe bekend gemaakt?

Vraag: Hoe kwam Mozes aan het verhaal van de schepping? Antwoord: Bij de schepping is [...]

Schepping goed – Doel ervan

Betreft: Doel schepping. Door strijd tot geloof Vraag: Wat is het doel van de schepping? [...]

Schijnchristenen – Prediking door

Vraag: Hoe is dat mogelijk? Hoe kun je voor jezelf weten dat je jezelf niet [...]

Schilderkunst en de Bijbel

Vraag: Hoe denkt Gods Woord over de schilderkunst? Antwoord: Het woord schilderen komt voor in [...]

Schipbreuk van Paulus

Vraag: Tijdens onze vakantie op het eiland Rhodos in Griekenland kwamen we bij het stadje [...]

Schriftverklaarders

Vraag: Wat heb je aan begaafde Schriftverklaarders? Die maken het alleen maar moeilijker dan het [...]

Schrijfwijze van eigen namen

Vraag: Waarom staat in de Statenvertaling ‘Heva’ en in de Nieuwe Vertaling Eva? Het woord [...]

Seks voor het huwelijk

Vraag: a) Waar staat in de Bijbel dat men geen vóórechtelijk geslachtsverkeer mag hebben?b) Moeten [...]

Septuaginta

Vraag: Klopt het verhaal over het ontstaan van de Septuaginta wel? Men kan toch nooit [...]

Slaaf van God

Vraag: (a) Slaven hebben wel een eigen wil, maar die mogen ze niet volgen, ze [...]

Slavernij (1)

Vraag: Is slavernij niet tegen de gedachte van God? Hoe kan Paulus dan zeggen dat [...]

Slavernij (2)

Betreft: Kwestie van slavernij (Ef. 6:5; Kol. 3:22; File; Titus 2:9) Vraag: Waar staat dat [...]

Soeverein

Vraag: Wat betekent de term ‘soeverein’? Antwoord: Soeverein betekent verheven boven anderen, vrijmachtig aan niemand [...]

Spreken van de Heer

Vraag: Hoe moeten we het spreken van de Heer tot iemand opvatten? Hoe ging dat [...]

Stadie – negende uur

Vraag: Waar kan ik vinden wat met deze uitdrukkingen is bedoeld Antwoord: a. Een stadie [...]

Stemmen (politiek)

Vraag: Mag je uit Rm 13:1-7 en 1 Tm 2: 2 de conclusie trekken, dat [...]

Sterven tweemaal

Vraag: Wat wordt bedoeld met:a. ‘wie sterft voordat hij sterft, sterft niet als hij sterft’ [...]

Sterven voor je tijd

Vraag: 1) Als het Gods bedoeling is, dat ons bepaalde dingen overkomen, moeten wij dat [...]

Sterven voordat je sterft

Lukas 16 Vraag: (a) Wat wordt bedoeld met de uitdrukking “wie sterft voordat hij sterft, [...]

Stille tijd – bijbellezen en bidden

Vraag: Hoe komt het dat we zo in beslag genomen worden door ons dagelijks leven [...]

Straf of oordeel?

Vraag: Bestaat er ook verschil in straf wat het eeuwig oordeel betreft? Antwoord: Alle gelovigen [...]

Studie, sport

Vraag: Kun je als christen je wel aan studie of aan sport wijden? Antwoord: Op [...]

Symboliek

Vraag: Wat verstaan we onder ‘symboliek’ Antwoord: Onder symboliek verstaan we dat een bepaald begrip [...]

Tabernakel – Plaats

Vraag: Eerst stond de tabernakel te Silo, later lezen we dat David een tent voor [...]

Talenspreken – waar?

Vraag: (a) Wat is de juiste plaats voor het spreken in talen?(b) Waarom mag het [...]

Tamarisk

Vraag: Wat is een tamarisk (Gn 21:33)? Antwoord: Een tamarisk is een struikachtige boom. Bij [...]

Tegenstrijdigheden in de bijbel

Vraag: Waarop grondt men de bewering dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel zouden staan? Antwoord: [...]

Tekenen der tijden

Betreft: Tekenen der tijden met betrekking tot de opname van de Gemeente. Vraag: Kunt u [...]

Tekenen van God of van satan

Vraag: Hoe kun je tekenen van God onderscheiden van die van de satan? Antwoord: We [...]

Thyatire

Vraag: U schrijft dat Thyatire blijft bestaan tot de wederkomst van Christus. Welk land is [...]

Tienden geven – Moet dat?

Vraag: Zijn we als christenen verplicht een tiende van je inkomen te gevenZijn we verplicht [...]

Tips over de wet

Tips in verband met de wetgeving n.a.v. vragen In de loop van de tijd heeft [...]

Toe-eigenen van het heil

Vraag: Wat verstaat men hieronder? Men kan zich het heil toch niet toeëigenen? Het geloof [...]

Toekomst van Israël plus begrip eeuwig

Van iemand kreeg ik het volgende commentaar op lectuur van mij: Ik heb uw boek [...]

Toets de nieren

Vraag: Waarom doet God aan nieronderzoek? Is hieruit, buiten een ongezonde leefstijl, iets te zeggen [...]

Toorn

Vraag: a. Wat is ‘heilige toorn’?b Wat is toorn waar het vlees bij meewerkt? Antwoord: [...]

Trits

Vraag: Is dat een nieuw Nederlands woord?Liever gewoon Nederlands! Antwoord: Het woord ‘trits’ is zo [...]

Twijfel

Betreft: Twijfel (Jak. 1: 6-8) Vraag: God kent ons toch, hoe kan God dan iemand [...]

Tychikus

Vraag: Is Tychikus dezelfde persoon als Titus? Antwoord: Tychikus – zijn naam betekend gelukskind – [...]

Typologie

Vraag: (a) Wat verstaat men onder typologie. Kunt u er voorbeelden van geven(b) Is typologie [...]

Uitverkiezing en kindschap

Vraag: Kan een mens ook een kind van God zijn of worden, zonder uitverkoren te [...]

Uitverkiezing en verharding

Vraag: Als je uitverkoren bent, word je behouden en als je het niet bent word [...]

Uitverkiezing van Abram

Vraag: God greep bij de roeping van Abram in de tijd in. Dat heeft toch [...]

Uitverkiezing van moordenaar

Vraag: Hoe is 1 Jh 3:15 te rijmen met het feit, dat de moordenaar op [...]

Vagevuur

Vraag: Waarop berust de leer van het vagevuur en de verering van Maria. Hoe kan [...]

Vasten

Vraag: Is het juist om in deze tijd nog te vasten? Antwoord: Het woord voor [...]

Gods werk en onze verantwoordelijkheid

Vraag: Hoe vind ik het evenwicht tussen gehoorzaamheid om de levende God te dienen en [...]

Verantwoordelijkheid mens

Vraag: Reageert God op de wijze waarop de mens aan zijn verantwoordelijkheid beantwoordt of handelt [...]

Verantwoordelijkheid van kinderen

Vraag: Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden? Antwoord: Er wordt in de [...]

Verbidden

Vraag: Wat betekent ‘verbidden’ Antwoord: Het woord ‘verbidden’ komen we enkele malen in de Bijbel [...]

Verbond – Eenzijdig?

Betreft: Verbond met Abraham (Mt. 3:8) Vraag: (a) Heeft God niet een éénzijdig verbond met [...]

Verbond – Eeuwig

Vraag: Hoe is Hb 8:13 te rijmen met Lv 26: 44, 45 en de teksten [...]

Verbond, belijdenisgeschriften

Vraag: Als we het verbond helemaal opgeven doen we dan niet tekort aan de genade [...]

Verbond – doop – behoud

Vraag: Als de kinderen groter worden en er moeilijkheden komen, kun je dan kracht putten [...]

Vergeven en rechtvaardigen

Vraag: Als je zonden vergeven zijn, ben je toch ook gerechtvaardigd? Antwoord: Wanneer een zondaar [...]

Vergeven en vergeten

Vraag: Als iemand oprecht om vergeving aan je vraagt, mag je dan als Christen zeggen: [...]

Vergeven zonder belijdenis

Vraag: Kun je iemand zijn zonde vergeven als hij die niet belijdt?! Als hij steeds [...]

Vergeving – Verschil in grondslag

Betreft: Verschil in uitdrukkingen met betrekking tot de grondslag van de vergeving. Vraag: Is er [...]

Vergeving van toekomstige zonden

Vraag: Als we tot bekering en geloof in de Heer Jezus komen, ontvangen we dan [...]

Vergeving van zonden

Vraag: Hoe weten we dat onze zonden vergeven zijn? Antwoord: In het geval van David [...]

Vergeving voor de kruisiging?

Vraag: Hoe kan God de mensen hun zonden vergeven nu de mensen bij al hun [...]

Verhaal of gebeurtenis

Betreft: Het gebruik van het woord verhaal Vraag: Is het juist dit woord te gebruiken [...]

Verharding

Betreft: Verharding (Ex. 4:21-9:12) Vraag: a) Of de Heer nu iemands hart verhardt of dat [...]

Verkiezing en geloof

Vraag: Is er verschil tussen mensen die door God van eeuwigheid verkoren zijn en mensen [...]

Verleiding door satan

Vraag: Waarom laat God het toe, dat we als kinderen van God door satan verzocht [...]

Verloren gaan – Kan dat?

Vraag: Kan een christen nog verloren gaan? Als het van ons afhangt is het toch [...]

Verloren gaan: Om zonden of om ongeloof?

Vraag: Gaat iemand verloren om zijn zonden of vanwege zijn ongeloof Antwoord: De mens gaat [...]

Verootmoedigen

Vraag: Wat is verootmoedigen? Is hier een ander gangbaar woord voor? Antwoord: Het woord ‘verootmoedigen’ [...]

Verschil RK bijbel

Vraag: Waarom is er verschil tussen de katholieke en de protestantse bijbel wat het aantal [...]

Verschil tussen de evangeliën

Betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus. Vraag: Wilt u [...]

Vertellen op zondagsschool

Vraag: Als profeteren inhoudt: stichtend, vermanend en bemoedigend spreken dan is vertellen op een zondagsschool [...]

Verwierp Christus het oude geloof?

Een briefschrijver merkte op, dat Jezus het oude geloof verworpen had en beriep zich daartoe [...]

Verzegeling – Heilige Geest

Vraag: Ik heb wel eens horen verkondigen, dat gelovigen, die niet zeker zijn van hun [...]

Verzenen

Vraag: Wat zijn de ‘verzenen’ en wat betekent de verzenen tegen iemand opheffen? Antwoord: Het [...]

Verzoeking

Vraag: Kun je zeggen dat God verzoeking toelaat? Kan een verzoeking ook een beproeving van [...]

Verzuimen van kerkdienst

Vraag: Als iemand uitgenodigd wordt voor een feest op zondag van een goede kennis en [...]

Vet – Verbod om vet te eten

Vraag: Wat was de zin van het verbod om vet te eten voor Israël? Gold [...]

Visioen of gezicht

Vraag: Wat moet je onder een visioen of een gezicht verstaan? Antwoord: Onder een visioen [...]

Vlees – Betekenissen

Vraag: Wat wordt in de Bijbel zoal onder ‘vlees’ verstaan? Antwoord: Het woord ‘vlees’ heeft [...]

Voetwassing letterlijk nemen?

Vraag: Heeft het voorschrift van de voetwassing (Joh.13:14) voor ons nog wel betekenis? Het gaat [...]

Volgorde bij het avondmaal

Betreft: Matt. 26:29 en Luk. 22:18 Vraag: Het lijkt erop dat in Luk. 22:18 de [...]

Volheid van de tijd

Betreft: Volheid van de tijd… komst van Jezus Christus op aarde Vraag: Wordt er in [...]

Volmaakt zijn

Vraag: Is het juist, dat er in de Bijbel op verschillende manieren over ‘volmaakt zijn’ [...]

Vraag over de volgorde van brood en beker

Betreft: Matt. 26:29 en Luk. 22:18 Vraag: Het lijkt erop dat in Luk. 22:18 de [...]

Vragen over liefhebben en andere kwesties

De vragen betreffen o.a. 1 Joh 8-10 en 2:1-3 Om de uitspraken van de eerste [...]

Vrede met God en vrede van God

Vraag: Wat is het verschil tussen deze beide begrippen? Antwoord: Vrede met GodAls zondaar leeft [...]

Vrede op aarde – Wanneer?

Vraag: a. Komt er nog eenmaal vrede op aarde voordatJezus terugkeert ?b. Als men sterft, [...]

Vrouw – Beeld Gods

Vraag: Is een alleenstaande vrouw niet het beeld Gods? Antwoord: Van man en vrouw staat [...]

Waar komen de 144000 uit Openb. 7 vandaan?

Mij bereikte een vraag over Openbaring. 7 en wel deze: Kunt u wat zeggen over [...]

Waardig wandelen

Vraag: Wat is ‘waardig’? Antwoord: De uitdrukking ‘waardig’ heeft in het taalgebruik de betekenis gekregen [...]

Waarom gebruiken we niet de naam Jahweh?

We willen daarover het volgende opmerken: 1 Niemand weet hoe de naam van God waarmee [...]

Waarom grijpt God niet in?

Vraag: Waarom zoveel oorlogen en rampen? Waarom komt de Heer Jezus niet direct terug? Antwoord: [...]

Wanneer zijn kinderen verantwoordelijk voor hun daden?

Vraag: Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden? Antwoord: Er wordt in de [...]

Wat is de betekenis van het ‘zoutverbond’

We komen deze term tegen in Nm 18:19 en 2 Kr 13:5. In de eerste [...]

Wat is de maat van een el?

Volgens de Bijbelse Encyclopedie van Kok uit 1950 is de normale eenheid van lengtemaat ongeveer [...]

Wat is het verschil voor een Jood tussen zond- en schuldoffer?

Leviticus 4Het verschil tussen zond- en schuldoffer is gemakkelijker aan te geven in de typologische [...]

Wedergeboorte

Vraag: (a) Wat is nu precies het verschil tussen de termen ‘de wedergeboorte’ en ‘wedergeboren [...]

Wedergeboorte – kenmerk

Vraag: Als je af en toe Gods liefde en nabijheid mag ervaren zijn dat dan [...]

Wedergeboorte en bekering

Vraag: a) Is het mogelijk dat er tussen de bekering en de wedergeboorte een tijd [...]

Wedergeboorte en doop

Vraag: (a) Kan een mens wel wedergeboren worden als hij niet eerst de doop heeft [...]

Wederkomst van Christus – De boot missen?

Vraag: Is het mogelijk bij de wederkomst van Christus dat je Hem niet herkent en [...]

Wee

Vraag: Wat is ‘wee’ letterlijk? Antwoord: Het woord ‘wee’ is een Nederlands woord en heeft [...]

Wereld – aarde

Vraag: In 1Tm 1:15 staat dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren [...]

Wesley Charles

Vraag: Kunt u iets vertellen over:-zijn christen-zijn; -zijn verschil met Calvijn-muziek van hem; -de lijn [...]

Wet – betekenis

Vraag: Wat moeten we onder ‘wet’ verstaan? Antwoord: Dat hangt er vanaf in welk verband [...]

Wet en de christen

Vraag: a) Hoe is de verhouding van de christen tot de wet?b) Wordt in 2 [...]

Wet en de strafbepaling

Vraag: Niet onder de wet zijn, betekent toch dat we niet meer onder de strafbepaling [...]

Wet en zonde opwekken

Vraag: 1) De wet leert ons dat begeren zonde is, maar ze spoort er toch [...]

Wet is geestelijk

Vraag: Wat betekent het dat wet geestelijk is? Antwoord: Dat de wet heilig is en [...]

Wet tot op Christus – Wat is dat?

Vraag: Naar mijn mening is het woordje ‘tot’ in Gl 3: 23 richtingbepalend en niet [...]

Wet voorlezen op zondag

Vraag: Vindt u het niet nodig, dat ‘de wet’ iedere zondag in de kerkdienst wordt [...]

Wetten – Ceremonieel / Moreel / Maatschappelijk

Betreft: Ceremoniële, maatschappelijke en morele voorschriften van het O.T. Vraag: Hoe weten we welke Oudtestamentische [...]

Wetten van Mozes herschrijven?

Betreft: Herschrijven van de offerwetten van Mozes Vraag: Staat niet ergens in het OT dat [...]

Wil van de mens – Vrij?

Betreft: De wil van de mens na de zondeval. Vraag: (a) In hoever heeft de [...]

Woning maken in kinderharten

Betreft: Woning maken van Christus in het hart. Vraag: Kun je tegen een heel jong [...]

Woord – Woord

Vraag: Waarom wordt bijv. in Ps 119: 9 ‘woord’ met een kleine ‘w’ geschreven? Antwoord: [...]

Zakelijk beroep voor een vrouw

Vraag: Mag je als meisje/vrouw ook een niet – verplegend of niet – onderwijzend beroep [...]

Zaken doen

Vraag: In de zakenwereld heerst soms een keiharde concurrentie, hoe moet je dan aan met [...]

Zalven wat houdt dat in?

Vraag: Wat houdt het zalven van de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel, in? [...]

Zegenen

Vraag: Er zijn christenen die elkaar zegenen door het opheffen van handen boven elkaars hoofd. [...]

Zekerheid

Betreft: Zekerheid van het heil, ofwel van van behouden zijn Vraag: Hoe weet je dat [...]

Zelfmoord

Vraag: Kan een oprecht christen die zelfmoord gepleegd heeft toch in de hemel komen? Antwoord: [...]

Zelfmoord een uitkomst?

Vraag: 1 Als we wedergeboren zijn krijgen we het na het sterven alleen maar beter. [...]

Zelfonderzoek

Vraag: Ik krijg wel eens de indruk dat zelfonderzoek in zware kringen een hobby is [...]

Ziekte – Genezing ongelovigen?

Vraag: Werden er volgens het N.T. alleen maar ongelovigen van ziekte genezen? Antwoord: a. We [...]

Ziekte – Oorzaken en doel

Vraag: 1) Kan God met een ziekte een bepaalde bedoeling hebben?2) Ziekte is aan de [...]

Ziekte gevolg van zondeval?

Vraag: Komt ziekte uit de zondeval voort? Is het straf op de zonde? Antwoord: God [...]

Ziel en geest

Betreft: Ziel en geest (twee -of driedeling) en Voortbestaan na de dood Vraag: Hoe wordt [...]

Ziel en lichaam gered

Betreft: Onsterflijke ziel Vraag: Als de ziel niet sterft maar naar het paradijs gaat, is [...]

Zondaar zijn – Erkenning

Vraag: Een erkenning van ‘zondaars zijn we allemaal’ is niet voldoende, maar wat is er [...]

Zondag – sabbat?

Vraag: Welke dag was de sabbatdag, de naam wordt nergens genoemd? Antwoord: De naam sabbat [...]

Zondag eerste dag van de week?

Vraag: Valt de eerste dag van de week op een zondag of op een maandag? [...]

Zonde en doodstraf

Vraag: Als vasten, duivel-aanbidding en avondmaal misbruiken niet genoeg is om dood te gaan en [...]

Zonde in 1000 jarig rijk?

Vraag: Kunnen we in het duizendjarig rijk nog zondigen? Kunnen we nog van de Heer [...]

Zonde is slechts enkelvoud?

Vraag: U maakt onderscheid tussen zonde en zonden, maar het is toch enkel een kwestie [...]

Zonden belijden – Als je ze weet

Betreft: Zonden belijden Psalm 32 Vraag: Als je nu niet weet wat je voor verkeerds [...]

Zonden en bedroeven van God

Betreft: De gevolgen van onze zonden Vraag: Wie doen we verdriet met onze verkeerde daden [...]

Zondeval en de val van Satan

Vraag: Antwoord: 1) Als we spreken over de zondeval dan denken aan de val van [...]

Zondeval gewild door God?

Vraag: a. In mijn boek over godsdienst staat dat alles plaatsvindt onder Gods voorzienigheid. Er [...]

Zondeval, zondige natuur

Vraag: Waarom sleepten Adam en Eva door hun ongehoorzaamheid de hele mensheid met zich mee? [...]

Zondige aard, vlees, oude mens

Vraag: Wat verstaat u onder ‘mijn ik’, het vlees, de zondige natuur, de nieuwe mens, [...]

Zondige gedachten

Vraag: (a) U maakt onderscheid tussen zonde en zonden, maar het is toch enkel een [...]

Zondige gedachten koesteren

Betreft: Zonde in ons Vraag: Als we ons met het probleem van de zonde in [...]

Zondige natuur – Kip / Eend

Vraag a. Uw voorbeeld klopt m.i. niet want een eend broedt vier weken en een [...]

Zondige natuur – Zonde als daad

Vraag: Kunt u het verschil duidelijk maken tussen 2 Ko 5:21 en 1 Pt 2: [...]

Zondige natuur om één overtreding

Vraag: Waarom heeft God Adam en Eva de onvergeeflijke zonde gegeven voor één overtreding? Antwoord: [...]

Zondige toestand van de mens

Vraag: a) In het licht van Rm 5:19; Ps 51:7; Jb 14:4; Gn 6:5; 8:21; [...]

Zondigen als bewuste daad

Vraag: Kun je voor bewuste zonden wel vergeving vragen? Dus als je iets doet wat [...]

Zondigen en de gevolgen

Betreft: Zonde en zondaar zijn Vraag: Antwoord: 1 Het begrip zondeWe hebben niet gevraagd om [...]

Zondigen voor de geboorte

Vraag: Volgt uit Hosea 12:4a dat men kan zondigen voor zijn geboorte? Antwoord: Uit Jh [...]

Zoonschap en kindschap

Vraag: Wat is het verschil tussen kindschap en zoonschap? Antwoord: Het verschil tussen de begrippen [...]

Zweren verboden – Eed afleggen

Vraag: De Bijbel verbiedt ons te zweren (Mt 5: 34; Jk 5:12). Is dit gebod [...]

Informatie over deze website

In de loop van de jaren verschenen van de hand van mijn schoonvader Jaap Fijnvandraat [...]

Informatie over de auteur

J.G. Fijnvandraat is geboren in 1925 te Amersfoort. Na het volgen van een onderwijzersopleiding (1942-1946), [...]

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies