Informatie over de auteur

J.G. Fijnvandraat is geboren in 1925 te Amersfoort. Na het volgen van een onderwijzersopleiding (1942-1946), het vervullen van zijn militaire dienst bij de geneeskundige troepen (1946-1949), het werkzaam zijn aan de Mulo in Apeldoorn en Koudum, kreeg hij in 1950 een vaste baan bij de Mulo in St. Annaparochie die hij in 1959 – met […]

Zondige natuur om één overtreding

Vraag: Waarom heeft God Adam en Eva de onvergeeflijke zonde gegeven voor één overtreding? Antwoord: De uitdrukking ‘onvergeeflijke zonde’ gebruikt men meestal voor wat de Bijbel de ‘lastering van de Geest’ noemt. Dat is hier kennelijk niet bedoeld. In ieder geval is het niet zo, dat Adam die zeer speciale zonde zou hebben begaan.Het gaat […]

Zonde is slechts enkelvoud?

Vraag: U maakt onderscheid tussen zonde en zonden, maar het is toch enkel een kwestie van één zonde tegenover meer zonden? Antwoord: De bijbel maakt onderscheid tussen ‘zonde’ als een enkele daad (het meervoud is dan ‘zonden’, en ‘zonde’ als aanduiding van onze zondige verkeerde aard of natuur.We onderscheiden dus:zonde als zondige aard of natuur. […]

Woord – Woord

Vraag: Waarom wordt bijv. in Ps 119: 9 ‘woord’ met een kleine ‘w’ geschreven? Antwoord: In de Statenvertaling wordt de beginletter van alle aanduidingen voor God, Christus, de Heilige geest en de Bijbel als een hoofdletter weergegeven. Dat geldt ook voor de lidwoorden, bezittelijke voornaamwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden die op God betrekking hebben. Bijv. ‘De […]

Wetten – Ceremonieel / Moreel / Maatschappelijk

Betreft: Ceremoniële, maatschappelijke en morele voorschriften van het O.T. Vraag: Hoe weten we welke Oudtestamentische voorschriften wel voor ons als Nieuwtestamentische christenen gelden en welke speciaal aan Israël gegeven zijn? Antwoord: Rm 5:14 zegt, dat we niet onder de wet, maar onder de genade staan. Rm 7: 4 geeft aan, dat we als gelovigen voor […]

Wesley Charles

Vraag: Kunt u iets vertellen over:-zijn christen-zijn; -zijn verschil met Calvijn-muziek van hem; -de lijn naar Johan de Heer Antwoord: Er waren twee broers Wesley te weten John (1703-1791) en Charles (1707-1788). Zij stichtten in 1729 een godsdienstige vereniging waarvan de aanhangers in later tijd methodisten genoemd werden. Die naam dankten ze aan de regelmaat […]

Wee

Vraag: Wat is ‘wee’ letterlijk? Antwoord: Het woord ‘wee’ is een Nederlands woord en heeft twee betekenissen:a. het is een uiting van smart, van leed.b. het ziet op een ongeval, een ramp.Als we spreken over geboorteweeën dan doelen we op de pijnen waarmee de geboorte gepaard gaat.Als het wee over iemand uitgeroepen wordt dan betekent […]

Wat is het verschil voor een Jood tussen zond- en schuldoffer?

Leviticus 4Het verschil tussen zond- en schuldoffer is gemakkelijker aan te geven in de typologische betekenis voor ons dan in de praktische zin voor een Israëliet destijds. Voor ons ziet het zondoffer op het verkeerde dat we doen waarin uitkomt dat we zondigen, bij het schuldoffer gaat het niet om het zondigen op zichzelf, maar […]

Wanneer zijn kinderen verantwoordelijk voor hun daden?

Vraag: Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden? Antwoord: Er wordt in de Bijbel nergens een physieke (lichamelijke) of psychische (innerlijke) leeftijd genoemd waarop de mens verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn daden.De kwestie is deze, dat als een kind gaat beseffen dat het tegen God zondigt, het vanaf dat moment verantwoordelijk staat voor […]

Waardig wandelen

Vraag: Wat is ‘waardig’? Antwoord: De uitdrukking ‘waardig’ heeft in het taalgebruik de betekenis gekregen van ‘netjes’ of ‘plechtstatig’. Met dat in gedachten zouden we ‘waardig wandelen’ opvatten als ‘plechtstatig wandelen’ of ‘schrijden’.In de Bijbel staat ‘waardig wandelen’ echter (haast) nooit op zichzelf. Er wordt altijd een bepaald verband gelegd. Zo lezen we van:‘Gode waardig […]

Verschil RK bijbel

Vraag: Waarom is er verschil tussen de katholieke en de protestantse bijbel wat het aantal boeken betreft? Antwoord: De katholieke bijbel bevat een zevental boeken meer wat het Oude Testament betreft. We noemen dat de ‘apocriefe boeken van het Oude Testament’. Apocrief betekent oorspronkelijk. ‘verborgen’. Dat kon gunstig bedoeld zijn: men verborg de boeken om […]

Verootmoedigen

Vraag: Wat is verootmoedigen? Is hier een ander gangbaar woord voor? Antwoord: Het woord ‘verootmoedigen’ is afgeleid van het woord ‘ootmoed’ en dat is een houding of gezindheid van onderdanigheid, nederigheid. Het is het tegengestelde van hoogmoed.Voor ‘je verootmoedigen’ zou je dus kunnen stellen ‘je vernederen’ een ‘nederige plaats innemen’.Toch geeft dat de bijbelse zin […]

Vergeving – Verschil in grondslag

Betreft: Verschil in uitdrukkingen met betrekking tot de grondslag van de vergeving. Vraag: Is er verschil tussen de volgende uitdrukkingen: Antwoord: Wat de vergeving betreft en wat de grondslag aangaat zit er geen verschil tussen de drie uitdrukkingen. Het gaat namelijk om het vergoten bloed van dezelfde persoon. Er is alleen verschil in aspekt wat […]

Vergeven en rechtvaardigen

Vraag: Als je zonden vergeven zijn, ben je toch ook gerechtvaardigd? Antwoord: Wanneer een zondaar zich bekeert, worden zijn zonden vergeven en wordt hijzelf gerechtvaardigd. Dat betekent echter niet dat vergeving en rechtvaardiging precies hetzelfde is, ook al vindt het tegelijkertijd plaats. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Als iemand een overtreding heeft begaan dan staat […]

Verantwoordelijkheid van kinderen

Vraag: Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden? Antwoord: Er wordt in de Bijbel nergens een physieke (lichamelijke) of psychische (innerlijke) leeftijd genoemd waarop de mens verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn daden.De kwestie is deze, dat als een kind gaat beseffen dat het tegen God zondigt, het vanaf dat moment verantwoordelijk staat voor […]

Vasten

Vraag: Is het juist om in deze tijd nog te vasten? Antwoord: Het woord voor vasten betekent gewoon: niet eten, nuchter blijven. Het kan gebruikt worden zonder dat er van enige rituele of geestelijke betekenis sprake is, zie daarvoor Mt 15:32.Meestal echter wordt het gebruikt als uiting van een bepaalde gemoedsgesteldheid. Men kon ermee aangeven: […]

Tegenstrijdigheden in de bijbel

Vraag: Waarop grondt men de bewering dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel zouden staan? Antwoord: Men baseert zich daarvoor op teksten die inderdaad met elkaar in strijd (schijnen te) zijn. Vergelijk b.v. 2 Sm 24:1 met 1 Kr 21:1. Dikwijls is voor zulke tegenspraak een eenvoudige verklaring te vinden. Soms is er werkelijk een tegenstrijdigheid […]

Symboliek

Vraag: Wat verstaan we onder ‘symboliek’ Antwoord: Onder symboliek verstaan we dat een bepaald begrip of denkbeeld door een figuur of een voorstelling wordt duidelijk gemaakt of aangegeven. Neem een huwelijksring: daar is de gedachte aan verbonden van ‘trouw’, ‘elkaar trouw blijven’. Zo is een palmtak het symbool voor vrede, enz. Ten opzichte van een […]

Sterven tweemaal

Vraag: Wat wordt bedoeld met:a. ‘wie sterft voordat hij sterft, sterft niet als hij sterft’ enb ‘wie eenmaal geboren is sterft tweemaal, wie tweemaal geboren is, sterft eenmaal’? Antwoord: a. Wie sterft d.w.z. geestelijk sterft met Christus, voordat hij lichamelijk sterft (de biologische dood), sterft niet wezenlijk, voor eeuwig als hij sterft (als hij lichamelijk […]

Soeverein

Vraag: Wat betekent de term ‘soeverein’? Antwoord: Soeverein betekent verheven boven anderen, vrijmachtig aan niemand verantwoording schuldig. Een soeverein vorst heeft niemand boven zich staan en hoeft aan niemand rekening en verantwoording van zijn daden af te leggen. In volstrekte zin is alleen God volkomen soeverein. Hij is aan niemand verantwoording van Zijn daden schuldig. […]

Satan en het duizendjarig rijk

Vraag: (1) Waarom wordt Satan gedurende het duizendjarig rijk gebonden en niet vernietigd?(2) Kan satan vernietigd worden of is hij onsterfelijk?(3) Zal satan tijdens het vrederijk nog invloed kunnen uitoefenen?(4) Zal de ongehoorzaamheid uitgebannen zijn als satan, na het duizendjarig rijk in de poel des vuurs geworpen wordt? Antwoord: (1) De gevallen mensen zouden God […]

Roomskatholieke kerk – Ontstaan

Betreft: Oorsprong van het katholicisme/de Roomskatholieke kerk. Vraag: Wanneer is het Katolicisme of de Roomskatholieke kerk ontstaan. Antwoord: Je kunt niet zeggen, dat de Roomskatholieke kerk op een bepaald moment ontstaan is. Deze kerk is voortgekomen uit de kerk of gemeente zoals die was in de dagen van de apostelen. Langzaam maar zeker trad het […]

Roomskatholieke Kerk

Vraag: Wat is het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse Kerk Antwoord: -De RK Kerk kent een vergaande scheiding in geestelijken en leken, er is een geestelijke stand, de PK kent die principieel niet, (praktisch gezien dreigt er een ‘domineesstand’ te komen). -De RK Kerk kent een hiërarchische (opklimmende) gezagsstruktuur: pastoors, bisschoppen, aartsbisschoppen, kardinalen, […]

Rechtvaardiging en wedergeboorte

Vraag: Wat houdt rechtvaardiging in? Is het hetzelfde als wedergeboorte? Antwoord: Rechtvaardiging houdt in dat God een schuldige zondaar rechtvaardig verklaart. God kan dat doen omdat Christus onze plaats wilde innemen op het kruis en onze zonden voor zijn rekening nam. Maar dat kon alleen als Christus zondeloos was en dat was Hij.Christus heeft nooit […]

Pentateuch – Welke boeken?

Vraag: In een puzzelboek werden de vijf boeken van Mozes als volgt opgesomd: Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. Het vijfde boek is toch Deuteronomium? Hoe komt men dan aan Pentateuch.? Antwoord: De vijf boeken van Mozes zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De Joden noemen die samen: de thora. Met een term die van […]

Ongewijde geschiedenis

Betreft: Ongewijde geschiedenis Vraag: Wat bedoelen we met de term ongewijde geschiedenis en wat moeten we er mee aan? Antwoord: Onder de gewijde geschiedenis verstaan we de bijbelse geschiedenis. Die is gewijd aan God, ze beschrijft Gods daden, plannen, besluiten, heil, enz.Onder de ongewijde geschiedenis verstaan we de geschiedenis van de volken van deze wereld. […]

Occultisme

Betreft: Occultisme Vraag: Wat moeten we onder occultisme verstaan? Wat zegt de Bijbel erover? Antwoord: De Evangeliën spreken veel over ‘bezetenheid’, d.i. inwoning van en totale beheersing door demonen. Zie voor de ergste vorm daarvan Mk 5: 1-20 (Lk 8: 26-39). In de praktijk blijken ook allerlei minder ernstige vormen van ‘occulte belasting’ voor te […]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 9

Betreft: Art. 9 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: In dit art. wordt gesproken over valse christussen en ketters, die veroordeeld zijn door de heilige vaders. Wie waren de daar opgesomde mensen, waar kwamen ze vandaan en wat waren hun dwalingen eigenlijk? Antwoord: Het betreft: Marcio, zoon van de bisschop van Sinope, hij leefde in (het […]

Ned. Geloofsbelijdenis – Artikel 21

Betreft: Artikel 21 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Vraag: In dit artikel is sprake van ‘de ordening van Melchizedek’. Wat houdt dat in? Wat was er zo bijzonder aan Melchizedek? Antwoord: In de Schrift is sprake van twee soorten priesterschap namelijk dat van Aäron en dat van Melchizedek. Behalve Aäron zelf werd iedere priester in Israël […]

Nazireeër – Nazarener – Nazoreeër

Betreft: Nazireeër, Nazarener, Nazoreeër Vraag: Is er verschil tussen deze benamingen? Zijn er nog meer namen die er op lijken? Antwoord: NazireeërHet woord Nazireeër komt van het Hebreeuwse stamwoord nazir. Het heeft blijkens Nm 6 te maken met een zich voor langer of korter tijd wijden aan de Heer. Men legde een zogenaamde nazireeërgelofte af […]

Namen – Betekenis van

Betreft: Betekenis van namen Vraag: Waarom worden er vaak verschillende betekenissen vermeld van sommige eigennamen van personen zo bijv, van de naam Epafroditus? Antwoord: De betekenis van namen is niet altijd even gemakkelijk te geven en de diverse ‘namenboeken’ verschillen onderling dan ook wel. Dat van Frithof Dahlby geeft als betekenis van Epafroditus: ‘de begeerlijke’. […]

Met het verstand God begrijpen

Betreft: God begrijpen Vraag: Is het geoorloofd met ons intellect te proberen God te begrijpen Antwoord: Het antwoord op bovenstaande kwestie hangt af van de vraag wat we onder “intellect” verstaan. Als we daarmee bedoelen ons natuurlijke denkvermogen en de mogelijkheden van dat denkvermogen dan stel ik dat we we God niet kunnen verklaren of […]

Menorah

Betreft: Menorah Vraag: Graag een nadere toelichting bij het woord: Menorah Antwoord: Menorah is het hebreeuwse woord voor ‘kandelaar’. In het Hollands wordt het ook wel weergegeven met ‘luchter’. De kandelaar in de tempel was uit een talent goud geslagen. Hij bestond uit een hoofdschacht met aan beide zijden drie zijschachten. In de zijarmen waren […]

Matzken

Betreft: De heer Matzken Vraag: Kunt u iets over deze schrijver vertellen? Antwoord: De heer Matzken uit Brummen is van beroep register – accountant. Daarnaast interesseert hij zich echter zeer sterk voor geestelijke vraagstukken. Hij gaat ook voor in een soort vrije – evangelische kring. Hij heeft zich nogal gespecialiseerd in de moderne theologische opvattingen […]

Maanziekte en bezetenheid

Betreft: Maanziekte en bezetenheid Vraag: Wordt bezetenheid en maanziekte veroorzaakt door de werking van een boze geest? Antwoord: Dat bezetenheid veroorzaakt wordt door een boze geest is duidelijk. Zo’n geest (zulke geesten) heeft (hebben) iemand dan volledig en voortdurend in de macht en woont (wonen) in hem, zie hiervoor Mk 5: 1 13. Maanziekte kan […]

Lijden van Christus – Deelhebben aan

Betreft: Rm 8:17 Vraag: Wat is bedoeld met ‘deelhebben aan het lijden van Christus’ Antwoord: De Heer Jezus Christus heeft twee soorten van lijden ondervonden en wel:-het lijden dat de mensen Hem aandeden: miskenning, wanbegrip, spot, haat, bespuwd worden, kinnebakslagen, geseling, doornenkroon; kruisiging.-het lijden dat Hij onderging van Godswege omdat Hij onze zonden droeg op […]

Lankmoedigheid

Betreft: begrippen als ‘lankmoedigheid’, etc. Vraag: Wat is het verschil tussen: lankmoedigheid, goedertierenheid, genade en barmhartigheid. Antwoord: Lankmoedigheid betekent:veel kunnen verdragen, niet gauw geërgerd zijn, toegevend zijn. Goedertierenheid betekent:goedgunstig zijn, welgezindheid. Door goedheid gedreven worden en zo het wel van de ander zoeken. Genade betekent: eveneens goedgunstig-zijn, maar dan meestal met de toegespitste betekenis van: […]

Kwakkels – werden ze meer dan één keer verstrekt?

Onderwerp: verstrekken van kwakkels Vraag: Gebeurde het vaker dan één keer dat het volk kwakkels verstrekt werd? Antwoord: Uit Ex 16: 12 blijkt m.i. dat de Israëlieten elke morgen het manna ontvingen en waarschijnlijk elke avond de kwakkels als vlees. Ps 105:40 verbindt het ontvangen van het manna met het eten van vlees. Hieruit laat […]

Kerk: verbinding met verkeerde leer

Betreft: Kerk: verbinding met verkeerde leer Vraag: Kun je van iemand die bij een kerkgenootschap is aangesloten zeggen, dat zo iemand daardoor een verkeerde leer heeft en verbonden is met Rome? Antwoord: Om de vraag te beantwoorden zullen we eerst moeten weten wat we onder verkeerde leer verstaan. Als we daaronder verstaan een ander inzicht […]

Katholieken – Verhouding protestanten

Betreft: Verhouding tussen katholieken en protestanten? Vraag: Is het waar dat er een geestelijke strijd bestaat tussen katholieken en protestanten? Antwoord: Tussen katholieken, die werkelijk wedergeboren christenen zijn en protestanten, die werkelijk wedergeboren zijn, bestaat geen geestelijke strijd, hoewel ze het op bepaalde punten niet met elkaar eens zijn. Ze zijn het echter eens met […]

Katholieke kerk

Betreft: Uitdrukking: ‘Ik geloof een christelijke katholieke kerk’ Vraag: Staat deze uitdrukking niet haaks op het antwoord van vraag 80 in de catechismus van de Gereformeerde Kerken? Antwoord: Over de betekenis van het woord ‘katholiek’ heerst nogal wat misverstand. Dat komt ook door een verwarrend spraakgebruik. Het woord ‘katholiek’ betekent ‘algemeen’. De hierboven genoemde uitspraak […]

Kaartspel

Betreft: Het kaartspel Vraag: Waarom noemt men het kaartspel ‘des duivels prentenboek’? Hebben de kaarten met afgoderij te maken? Antwoord: Over de oorsprong van het kaartspel valt niets met zekerheid te zeggen. Of de figuren ooit met afgoderij te maken hebben gehad, staat niet vast. De kaarten zoals ze nu gebruikt worden bestaan uit ‘harten’, […]

Judas – Kun je zeggen dat hij niet bekeerd was?

Betreft: Judas Vraag: De discipelen vroegen allemaal: ‘Ik ben het toch niet, die U zal verraden’? Dus iedereen had het kunnen zijn. Ik geloof dat God wilde dat Judas Jezus zou verraden. Je kunt niet zomaar zeggen, dat Judas niet werkelijk bekeerd was, anders zou hij zichzelf niet hebben opgehangen? Antwoord: De vraag van de […]

Joodse volk – Toekomst bekering

Betreft: Toekomst bekering van Joodse volk Vraag: Zullen bij de wederkomst van Jezus Christus alle Joden zich bekeren? Antwoord: Uit Zc 13: 7-9 blijkt dat de Joden in het land voordat Christus verschijnt een grote beproeving zullen ondervinden. God zal de halstarrigen onder hen weg-oordelen. Slechts een derde deel zal overblijven en dat zal gelouterd […]

Jood

Betreft: De Jood Vraag: Als men het heeft over de Jood, wordt daar een volk mee bedoeld? Antwoord: Met een enkelvoudig woord kan een meervoudig begrip worden aangeduid. Wanneer we bijvoorbeeld zeggen:’de’ mens is een zondaar’. dan bedoelen we dat mensen zondaars zijn. Zie als bijbels voorbeeld voor het gebruik van de uitdrukking ‘de mens’ […]

Joden – zelfde OT als wij?

Betreft: Samenstelling OT bij de Joden. Vraag: Hebben de Joden hetzelfde Oude Testament als wij? Antwoord: De Joden spreken natuurlijk niet van het ‘oude’ testament, want zij erkennen het ‘nieuwe’ testament niet als een goddelijk boek. De Joden spreken ook niet over een testament. Zij noemen hun heilige boeken de ‘tenach’. Dat woord is samengesteld […]

Jezus van Nazareth – Niet-christelijke literatuur

Betreft: Niet-christelijke literatuur over Jezus van Nazareth. Vraag: Wordt er ook in buitenbijbelse literatuur over Jezus van Nazareth geschreven? Zijn komst heeft zo’n verandering te weeg gebracht, dat moet toch ergens vermeld staan. Antwoord: Behalve bij Flavius Jozefus (boek 18 en 22 van zijn Oudheden) en naar ik meen een enkele vermelding bij Tacitus is […]

Jehovah’s-getuigen

Betreft: Jehovah’s-getuigen Vraag: Waarom raadpleegt u het boekje ‘Jehovah’s-getuigen, enz.’ Zij hebben toch een andere Bijbel? En geloven zij ook in het eeuwige leven, zoals Jezus dat beschrijft? Antwoord: Dat boekje wordt niet geraadpleegd maar ter lezing aanbevolen. Dat gebeurt niet om de leer van de Jehovah’s-getuigen te propageren, maar juist om mensen te waarschuwen […]

Israël – Christenen voor Israël

Betreft: Christenen voor Israël Vraag: Graag uw commentaar bij dit blad Antwoord: ‘Christenen voor Israël’ is het blad van de gelijknamige stichting. Het besteed uitgebreid aandacht aan alles wat met Israël te maken heeft en geeft uitstekende informatie. Het is een bijzonder interessant blad. Men gaat uit van de bijbelse gedachte dat het volk Israël […]

Hoogmoed

Betreft: Hovaardigheid, hovaardij, hoogmoed Vraag: Kunt u voorbeelden van hovaardigheid geven uit het dagelijks leven. Antwoord: Hovaardigheid of hoogmoed houdt in dat je trots bent op jezelf en jezelf beter of meer vindt dan anderen. Neem als voorbeeld dat een huisvrouw vindt dat zij het huishouden veel beter op orde heeft dan haar buurvrouw. en […]

Hoofdletters – Gebruik in de bijbel

Betreft: Gebruik van hoofdletters bij bezittelijke voornaamwoorden e.d., die op God of op Jezus Christus betrekking hebben Vraag: Waarom heeft de ‘Voorhoeve-vertaling’ in Mk 6:14 ‘zijn’ in ‘zijn naam’ met een kleine beginletter geschreven, terwijl de Statenvertaling een hoofdletter Z en N gebruikt? Antwoord: Dit is een kwestie van het volgen van een bepaalde gewoonte. […]

Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening?

Betreft: Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening? Vraag: Kan iemand die gescheiden is en opnieuw wil trouwen, opnieuw een huwelijksinzegening ondergaan? Antwoord: De vraag is om wat voor reden iemand gescheiden is. Een hertrouw na echtscheiding is blijkens Mt 19:1-12 slechts in één geval toegestaan, als de scheiding veroorzaakt is doordat een van de partners ontucht […]

Heiligverklaring van Titus Brandsma

Betreft: Heiligverklaring van Titus Brandsma Vraag: Wat vindt u ervan, dat de RK Kerk zegt, dat Brandsma daardoor voorspraak bij God kan doen en dat in de krant staat, dat op grond daarvan Marcos de Filippijnen moest verlaten? Antwoord: Van zalig – of heiligverklaringen van personen waardoor die – in tegenstelling tot andere ontslapenen – […]

Heilige Geest – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Heilige Geest Vraag: In Mt 1:18 staat ‘heilige Geest’ (dus met een kleine ‘h’), in 2 Pt1:21 staat echter ‘Heilige Geest’ (dus met hoofdletter ‘h’). Vanwaar dit verschil? Antwoord: In het oorspronkelijke Grieks schreef men enkel hoofdletters, het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters werd dus niet door de bijbelschrijvers aangegeven. Nu is […]

Heilige gebouwen en plaatsen in Israël

Betreft: Heilige gebouwen en plaatsen in Israël Vraag: Zijn er in het land Israël nog gebouwen of plaatsen teruggevonden, die aan de Heer Jezus herinneren en die we heilige plaatsen zouden kunnen noemen? Antwoord: Bepaalde aardrijkskundige gegevens zijn ook nu nog heel duidelijk herkenbaar. Neem bijvoorbeeld het meer van Galilea, de Jordaan, de vlakte van […]

Heidenen afkerig van geloof?

Betreft: Heidenen afkerig van geloof? Vraag: Heidenen zijn toch mensen die niets van het geloof moeten hebben? Antwoord: Ons woord ‘heiden’ komt van het Gotische woord ‘haithi’, dat akker of veld betekent. Er werden dorpelingen of plattelandsbewoners mee aangeduid en dat in onderscheid van de stadsbewoners of stedelingen. Er werd oorspronkelijk dus een standsverschil mee […]

Heerlijkheid van God

Betreft: Heerlijkheid van God Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘heerlijkheid’ van God? Kunnen wij aan zijn heerlijkheid iets toevoegen Antwoord: In het woord ‘heerlijkheid’ zit het woord ‘heer’ verscholen. Een ‘heer’ heeft ‘heerlijkheid’ d.w.z. er zijn zaken die bij hem passen. Dingen die hem toebehoren of hem eigen zijn waardoor of waarin zijn grootheid […]

Heerlijkheid toewensen

Betreft: Toewensen van ‘heerlijkheid’ Vraag: Hoe zeg je dat in hedendaags Nederlands Antwoord: Heerlijkheid toewensen betekent dat men God eert om zijn grootheid en glorie. Hij wordt daardoor verheerlijkt.Als men een atleet toejuicht om zijn prestatie dan wordt hij daarmee geëerd.Heerlijkheid, eer, grootheid, glorie zijn begrippen die haast hetzelfde betekenen.Toewensen van heerlijkheid zou ik omschrijven […]

Heer – Zebaoth

Betreft: De naam ‘De Heer(e) Zebaoth’ Vraag: Wat betekent ‘Zebaoth’? Is het een vervangende naam voor God? Antwoord: Zebaoth is een toevoeging bij de naam Heer(e). De ‘Heer(e) Zebaoth’ betekent: ‘de Heer(e) van de legerscharen’. In de oude vertaling wordt deze naam aangegeven met ‘de Heere van de heerscharen’. Een leger wordt namelijk ook wel […]

Haten

Betreft: Het woord ‘haten’ Vraag: Kunt u het gebruik en de betekenis van dit woord nader verklaren? Antwoord: Het is een bekend feit, dat een woord verschillende betekenissen kan hebben en dat je in een betreffende zin moet uitmaken welke betekenis bedoeld is. Als voorbeeld neem ik het woord verzoeken. Dat woord kan betekenen:-verleiden. In […]

Gods werk – onze verantwoordelijkheid

Betreft: Gods werk – onze verantwoordelijkheid Vraag: Hoe vind ik het evenwicht tussen gehoorzaamheid om de levende God te dienen en het niet uit mezelf kunnen (God werkt toch het willen en het werken)? Antwoord: We moeten op het geestelijke vlak altijd twee aspecten onderscheiden, namelijk het werk dat God doet en de verantwoordelijkheid van […]

God – Zijn ziel

Betreft: Ri 10:16 Vraag: Moeten we de uitdrukking ‘Zijn ziel’ als beeldspraak opvatten? Antwoord: Eerst iets over de vertaling van dit vers. In het hebreeuws staat hier ‘Zijn ziel werd kort of ongeduldig vanwege Israels ellende of moeite’ De Statenvertaling heeft dit weergegeven met ‘Zijn ziel werd verdrietig over de arbeid van Israël’. Die vertaling […]

Gezindheid

Betreft: Gezindheid? Vraag: Als je ongeestelijk bent, wat doe je dan verkeerd? Antwoord: Als je ongeestelijk gezind bent, doe je in feite alles verkeerd. Een bijbels voorbeeld zal dit verduidelijken. Toen Paulus te Rome gevangen zat, kon hij uiteraard niet uitgaan om het evangelie te verkondigen. Nu waren er predikers, die tijdens zijn gevangenschap bijzonder […]

Genade

Betreft: Genade Vraag: Wat betekent het woord ‘genade’ Antwoord: Genade betekent een onverdiend gunstbetoon. Een gunst waar geen prestatie tegenover staat. Is het een gunstbetoon in verband met straf dan kun je het gelijkstellen met ons begrip ‘gratie’. Als we als zondaren tot bekering komen ontvangen we genade van God, dat Hij ons eens voor […]

Gemeenschap der heiligen

Betreft: Gemeenschap der heiligen Vraag: Wat wordt er bedoeld met ‘Gemeenschap der Heiligen’ in de Apostolische geloofsbelijdenis? Antwoord: Gedoeld wordt op art.9 van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat artikel luidt: ‘Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen’.Onder de gemeenschap der heiligen verstaan de opstellers van deze artikelen dus de heilige, algemene christelijke […]

Gelovige – Boeddhisten

Betreft: De term ‘gelovige’/ Boeddhisten enz. Vraag: Kun je het woord ‘gelovige’ zonder nadere toevoeging gebruiken? Boeddhisten, Hindoeïsten, humanisten, enz. zijn toch ook gelovigen? Iedereen is gelovig. Antwoord: Woorden krijgen hun waarde door het verband waarin ze worden gebruikt. Als ik spreek over de bok in een gymnastiekzaal behoef ik er beslist niet bij te […]

Geloof uit, in, door

Betreft: Geloof (uit, in, door) Vraag: Hoe moeten we de verschillende uitdrukkingen betreffende het geloof, zoals in Rm 5:1; Gl 2:16; Jh 3:15 begrijpen? Antwoord: Bij het begrip ‘geloof’ worden diverse voorzetsels gebruikt. Dat gebeurt niet willekeurig, daarmee wordt iedere keer een iets ander accent gelegd. De vraag is dan natuurlijk wat dat verschil in […]

Geestelijke gezindheid – gevoelsmatigheid

Betreft: Geestelijke gezindheid tegenover gevoelsmatigheid Vraag: Wat is het verschil tussen deze beide begrippen? Antwoord: In de Bijbel worden niet deze twee begrippen tegenover elkaar geplaatst, maar de begrippen ‘geestelijk zijn’ (een geestelijke gezindheid hebben) en ‘ongeestelijk of vleselijk zijn’ (een ongeestelijke, vleselijke gezindheid hebben). Iemand die geestelijk gezind is geeft de dingen van God […]

Gave – Hoe weet je welke gave je hebt?

Betreft: Bezit gave Vraag: Hoe weet je welke gave je hebt gekregen? Antwoord: Wat het gewone leven betreft, heeft ieder mens bepaalde capaciteiten, bepaalde ‘talenten’ of noem het bepaalde bekwaamheden. Hoe leer je die kennen? Door de praktijk!Meestal gaat het er mee gepaard dat je je aangetrokken voelt tot bepaald werk. Iemand met technische vaardigheden […]

Evolutietheorie

Betreft: Evolutietheorie Vraag: God heeft de wereld geschapen, maar dat kan toch d.m.v. evolutie geweest zijn? De evolutieleer is toch een aan zekerheid grenzend vermoeden?Is deze gedachte te ondersteunen of te weerleggen met bijbelteksten? Kun je de evolutie vergelijken met het groeien van een zaadje? Antwoord: We leven in tegenstelling tot vijftig jaar geleden nu […]

Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal

Betreft: Echtscheiding en aanzitten aan het avondmaal Vraag: Kan iemand die gescheiden is, zij het ook uit oorzaak van overspel van de tegenpartij, zijn (haar) plaats innemen aan de tafel des Heren? Mag zo iemand hertrouwen? Antwoord: Bij de beantwoording van die vraag zullen we wat de praktijk betreft een aantal gevallen moeten onderscheiden en […]

Drusilla

Betreft: Drusilla Vraag: Hoe kan Drusilla als dochter van Herodes een jodin zijn (zie Hd 14:24?) Antwoord: Herodes de Eerste, de Grote was van Edomitische afkomst. Hij is echter met verschillende Joodse vrouwen getrouwd geweest.Zo was zijn tweede vrouw Marianne een Jodin die uit het hogepriesterlijk geslacht stamde. Bij deze vrouw had hij o.a. tot […]

Doop met de Heilige Geest (4)

Betreft: Doop met de Heilige Geest (4) Vraag: Is de doop met de Heilige Geest een bepaalde ervaring? Antwoord: Voor velen van ons blad ‘De Stem in de Woestijn’ geen onbekende. Op het terrein van evangelist en praktische geloofsbeleving bevat het vaak goede artikelen. Dit opwekkingstijdschrift maakt geen propaganda voor een bepaalde geloofsgemeenschap. Als er […]

Doop gehandicapten

Betreft: Doop gehandicapten Vraag: Geestelijk gehandicapten worden evenals andere babies gedoopt in geloofsgemeenschappen waar men de kinderdoop onderhoudt. Hoe zit dat bij hen die de volwassendoop voorstaan?Is er ook een boekje over ‘overdopen’? Antwoord: Als men de doop ziet als een teken van het verbond, dat in de plaats van de besnijdenis is gekomen zal […]

Corinthiërs, Colossenzen – Schrijfwijze

Betreft: Schrijfwijze Corinthiërs, Colossenzen Vraag: Is uw bijbel anders dan de mijne, want u schrijft Corinthiërs met een K, zo ook Colossenzen Antwoord: Er zijn in Nederland in het algemeen gesproken twee vertalingen in gebruik, te weten de Statenvertaling van 1637 en de Nieuwe Vertaling van 1951. Van deze vertalingen zijn in de loop der […]

Christenen: gelovigen en getuigenis

Betreft: Christenen: gelovigen en getuigenis Vraag: a) In Hd 11: 26 worden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. Zijn christenen per definitie gelovigen?b) Hoe komt het dat er christenen zijn die liegen, zwart werken, enz. Als je met de Heer wandelt, kan dat toch niet meer?! Antwoord: a) Christenen zijn beslist niet per definitie […]

Calvijn – Kerk-model

Betreft: Kerk-model Vraag: Calvijn heeft de kerk een godsdienstig model gegeven dat de identiteit en nationaliteitsgevoelens verstrekt heeft De samenleving heeft daarvan geprofiteerd: goede wetgeving; verantwoording voor de samenleving. Hoe denkt u daarover? Antwoord: Het is niet precies duidelijk wat met deze vraag bedoeld is en daarom is misverstand mogelijk. De Kerk of Gemeente wordt […]

Buitenste duisternis – wat is daarmee bedoeld

De vraag is wat met de buitenste duisternis bedoeld wordt. Deze uitdrukking komen we o.a tegen in Matth 8:12 en luidt daar:“de zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars”. Zie ook Matth 22:13 en 25:30 (vgl. Luk 13:25-30 en Hand 26:18). Uit […]

Blijven in Christus

Betreft: Blijven in Christus Vraag: Wat betekent de uitdrukking ‘blijven’ in dit verband? Antwoord: In het evangelie en in de brieven van Johannes betekent ‘blijven’ heel dikwijls ‘verblijven’. Het betekent praktisch je innig aan de Heer toevertrouwen en je met Hem verbonden weten. Er is dan niets tussen jou en hem dat de gemeenschap verstoort.Uiteraard […]

Bijbelvertalingen verschillen

Betreft: Bijbelvertalingen verschillen Vraag: (1) Waarom moeten er verschillende bijbelvertalingen zijn? Bijv. de Nieuwe Vertaling naast de Statenvertaling? (2) Zijn verschillen in de diverse vertalingen ontstaan omdat de Bijbel zo vaak is overgeschreven? Of is het een kwestie van vertaling? Wat is het verschil tussen de Statenvertaling en de Nieuwe vertaling van het NBG? (3) […]

Bijbelverklaarders – Verschillen

Betreft: Verschil onder bijbelverklaarders Vraag: Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen de bijbeluitleg van de diverse schriftverklaarders? Antwoord: Indertijd heb ik eens een lezing gehouden over het onderwerp ‘Eén Bijbel..Vele Meningen.’. Wat ik toen te berde heb gebracht geef ik hier verkort weer. Oorzaken van het verschil in opvatting kunnen zijn: […]

Bijbel – Verschillen tussen bijbelboeken

betreft: Verschil tussen de evangeliën, de Handelingen en de brieven van Paulus. Vraag: Wilt u uitleggen welk inhoudelijk verschil er in dit geval is? Antwoord: De evangeliën vertellen ons de geschiedenissen aangaande het leven van de Heer Jezus.Het boek der Handelingen vertelt ons wat er vlak voor de hemelvaart en daarna gebeurd is.Deze vijf boeken […]

Bijbel – Schrijvers OT

Betreft: Schrijvers OT Vraag: Wie schreven de boeken van het Oude Testament? Antwoord: Zover we kunnen nagaan of bevroeden zijn dat volgende personen geweest:-Mozes: Genesis tot en met Deuteronomium(wat Genesis betreft w.s. met behulp vanmondelinge of schriftelijke overlevering)-Jozua: Jozua (plus slot Deuteronomium)-Samuël?: Richteren-Samuël?: Ruth-Samuël: wetten van het koningschap (1 Sm 10: 25)-Nathan:-Gad: geschiedenis van David […]

Bijbel – Schrijvers NT

Betreft: Schrijvers van het Nieuwe Testament Vraag: Wie zijn de schrijvers van het NT?Is de schrijver van de Openbaring wel dezelfde als die van het evangelie van Johannes? Antwoord: We zetten we de schrijvers en de boeken van het N.T. nog eens op een rijtje:Mattheüs of Levi: evangelie naar MattheüsMarkus (Johannes): evangelie naar MarkusLukas: evangelie […]

Bijbel – Overschrijffouten

Betreft: Overschrijffouten Vraag: Hoe komt het dat bijbelvertalingen onderling verschillen? Antwoord Als we diverse bijbelvertalingen met elkaar vergelijken merken we hier en daar nog wel eens verschillen op. Hier kunnen twee oorzaken voor zijn:a. het ligt aan de vertalingb. het is een kwestie van keuze van ‘handschriften’. a) Het eerste is geen moeilijkheid want als […]

Bijbel – Nieuwe testament = schrift?

Betreft: Nieuwe Testament = Schrift? Vraag: Op grond waarvan worden de geschriften van het N.T. tot ‘de Schrift’ gerekend? Antwoord: Onder de joden werden de geschriften, die wij kennen als het Oude Testament aanvaard als ‘De Schrift’, dat wil zeggen als het gezaghebbend woord van God. Dat gebeurde op dezelfde gronden als waarop b.v. onder […]

Bijbel – Letterlijk nemen (2)

Betreft: Letterlijk nemen van de Bijbel Vraag: (a) Moeten we alles wat in de Bijbel staat letterlijk geloven? De geschiedenis van Jona in de vis bijvoorbeeld?(b) Wanneer moeten we een tekst letterlijk verstaan en wanneer figuurlijk of geestelijk?(c) Vaak merk ik dat men teksten die altijd letterlijk werden genomen nu opeens vergeestelijkt.(d) Dat is vaak […]

Bijbel – Discussiëren over de

Betreft: Discussiëren over de Bijbel Vraag: Waarom zouden gelovigen niet in discussie moeten gaan met ongelovigen over de bijbel. Door gedachtenwisseling kan men er toch een andere kijk op krijgen. Antwoord: Een discussie is nog wel iets anders dan een gedachtenwisseling. Bij een discussie zet men twee meningen tegenover elkaar en probeert men zijn mening […]

Bijbel – ‘Grote’ en ‘kleine’ profeten

Betreft: Splitsing van de profetische boeken in ‘grote’ en ‘kleine’ profeten. Vraag: Is de splitsing in Antwoord: Een dergelijke indeling (met een vraagteken bij Jeremia omdat zijn profetie begint voor de tijd van de ballingschap) zou meer zin gehad hebben, maar men is nu eenmaal gewend aan de andere indeling, waarbij men let op de […]

Bidden – Hoe, waar en wanneer

Betreft: Bidden Vraag: Hoe, waar en wanneer moet je bidden? Antwoord: Hoe bidden we?Onze innerlijke houding moet gekenmerkt worden door afhankelijkheid, vertrouwen op God, vrijmoedigheid.Onze uiterlijke houding kan zijn: staand, geknield, voorover gebogen ter aarde.Bij het bidden moeten we geen omhaal van woorden gebruiken en ook niet (om zo te zeggen) een preek tegen God […]

Biblicisme

Betreft: Biblicisme Vraag: Wat wordt daaronder verstaan? Antwoord: We noemen de uitleg van een bepaalde bijbeltekst biblicistisch als men deze tekst star letterlijk verklaart, terwijl ze geestelijk of symbolisch bedoeld is. De Roomskatholieke uitleg van 1 Ko 11: 24 waarbij de uitdrukking ‘dit is mijn lichaam’ letterlijk wordt opgevat in plaats van in de zin: […]