Snel zoeken:
Zat de apostel nog vast aan een ouderwets idee over slavernij?

Filemon :8
Betreft: Filémon vs. 5

Vraag: (a) Zat de apostel nog vast aan een ouderwets idee over slavernij?
(b) U stelt dat slaaf zijn een gevolg is van de zonde. Waar vind ik dat in de Bijbel?

Antwoord:
a) Een predikant beweerde eens dat het gedrag van Paulus fout was en dat de apostel 'achter liep'. Hij zou nog vastzitten aan een archaïsch (ouderwets) denkpatroon. En ook de bijbel zou achterlopen en de slavernij accepteren.
Welnu, Deut. 29:15 laat zien, dat de bijbel in geen geval achterloopt. God bestreed het kwaad van slavernij wel niet direkt, maar gaf wel indirekt aan, dat slavernij tegen zijn gedachten was.
Maar ook Paulus liep niet achter, hij kende Deut. 23 beter dan wij. Hij paste het echter onder gelovigen niet toe. Hij wilde dat daar de kwestie op basis van vrijwilligheid werd opgelost.
De predikant wilde dus misbruik maken van een schriftgegeven om het gezag van de Schrift aan te tasten.
Bovendien moeten we bedenken dat het verbod om een slaaf terug te zenden naar zijn meester aan Israël werd gegeven.
Als ik leefde als zendeling in een land waar slavernij de gewoonste zaak van de wereld was, zou ik me niet tegen de slavernij als zodanig keren, maar net als Paulus zeggen: probeer vrij te worden, maar maak er geen opstand van. Mijn doel zou dan zijn door het evangelie een situatie te bewerken waarbij men zelf na bekering de slavernij zou afschaffen.

b) Dat staat nergens met zoveel woorden aangegeven, maar laat zich afleiden. Er staat ook niet dat ziekte, oorlog, enz. een gevolg is van de zondeval. evenmin b.v. dat polygamie er een gevolg van is.
Bij de schepping heeft God gesproken over de verhouding man-vrouw. Hij heeft ook gesproken over nageslacht, dus de verhouding ouders - kinderen. Dat zijn dus verhoudingen die in de schepping gegeven zijn. Nu hebben zich in de loop der tijden verhoudingen ontwikkeld die tegen de letter of in elk geval tegen de geest van de Schrift indruisen.
De polygamie is daar b.v. een voorbeeld van. Hoewel we nergens een uitdrukkelijk verbod ervan vinden weten we uit het geheel van de Schrift dat polygamie tegen Gods gedachten is. God heeft aan Adam niet meerdere maar slechts een vrouw gegeven.
We lezen is Gen. 1-8 nergens een verbod om een medemens te doden, toch kon Kaïn weten dat hij zijn broer niet mocht doden en toen hij het wel deed was dat een zonde, die het gevolg was van het feit van de zondeval.
Zo heeft God Adam geschapen als een vrij man naar het beeld van God. En het is zeker niet de bedoeling dat die mens als koopwaar verhandeld zou worden.
Het feit dat God verbiedt een weggelopen slaaf naar zijn meester terug te zenden (Deut. 23:15) laat dit ook duidelijk zien. Als slavernij een juiste verhouding zou zijn, zou God dit gebod dat dan rebellie zou betekenen nooit gegeven hebben. Hieruit volgt dat slavernij een gevolg is van de zondeval.