Snel zoeken:
003 De apostel Andreüsstichting

DE BIJBEL EN DE ENGELEN
(Hb 1: 14; 2: 5,16 en 1 Pt 1: 12)

Achtergrond: leringen die in Friesland verspreid worden door Sonja de Vries. van de Apostel Andreüs Stichting opgericht in 1986
Volgens haar hebben engelen een lerende dienst, bedenk echter:

Bijbel: We zijn niet afhankelijk van overlevering door mensen.
In volkstaal: We zijn niet afhankelijk van tussenpersoon, zeker niet van engelen.
Satan: Openbaart zich als brullende leeuw of als engel des lichts
Volgelingen: Openbaren zich als vervolgers of als wolven in schaapskleren.

Aanval op boodschap van de Bijbel
Bij dwalingen twee aspecten:

a. boodschappen uitgesproken contra de
Schrift -: b.v geen opstanding of verduistering, verdoezeling van bijbelse boodschap. Dit zie je in gesch. v.d. kerk. Voorbeeld: Maria in plaats van God en Christus spreken over 'moeder en kind' i.p.v. 'kind en moeder' (zie Mt 2)

50 Ave Maria's tegen 15 Onze Vaders.

b. boodschappen contra geest van de Schrift - b.v. hoofd kaalscheren Op kritiek vaak de repliek: Toon maar eens aan dat het niet mag.

Met de boodschap v.d. Andreüsstichting over de engelen is b. en ook a. het geval. Extreme plaats aan engelen en aan Sonja.

Schepping van Engelen
Schepping van engelen niet geopenbaard. Gn. 1 niets; eerst in Jb 38 een hint
Dienst in OT: objectieve boodschappen- Gn. 19: oordeel Sodom.1 Kn 19: 5: aanwijzingen aan Elia
gaven hulp in strijd: 2 Kr. 32: 21
boden bescherming: Dn. 3: 28; 6: 23
uiten profetieën: Dn 9. Zc. 1 etc.

N.B. leiding door bijzondere engel > Engel des Heren-is God zelf.

Dienst in NT:
dienst engelen beperkter, meer het werk van de Heilige Geest
objectieve boodschappen: Zacharia, Maria,bij opstanding, Cornelius.... uitgezonden ten dienste van hen, die het heil beërven (Hb 1: 14), niet om heil te prediken bescherming: hun engelen zien ...Mt. 18: 10

Kritiek op beweringen van Sonja.

a. Sonja zegt instrument van de Engelen van God te zijn
> welke profeet was instrument van engelen? Geen enkele!
Ze gaven objectieve boodschap;
b. Woord Engelen met hoofdletter. > Subtiel gegeven. Dienstknechten op voetstuk!
c. aarde heeft bijzondere hulp van engelen nodig > Wanneer ooit gehad? Wie zegt dat?

Hoeveel valse profeten zijn er niet opgestaan?! Sonja spreekt over Moeder Aarde
d. leren
ons dat we zelf moeten leven: > zijn boodschappers, nooit onderwijzers

Paulus beveelt de oudsten aan bij het Woord van God (Hd 20: 32) dat is compleet.

brengen ons liefde bij. > Dat doet Christus en zijn apostelen: Mt 5: 43; Jh 13: 34; 15: 12,17; 1 Jh. 2: 10; 3: 11-18; 4: 21; 5: 1,2.
e. leggen Bijbel uit...enz. > Dat is volgens de Schrift het werk van de H.G. (1 Jh. 2: 20)
Zie Jh. 14: 26; 15: 26; 16: 12,13 en van leraars. Contra:
1 Pt 1: 12 (engelen zijn begerig in te zien!!).

Niet engelen geven richtlijnen maar H.Geest: 1 Ko 12
Hij gebruikt herders en leraars, niet de engelen doen dat.
f. God kent geen eeuwige verdoemenis.
> contra Mk. 9: 44-50; Op 14: 11; 20: 10).

Ten aanzien van de Andreüs stichting geldt
Ko 2: 18 verering van engelen; 2Ko 11: 14 Satan komt er als engel des lichts.

Waarschuwend voorbeeld in O.T.
Oude profeet in Samaria: 1 Kn. 13: 18 'Een engel heeft tot mij
gesproken'... Als God gesproken heeft, heeft een engel niets meer te vertellen.

Let op Gods handelwijze: Neem Hd. 8: 26; 10: 22). Voorb. Nommensen
Schapen kennen de stem van de Goede Herder (Jh. 10: 1-5)