Snel zoeken:
c Toekomst: de vrouw, Babylon en het beest dl 2

Openbaringen 17:7
Schriftplaats Op 17:7

Een vrouw is:
een zinnebeeldige voorstelling van een godsdienstig getuigenis. Zo was Israël
de vrouw van God Js 54:5,6;Jr 2:2; Ez 16:1-14
Denk aan man-vrouw verhouding (Adam en Eva) als type van Christus en de
Gemeente Ef. 5:22-33
Een hoer
of een overspelige vrouw stelt een afvallig godsdienstig getuigenis voor. Israël
als ontrouwe vrouw Ez 16:30,35; Hs 1:2; 3:1). Israël heeft een scheidbrief gekregen Js 50:1; Jr 3:8

Deze vrouw stelt het naam-christendom/de valse kerk voor
argumenten:
-gemeente is de vrouw des Lams/de Bruid; afvallige kerk dus hoer Op 17:1 en 21:9
let op de identieke inleidingswoorden “een van zeven engelen...”
-de hoer heet het grote Babylon; de gemeente het hemelse Jeruzalem.
-dronken van bloed v.d. heiligen:afvallige kerk heeft altijd de
gelovigen vervolgd
-zit op het beest: denk aan Middeleeuwse kerk die Europa beheerste.
'l Histoire se repète !
-zit op zeven bergen-Rome stad met de zeven heuvels.

Een beest
is vaak een zinnebeeldige voorstelling van een rijk. Denk aan Dn 7 en 8
Blijkt in dit geval ook uit Op 17:12,13

De rijken van Dan. 2 en 7
- deze hoofdstukken bevatten symbolische voorstelling van vier wereldrijken
-identificatie als volgt:

gouden hoofd leeuw Babylonische rijk
zilveren borst beer Medisch-Perzische rijk
koperen buik panter Grieks-Macedonische rijk
ijzeren benen/
en voeten/+leem 4e beest Romeinse Rijk.

Het vierde rijk van Dn 7 is het beest van Op 13,17 en 19
argumentatie:
Daniël 7 Openbaring 13,17,19
a. het vierde dier komt net als de a. het beest stijgt op uit de zee (13:1)
voorgaande drie uit de zee
(vs. 2,3)
b. het heeft tien horens (vs.7) b. het heeft zeven koppen en tien horens
(13:1; 17:3)
c. het wordt gekenmerkt door c. op zijn koppen namen van lastering (13:1)
grootspraak (vss 8,11,20,25) het sprak grote dingen en lasteringen (13:5,6) d. de drie vorige rijken worden d. het vierde rijk is een luipaard (of panter)
gekarakteriseerd als leeuw, beer gelijk; heeft poten als van een beer en de muil
panter (vs.4-6) van een leeuw (13:2)
e. Eén horen krijgt bijzondere e. de tien horens geven hun macht
macht (vs.20,24,25) aan het beest (17:3)
f. de horen voert strijd tegen de f. het beest voert krijg tegen de
heiligen (vs.21,25) heiligen (13:7)
g. de horen overmocht de heiligen g. het beest overwint de heiligen
h. het vierde dier wordt gedood en h. het Lam zal het beest en zijn tien
de heerschappij ontnomen; koningen overwinnen (17:14)
(vs.11,12) Het beest wordt overwonnen en
de horen werd de heerschappij geworpen in de poel des vuurs,
ontnomen (vs.25,26) de overigen worden gedood (19:19,21)

CONCLUSIE: het beest is hetzelfde rijk als het vierde rijk van Dan. 2 en 7 d.w.z
het Romeinse rijk

Probleem:
het Romeinse rijk is in 476 n. Chr verdwenen en niet teruggekeerd, redenen waarom:
a. sommigen alles in het verleden plaatsen. De steen van D2 2 is dan het christendom
dat het Rom. Rijk vernietigd zou hebben. Het oordeel van Dn 7 is dan een oordeel in
de Gods regering dat in het verleden is uitgevoerd.
b. anderen aanvaarden de toekomstige voorstelling maar vervagen het vierde beest in
zijn eindfase door het een algemene voorstelling van ‘de wereldmachten in algemene
zin. te noemen’

Oplossing:
Er is sprake van: het beest dat gij zaagt, was en i s n i e t, en het zal
opkomen uit de afgrond. Op 17:8 (vgl. 11:7)

Het gaat dus om een rijk dat de erfgenaam is van het Romeinse Rijk, we spreken
dan over het hersteld Romeinse Rijk. De ontwikkeling in Europa wijst in die
richting. Vooral nu in 2005. Dat rijk zal aanvankelijk beheerst worden door de
afvallige kerk. De ontwikkelingen in de christenheid gaan in de richting van het
Grote Babylon. Het beest zal zich van de dwingelandij van de vrouw ontdoen.
Het zal de gelovigen in de eindtijd vervolgen en ze verplichten het getal van het
beest te dragen. Dit is de tijd van de grote verdrukking die zal eindigen met de
verschijning van Jezus Christus, waarbij het beest en de valse profeet in de poel
des vuurs worden geworpen. Waarna Christus zijn glorieus rijk zal oprichten
en alle tong zal belijden dat Hij Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader’ Fp 2:11


Nadere gegevens over het grote Babylon

Oorsprong en karakter
Babel begint met de torenbouw houdt in > opstand tegen God-betekenis Gn 11
1) poort (naar de hemel)
2) verwarring (talen verdeeld, bouw gestopt)
Stichter ‘wereldrijk’ Babel > Nimrod (w.s. Ninus man/zoon van Gn10:9-11 Semiramis. Nineveh=‘woning van de zoon (van Ninus’)
Babel heeft politiek aspect (het is een rijk) en godsdienstig aspect (tempelidee)
(gaan samen). Afgoderij is vervorming van oorspronkelijke godsdienst


Babel van Nebucadnezar
heeft ook de twee bovengenoemde aspecten.
er is overeenkomst tussen Babylon van Op 17 en het Babel van Nebucadnezar
- beide: beker in de hand : volken dronken Jr 51:7/ Op 17:4
- beide: gevallen, etc. Js. 21:9; Jr 51:8; Op 14:8; 18:2
- beide: bewaarplaats van, of woonplaats, etc. Js 13:21; 34:11;Jr 50:39/ Op 18:2.
- beide: bevel ga uit. Js 48:20, (52:11);
Jr 50:8; 51: 6, 45.
dus : het Grote Babylon is het herstelde Babel - zeer actueel denk aan herbouw
van Saddam Hoesein
steun ook in de term ‘moeder’ van... Op 17:5
en in de term “de grote stad” die koningschap heeft Op 17:18.

Babel contra Nieuwe Jeruzalem
a. ingeleid met de woorden “één van de zeven engelen” / “Kom ik zal u tonen” Op 17:1 en 21:9
de grote hoer contra de bruid, de vrouw des Lams
b. hoer is beeld van ontrouw van godsdienstig getuigenis
als Israël ontrouw is - dan beeld van hoer - zie Hs 1: 2; 3:1
de grote hoer -afvallig godsdienstig. getuigenis in tegenstelling tot Nw. Jer.
na val van Babylon - de bruiloft des Lams.
c. vrouw zit op beest, is het beest niet . Het Beest is 4e wereldrijk vs.8
4e Beest is erfgenaam van Babylon
Vrouw op beest > politieke + godsdienstige macht net als in Babylon.
d. genoemd ‘verborgenheid’ van slechtheid. In tegenstelling tot Gemeente Ef. 3:5
‘ het grote Babylon’ tegenover ‘het Nieuwe Jeruzalem
e. dronken van bloed...zie ‘naam-Israël’-ongelovig deel van het volk Mt.23:35; Lk. 11:51.
Dit verklaart ook de term ‘moeder van’-geest. erfgename van oude Babylon
f. zit op zeven bergen - unaniem Rome
g. zit op de wateren - volken o.i.v. pauselijke Rome
h. horens contra vrouw-
i. is grote stad: Jeruzalem als stad en als godsdienstig centrum. Zo ook Rome
j. ga uit van haar om haar zonden.
k. in haar het bloed van de heiligen ( denk aan Israël-Kaïn ) Op 18:24; Mt 23:34,35