Snel zoeken:
029 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:01-12 (vs 7, 8) > nr. 522

Mattheüs 5:7
Zalig de barmhartigen
“Zie je wel”, zal iemand zeggen, “als je maar goed bent voor je naaste; als je je maar ontfermt over allen die in nood verkeren. Nou, dan heb je de zaligheid wel verdiend”. Maar evenals bij de andere zaligsprekingen gaat het er niet om wat je doet, maar om welke reden je het doet. In Lucas 6:36 staat de volgende oproep: “Weest dan barmhartig zoals uw Vader barmhartig is”.
Waarom bewijst God in de hemel aan ons barmhartigheid? Omdat we zo lief en aardig zijn? Nee! Wij zijn zondaars! Wij hebben God de rug toegekeerd. Dan misschien omdat God – met eerbied gesproken – zichzelf voelt aangesproken in de nood van de mens? Zo is het dikwijls met ons. Heel veel medegevoel komt voort uit zelfrespect. In de nood van de medemens voelen we onszelf als mens in onze eer aangetast. Zo is het echter ook bij God niet. Hij is barmhartig uit zichzelf, en dat ten opzichte van de meest verdorven mens. Welnu, om zo barmhartig te zijn moeten we ook ‘het hart’ van God hebben. Om lief te hebben zoals Hij liefheeft, moeten we zijn zondaarsliefde hebben leren kennen. En dan zijn we barmhartig tegenover onze lijdende medemens, niet om in feite onszelf te handhaven, maar omdat we in de ander een schepsel van God zien. Een schepsel dat door God zo werd bemind, dat Hij zijn eniggeboren Zoon er voor liet sterven aan het kruis. Zulke barmhartigen worden hier zaliggesproken.

Zalig de reinen van hart
Tijdens de opgang van het communisme werden er in Rusland veel debatavonden gehouden, waarin men probeerde de plattelandsbevolking tot afval van het geloof te brengen. Atheïstische propagandisten reisden stad en land af om dit doel te bereiken. Op één zo’n avond spraken een chirurg, een astronoom en iemand die psychologie studeerde. Alle drie trachtten aan te tonen dat de bijbel een hoploos ouderwets boek is en volkomen onbetrouwbaar als gids voor de moderne mens.
De astronoom deed dat als volgt: “Wij hebben met de modernste sterrekijker het heelal afgezocht. En dat niet door één sterrenwacht, maar door vele sterrenwachten. En dat op alle mogelijke tijden. Elk verschijnsel aan de hemel is bestudeerd. Maar in het hele heelal is geen enkel symptoom van God op te merken”. Dit was de hoofdinhoud van zijn betoog.
Nadat ook de beide anderen aan het woord waren geweest, werden de luisteraars opgeroepen om het geloof in God en in de bijbel te verdedigen. Toen zich niemand meldde stapte tenslotte een dorpeling naar voren, die alle drie de sprekers op een interessante wijze van repliek diende.
De sterrenkundige zette hij als volgt schaakmat: “U zegt de modernste verrekijker te hebben gebruikt en toch God niet gezien te hebben, maar dat is geen wonder. U heeft een verkeerd soort verrekijker gebruikt. In de bijbel staat: de reinen van hart zullen God zien. Uw verrekijker verbeteert wel het gezichtsvermogen, maar geeft u geen rein hart. Dat ontvangt u alleen door het geloof in Jezus Christus, die uw hart wil reinigen door zijn bloed”.
Het moderne ongeloof is niet veel anders dan het atheïsme van het begin van deze eeuw. Een van de ruimtevaarders heeft eveneens triomfantelijk verklaard in de ruimte geen God ontdekt te hebben. Ook hij vergat dat alleen de reinen van hart God zullen zien.

Hoe wordt men rein?
Maar hoe krijgt men een rein hart? Job heeft reeds gezegd: “Wie zal een reine geven uit een onreine?” Dat kan geen mens. We stammen allen af van onreine ouders, van mensen met verkeerde, boze harten. Van dat hart heeft de Heer Jezus gezegd: “Want uit het hart komen boze overleggingen: moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen; dat zijn de dingen die de mens onrein maken”.
Jeremia geeft een even sombere beschrijving en zegt: “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het”.
Ieder voelt dat met een beetje goed zijn voor je naaste, met je een beetje netjes gedragen je je nog geen rein hart verschaft hebt. Het hart reinigen kan God alleen. David bidt: “Schep mij een rein hart, o God”. Daarvoor is het nodig dat al onze zonden vergeven worden. Om dat mogelijk te maken is Jezus Christus de zoendood op het kruis gestorven. Op de mens rust nu de verantwoordelijkheid om dat offer te aanvaarden. Dan past God de kracht van het bloed toe op de zondaar en reinigt hem. Het is er mee als met zeep. Zeep moet de vereiste kwaliteiten bezitten om vuil weg te wassen. Maar dat op zichzelf is niet voldoende om vuile handen te reinigen. Dan moet de zeep toegepast worden. Het bloed van Jezus Christus reinig van alle zonde, dat is de eigenschap van het bloed, dat wil zeggen van het sterven van Jezus Christus. Maar slechts wie daadwerkelijk zich bekeert en dat offer aanvaardt, wordt inderdaad gereinigd.
Heeft u zo al het kruis voor u persoonlijk aanvaard? Ja? Welnu, dan geldt voor u de belofte “de reinen van hart zullen God zien”.