Snel zoeken:
B1 LES 07 - De ingeving of inspiratie van de Bijbel

Dat de zesenzestig boeken van de Bijbel ÚÚn geheel vormen is te danken aan het feit, dat de schrijvers door de Geest van God werden ge´nspireerd. Hoe dat gebeurde weten we niet, dan zouden we namelijk zelf de werking van de inspiratie hebben moeten meemaken. Toch weten we wel wat van inspiratie, doordat namelijk de Schrift zelf er iets over onthult. We moeten er dan wel aan denken dat het Bijbels begrip 'inspiratie' of 'ingeving' iets anders is dan wat we in gewoon spraakgebruik eronder verstaan.
Zo zegt men bijvoorbeeld dat een schilder door een bepaald voorval ge´nspireerd werd tot het maken van een schilderij. Bij het bedenken van spelletjes kan je soms een goede ingeving krijgen. Het Bijbels begrip 'inspiratie' gaat echter veel verder. We zullen dat in deze les zien.

01. In de voorafgaande lessen hebben we al enkele keren een tekst genoemd die zegt dat profetie tot stand is gekomen doordat mensen door de Heilige Geest..... werden (2 Petrus 1 vers.....).

02. Een ander getuigenis over de werking van de Heilige Geest lezen we in Johannes 14: 26. De Geest van God zou de discipelen nauwkeurig in herinnering brengen wat de Heer gezegd had. De schriftelijke neerslag daarvan vinden we in het Nieuwe Testament in de vier.....?

03. Vervolgens zou de Geest der waarheid...... van Christus (Johannes 15: 26). Wie zouden ook getuigen en dus door de Geest gebruikt worden? (Johannes 15: 27)...... ? Het verslag hiervan vinden we in het boek: de...... der apostelen.

04. Daarna lezen we dat de Heilige Geest de discipelen de weg zou wijzen tot de volle (Statenvertaling: zou leiden in)...... Johannes 16:13 a). Deze 'leer' treffen we aan in de brieven van Paulus, Petrus, enz.

05. Tenslotte wordt er in Johannes 16:13 b nog een vierde werking genoemd. Welke?...... Aan welk Bijbelboek denken we dan vooral?......

06. Een schriftgedeelte dat in dit verband uitvoerig over het werk van de Geest spreekt, is 1 Korinthe 2: 7-16. In vers 7 zegt Paulus dat wat hij spreekt is:...... Deze wijsheid van God is niet langs natuurlijke weg te verkrijgen. Je kunt ze niet waarnemen: 'Wat geen...... heeft.......'. Je kunt ze ook niet van anderen vernemen, het voorgeslacht weet er ook niets van: 'Wat geen...... '. De menselijke wijsbegeerte heeft er niet van kunnen dromen, je kunt ze niet uitdenken: 'Wat in...... '.

07. Hoe weet Paulus er dan toch wat van? Wel, omdat God het...... (vers 10). Paulus zelf zou in de gedachten van God niet kunnen doordringen, maar zoals de menselijke geest weet wat in de mens is, zo weet de Geest van God wat in God is.

08. Het is echter niet alleen nodig dat Paulus en de andere apostelen de gedachten van God kennen, ook alle andere gelovigen moeten ze kennen. Welnu, Paulus en de anderen hebben wat God hen openbaarde niet voor zichzelf gehouden, maar er over gesproken.
Hoe die mededeling in zijn werk is gegaan zegt vers 13, namelijk met woorden 'die niet......, maar die...... : Wat Paulus spreekt beantwoordt dus nauwkeurig aan wat God hem heeft geopenbaard! Met andere woorden: het water dat door het kanaal vloeit, is even zuiver als het water van de bron!

09. Daar komt nu nog wat bij. Zij, die het woord horen of lezen, moeten het verstaan. Wie aanvaardt echter niet hetgeen van de Geest van God is? 'Een...... mens'. En wie beoordeelt wel alle dingen in de goede gezindheid? 'De...... mens'. Dit gedeelte behandelt dus:
a. het onvermogen van de mens om de plannen en gedachten van God te kennen en mee te delen; wetenschap (waarnemen), historie (vernemen) en filosofie (opkomen in het hart) waren daartoe niet in staat;
b. de openbaring van die plannen aan de apostelen;
c. de weergave van de openbaring onder de leiding van de Geest, inspiratie;
d. het vermogen van de geestelijke mens om de meegedeelde openbaring te verstaan, ook wel verlichting genoemd.

10. Niet alleen van de schrijvers wordt gezegd dat ze ge´nspireerd werden, maar volgens 2 TimotheŘs 3:16 geldt dit ook van wat ze...... hebben. Bij deze inspiratie werd de persoonlijkheid van de schrijver niet uitgeschakeld. De schrijvers waren geen 'schrijfstiften van de Heilige Geest:. Zo is er duidelijk verschil in stijl e.d. tussen de profetie van Jesaja en die van Amos, evenals tussen de brieven van Paulus en die van Petrus. De volgende illustratie helpt om dat te begrijpen:

Veronderstel dat een veelzijdig musicus diverse instrumenten gaat bespelen. Elk instrument geeft de muziek weer, die de musicus speelt, en zoals hij die speelt. Maar de piano geeft geen orgelklank en de trompet niet het geluid van de fluit.


Antwoorden
01. gedreven; 21
02. u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb; evangeliŰn
03. getuigen; de discipelen; Handelingen
04. waarheid
05. de toekomst zal Hij u verkondigen; de Openbaring
06. als een geheimenis, de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid; oog; gezien; oor heeft gehoord; geen mensenhart is opgekomen
07. geopenbaard heeft door de Geest
08. door menselijke wijsheid; door de Geest geleerd zijn
09. ongeestelijk; geestelijke
10. geschreven