Snel zoeken:
036 Flitsen uit het Mattheüsevangelie Mt 05:27-32 > nr. 529

Mattheüs 5:27
“Maar Ik zeg u….”
Het volgende gebod waaraan Jezus van Nazareth een uitbreiding geeft, is het zevende van de tien geboden: “Gij zult niet echtbreken”. Naast het: “Gij hebt gehoord dat gezegd is”stelt Hij opnieuw zijn: “Maar Ik zeg u….”.
Als de profeten van de oude bedeling een boodschap van God aan het volk doorgaven, begonnen ze met: “Alzo spreekt de Here…”. Geen profeet zou het wagen om naast het goddelijk woord van de Sinaï een “Maar ik zeg u….” te plaatsen.
Jezus van Nazareth is dan ook geen gewone profeet, geen gewoon mens. Hij was God geopenbaard in het vlees! Zij die in Jezus van Nazareth slechts een voorbeeldig mens zien en in de bergrede alleen een verheven product van de menselijke geest, doen te kort aan de goddelijke majesteit van zijn persoon. Zij kennen de Christus der Schriften niet!

Aanzien en begeren
De wet verbood echtbreuk. De Heer Jezus geeft aan dit gebod de volgende uitbreiding: “Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gedaan in zijn hart”. De wet oordeelt over daden, maar het Woord van de Heer Jezus oordeelt over het hart. En wie durft beweren dat hij in dezen vrijuit gaat en nooit begeerd heeft? Wat een dwaasheid is het dus om deze bergrede als een soort nieuwtestamentische wet als middel tot zaligheid te beschouwen? Slechts door het geloof in Jezus Christus kan de mens behouden worden. De bergrede geeft de kenmerken aan waaraan een volgeling van Christus moet beantwoorden.
Als nakomelingen van Adam zijn we allen schuldig! We bezitten alleen een boos, zondig hart, waarin boze begeerten leven.
Maar ieder die Christus als zijn Verlosser heeft aanvaard, krijgt van Hem de kracht om Hem te volgen en het kwaad te veroordelen! Ieder die met het evangelie in aanraking komt, staat voor de keus: of Christus aanvaarden, of het leven naar eigen wens vervolgen.
Het eerste houdt in je rechteroog, je rechterhand uitrukken of afhouwen. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar ziet op het oordelen van de kwade praktijken. Het andere betekent je leven voortzetten geleid door de begeerten van het hart. Het eerste houdt in: het eeuwige leven beërven; het tweede: geworpen worden in de hel. Zo heeft Christus het zelf gezegd! Hebt u de keus al gemaakt?