Snel zoeken:
028 Drank-drugs-geweld-sex-eer-geld

Samenvatting van een evangelisatie-toespraak

Drank - Drugs - Geweld- Sex - Eer - Geld …

Maken de elementen die in deze titel worden genoemd nu het werkelijke leven uit? Dat zou voor diverse mensen kunnen gelden, maar wat een hol en leeg leven is dat dan! Laten we die elementen eens onder de loep nemen:

Drank
De dronkemanslol komt goed uit in het kroeglied”
“Jajem, jajem, jajem moet er zijn ,
“Jajem, jajem, jajem moet er zijn.
“We nemen er een we nemen er twee we nemen er drie, we nemen er vier
“ en als er dan geen jajem is dan nemen we maar bier”.
Onderwijl giet men zich inderdaad vol met jenever of met bier. Men fuift meestal door tot in de kleine uurtjes en kan dan niet meer op zijn benen staan. Men waggelt naar buiten naar de taxi die de dronkelappen naar huis moeten brengen. Anderen brengen de rest van de nacht door op straat.

Men vindt de volgende spreuk wel geestig: “Iedereen heeft het over mijn drinken, maar niemand heeft het over mijn dorst”
Dat lijkt wel leuk, , maar… deze lol is hol. Men is aan de alcohol verslaafd en heeft over het drinken geen zeggenschap meer.

In de Bijbel wordt ook over drankmisbruik gesproken.. De eerste beschonkene waar de Bijbel over spreekt is Noach (Genesis 9:26). We zullen hem wel geen drinkebroer mogen noemen. We lezen namelijk niets over verslaafd zijn. Maar die ene keer waar we over lezen is al ontluisterend genoeg voor deze man, die naakt in de tent gaat liggen.

In de Bijbel komen we verder diverse uitspraken tegen die waarschuwen voor een teveel gebruik van alcohol , zoals:

“De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die er zich aan overgeeft, is onwijs” (Spreuken 20:1);

“Bij wie is ach? bij wie is wee? ...... bij wie troebele ogen? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de --gemengde drank te proeven. Ziet niet naar de wijn wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker --parelt; vlot glijdt hij naar binnen, tenslotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen --vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal. U bent als een die in het hart van de zee ligt, als een die op het --uiteinde van de ra ligt. Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn, mij gebeukt, ik merkte niets; wanneer zal ik --wakker worden? Dan zoek ik hem weer op ” (Spreuken 23: 29-35).

Wat een karakteristieke beschrijving van de verleiding om te drinken, van de kater erna en van de verslaving waarvan men niet los kan komen!!

“Wee hun die al ‘s morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de drank ---hun verhit. (Jesaja 5:11)“;

“Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank (vs 22);

“En ook deze waggelen van wijn en tuimelen van bedwelmende drank ...Ja alle tafels zijn vol walgelijk
--braaksel geen plek is er meer over”(Jesaja 28:7,8);

“Komt (zeggen ze) ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende drank zwelgen en de dag van morgen zal zijn als --die van vandaag, nog veel geweldiger “ (Jesaja 56:12).

Uiteindelijk is de dronkaard minder dan een dier.’Dat moet ik toch zelf weten” zeggen velen en ze vergeten dat ze zichzelf naar de knoppen jagen en van hun gezin een puinhoop maken.

Drugs
In de oudheid kende men ook wel iets als drugs, denk o.a. aan het opiumschuiven in China, maar in onze tijd zijn er veel sterker werkende drugs waar je hopeloos aan verslaafd raakt. Het afkicken ervan is een drama. Het gebruik ven drugs leidt tot geldgebrek. Om daarin te voorzien gaat men stelen, pleegt men roofovervallen waarbij geweld en doodslag niet geschuwd wordt. De kranten berichten er uitvoerig over en de televisie vertoont er de beelden van.


Geweld
Ook hierover wordt in de Bijbel gesproken en wel heel in het begin, namelijk in Genesis 4:8. Daar wordt vermeld dat Kaďn de oudste zoon van Adam en Eva boos was dat God zijn offer niet aannam, maar dat van zijn broer Abel wel. Hij neemt zijn broer dan mee het veld in en slaat hem daar dood. De eerste doodslag en nog wel een broedermoord.
Een tweede vermelding hebben we in vers 23 van dat hoofdstuk. Daar staat dat Lamech, een nakomeling van Kaďn, tegen zijn vrouwen zegt:”Ik sloeg een man dood om mijn wonde en een knaap om mijn striem”. Geweld en doodslag hebben sindsdien de mensen beheerst, zelfs volkerenmoord heeft plaatsgevonden en vindt nog steeds plaats.
Belangrijk is het op te merken dat de eerste zonde er een was van de mens tegen God. Hij wilde God gelijk zijn en at van de verboden boom. De tweede zonde werd begaan tegen een medemens. De tweede komt uit de eerste voort.

Het geweld nam bij de generaties die op Lamech volgden zo toe dat er in Genesis 6:13 staat dat de aarde vol geweld was (zie ook vers 4). De toestand was zo hopeloos dat God de mensen - behalve Noach en zijn gezin - deed ondergaan in de zondvloed.
Sindsdien is de toestand niet verbetert. De term “zinloos geweld” spreekt boekdelen en geweld op de TV behoort tot de dagelijkse kost die men de kijkers voorschotelt.

Sex
Op zichzelf is sex niet verkeerd, het is een gave van God aan de mensen, zie Genesis 2:24 waar staat dat man en vrouw één vlees zullen zijn. Daarmee plaatst God de sex duidelijk op het terrein van het huwelijk, wanneer man en vrouw samen een nieuwe gemeenschap vormen.
Van dit voorschrift heeft men zich echter niets aangetrokken. Lamech - waar we het zo-even over hadden - overtreedt Gods voorschrift door zich meer dan één vrouw te nemen. Hoererij deed zijn intrede en men spreekt erover als het oudste beroep op aarde. De Bijbel is wat dat betreft niet “wereldvreemd” en vermeldt hoe Juda zich eraan bezondigde (Genesis 38). Van Simson geldt hetzelfde (Richteren 16:1 en 4). Zelfs koning David gaat in één bepaald geval een buitenechtelijke relatie aan met Bathseba (2 Samuël 11). De Bijbel verbloemt deze dingen niet maar laat ook zien hoe God over deze zonden denkt en wat de gevolgen zijn.

Maar ondanks deze waarschuwingen zijn de mensen doorgegaan met zondigen op sexueel gebied. Vooral in de tijd na de tweede wereldoorlog is het hek van de dam. Voorechtelijk geslachtsverkeer wordt gewoon gevonden; in plaats van te trouwen gaat men samenwonen; men gaat zogenaamde latrelaties (living apart together) aan; organiseert sleutelavonden, enz. De TV toont het bloot onverbloemd en filmt zelfs (de buitenechtelijke) geslachtsdaad.

De gevolgen zijn o.a. ontwrichte gezinnen, psychisch misvormde kinderen, echtscheidingen waarvan de kinderen de dupe worden. De Bijbel zegt dat wat men zaait, men ook oogst. De waarheid daarvan zien we om ons heen. Daarom is een oproep om terug te keren tot de Bijbelse normen noodzaak!!


Eer (Macht)
De begeerte daarnaar zien we op allerlei terreinen van het leven. Het speelt een rol in het zakenleven samen met de begeerte naar geld. In de sportwereld verwoest men soms zijn gezondheid of verliest men zelfs het leven door stimulerende middelen te gebruiken om maar een medaille te halen. In de politiek wordt het handelen van velen erdoor bepaalt en dat vaak ten koste van elke prijs. Men wil iets presteren op allerlei levensterreinen om lof te oogsten, maar als men niet meer kan presteren is vaak de roem voorbij en raakt men in de vergetelheid. Wie van de jongeren kent Fausto Coppi nog de geweldige wielrenner? Wie heeft weet van Joe Louis, wereldkampioen boksen in zijn tijd? De Beattles zeiden “ Wij zijn meer bekend dan Jezus..wat is daarvan over?. Sarah Leander de beroemde zangeres...wie kent haar nog? Van zulke belangrijke figuren uit het verleden hoort men soms nog wat via documentaires, maar dat is dan ook alles. Helaas komt dit streven naar eer ook voor op christelijk erf. De Bijbel toont ons een man, Diotréfes geheten, die de eerste in de gemeente wilde zijn (3 Johannes :9).

Het streven naar eigen eer en de eer van mensen wordt ons in de Bijbel niet voorgehouden. Jezus Christus heeft wat dat betreft een heel duidelijk voorbeeld gegeven. We lezen van Hem deze uitspraken:
“ eer van mensen neem Ik niet aan...Hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt “ die van de enige God komt?” (Johannes 5:41-44; zie ook 7:18);
Van de Joodse leidslieden staat dat ze:
“ de eer van mensen meer liefhadden dan de eer van God” (Johannes 12:43)
Ook een man als de apostel Paulus zocht niet zijn eigen eer en was niet uit op eigen voordeel maar hij zocht het voordeel van anderen opdat ze behouden zouden worden” (1 Korinthe 10:33).

Paulus is op de hoogte van wat er in de sportwereld van zijn tijd gebeurde, maar hij gebruikte die kennis alleen om er een geestelijke toepassing van te geven (1 Korinthe 9:24-27). Laten we het voorbeeld van de Heer volgen en dat van Zijn dienstknechten en boven alles de eer van God zoeken.

Geld
“Geld dat stom is maakt recht wat krom is” luidt een bekend gezegde. Men bedoelt ermee dat als je er maar genoeg geld voor over hebt er wel iemand te vinden is die dat wat je verkeerd gedaan hebt wel recht wil breien, een advocaat van kwade zaken bijvoorbeeld. In geestelijke zin moeten we het gezegde echter omkeren. De begeerte naar geld kan iemand tot hele kromme en dus verkeerde daden brengen.
Indertijd stonden we met onze mobiele evangelisatiezaal in Heerenveen en kwam er iemand aanlopen die onder het lopen door luid schreeuwde Bellamy, Bellamy. De man bleek een aanhanger van Bellamy te zijn. Bellamy verkondigde dat het kwaad in het gebruik van geld zat en wilde het geld afschaffen.
Het kwaad zit hem echter niet in het gebruik van geld, maar in het misbruik ervan De Bijbel is heel erg ter zake en zegt: “Geldzucht is een wortel van alle kwaad” (1 Timotheüs 6:10). Als iemand op geld uit is dan staat hij voor niets om zijn doel te bereiken. Hij ruďneert er mensen voor en deinst zelfs niet voor doodslag terug. Denk aan de vele overvallen en roofmoorden waar de krant over schrijft.

Maar ook als je op “legale” manier streeft naar rijkdom, moet je bedenken dat het laatste hemd (het doodshemd) geen zakken heeft. Je kunt als je sterft niets meenemen van al je bezit. De Bijbel is daarover heel nuchter en zegt:
“Want we hebben niets in de wereld ingebracht” en het is duidelijk, dat we “er ook niets uit kunnen wegdragen”
Indertijd hoorde ik een verhaal over een rijke boer in Groningen die in zijn testament had bepaald dat een schilderij dat bij hem in de kamer hing in zijn doodskist mee moest het graf in. Toen de man gestorven was wilde men aan zijn wens voldoen.....maar het schilderij paste niet in de kist. Het as te groot. Daarop zei een van de nabestaanden: “ Het ging hem kennelijk om het schilderij zelf, laten we het dus uit de lijst halen en opgerold in de kist leggen. Zo werd besloten en toen met de holle ijst verwijderde bleek die volgepropt te zetten met bankbiljetten van 1000 gulden. Deze gebeurtenis spreekt voor zichzelf.

Een andere geschiedenis werd me door de zoon van de overledene verteld. Zijn vader had altijd in het geldwezen gewerkt. Hij was gewend geld te tellen en kon het razendsnel. Toen deze man op zijn sterfbed lag bewogen zijn handen zich vrij zenuwachtig. Zijn zoon had door wat er aan de hand was. Hij stopte zijn vader wat bankbiljetten in de hand en toen werd toen gingen de handen tellen en de man werd rustig.

De zes hierboven genoemde zaken tonen de onrust en het ongeluk van de mens die geen rust heeft gevonden in God. Zolang men die rust niet gevonden heeft mist men de zin van het bestaan. Alleen een leven in relatie met God en met Jezus Christus is een zinvol leven. Dan stelt mijn zijn leven in dienst van God
Die relatie met God en met de Heer Jezus is alleen mogelijk door het kruis van Golgotha waar Jezus Christus zijn leven gaf ten behoeve van ons, zondaars.

Drank - Drugs - Geweld- Sex - Eer - Geld …zijn dat nog steeds de elementen van uw leven? Geef dat leven op en neem de Heer Jezus aan als uw Heiland en stel uw leven in zijn dienst! Dan kunt u zinvol leven en rustig sterven.