Snel zoeken:
c Wijsheid en 'vreze Gods'

Wijsheid
Die berust op inzicht en levenservaring berustende kennis
(en het handelen daarnaar).
Niet hoe doe je het, maar wat doe je Sp 14:8
De wijze kent tijd en wijze Pr 8:5
Waarde: van wijsheid meer dan koralen en goud of zilver Sp 8:11;16:16; 21:22 Wijsheid is als een erfdeel;beschermt,, geeft macht Pd 7:11,12, 19
is beter dan kracht of oorlogstuig). Pd 9:16,18

Verschil
tussen technische en wetenschappelijke kennis enerzijds en wijsheid
anderzijds. Zelfs tussen geestelijke kennis en wijsheid 1 Ko 12:8
woord van wijsheid naast woord van kennis

Tweeerlei vlak
Wijsheid op horizontale vlak en wijsheid op verticale vlak.
Voorbeeld: plaatsen van grote advertentie regionaal of kleine landelijk.
laatste is beter, klein beginnen en dan uitbreiden
Voorbeeld: met kennis spreken over 1000j rijk bij een stervende is niet wijs.

Salomo' s rechtspraak tussen twee vrouwen was praktisch
Paul Kruger volgde zijn voorbeeld tussen twee broers die ruzie hadden over de
erfenis. Hij zei: de oudste deelt, de jongste mag kiezen
Wijze vrouw gebruikt om Absolom te laten terugkeren 2 Sm 14:2
Wijze vrouw uit de stad Abel-Beth-Maächa- 2 Sm 20:16

Boek Prediker Salomo was uitermate wijs Pr 1:16; 2:15; 12:9 - vgl. 2 Kr 1:1-13
maar welke beperking legt hij zich op? zoeken van wijsheid onder de zon Pr 1:2,9,13,14 etc.
boek gaat niet om 'openbaring' van God.
Wat is zijn resultaat:...ijdelheid der ijdelheden; najagen van wind Pr 1:14; 2:11, 17, 26,
4: 4, 16; 6:9)
In wijsheid schuilt veel verdriet, want er is zonde,en er zijn problemen Pr 1:18;7:25.
Maar toch heeft ze voordeel boven onverstand Pr 2:13;
Echter beperkt:we kunnen God niet narekenen Pr 3:11; 8:16,17;7:23,24

Voorwaarde. Allesbeslissende voorwaarde op verticale vlak:
de vreze des Heren, Sp 9:10; 15:33;
ootmoed Sp 11:2;
God welgevallig zijn Pr 2:26;

Wijze raad:
(1) Eerbied bij naderen tot God; pas op voor geloften Pr 4:17-5:1
In de Gemeente spreken tot opbouw 1 Ko 14:19
(2) Niet alles willen weten Pr 7:21,22
Wie luistert aan de wand, hoort vaak zijn eigen schand.
(3) Gedenk uw schepper; heb eerbied of vrees God Pr 12:1;12:13,14
(4) Bedenk dat twee beter zijn dan een Pr 4:9-12

Wat doet de wijsheid?-
bouwt huis Sp 14:1:24:3
zorgt voor toekomst Sp 6:6;10:5; 30:24;
luistert naar raad Sp 10:8;12:15; 19:20;
spreekt mild Sp 12:18
verheugt zijn vader Sp 15:20;
stilt toorn Sp 16:14;29:8
houdt de toorn in Sp 29:11
weet te zwijgen Sp 17:28; 10:19
kent tijd en wijze. Pr 8:5
geeft leven Pr 7:12

Onwijze zaken-
verslaafd zijn aan wijn Sp 20:1
hart zetten op vergankelijke zaken Pr 2:21
doordrijven Pr 7:16
dwaze praat bijv. ophemelen van vroegere tijden Pr 7:10
Ironie: De goeie ouwe tijd, toen onze vaderen het zo slecht hadden.
Kuil graven, muur doorbreken Pr 10:8

Wijsheid in N.T.
Dwaasheid van het kruis is wijsheid bij God 1 Ko 1:21
Er is wijsheid onder de volmaakten. Christus is ons geworden wijsheid, enz. 1 Ko 1:30,31