Snel zoeken:
EfeziŽrs

EfeziŽrs 1:1 - In de aanhef van de brieven aan de EfeziŽrs en de Kolossenzen staat: "Aan de heiligen en gelovigen", maar heiligen zijn toch gelovigen?
EfeziŽrs 1:1 - Wie worden er met 'wij' bedoeld in dit gedeelte?
EfeziŽrs 1:3 - Is er meer dan een hemel?
EfeziŽrs 1:4 - Is er een persoonlijke uitverkiezing?
EfeziŽrs 1:7 - Waarom wordt hier alleen over overtredingen gesproken?
EfeziŽrs 1:10 - Om welke geheimenissen gaat het in deze verzen en wat heeft de Gemeente daarmee te maken.
EfeziŽrs 1:10 - Wat moeten we onder de volheid van de tijden verstaan?
EfeziŽrs 1:11 - Zal Christus in het vrederijk als Mens regeren?
EfeziŽrs 2:1 - Wat houdt 'dood zijn in misdaden en zonden' in?
EfeziŽrs 2:5 - Wat is het verschil tussen 'levend gemaakt met Christus' en 'mee opgewekt'?
EfeziŽrs 2:7 - Slaat de uitdrukking 'de komende eeuwen' op deze genadetijd of op de tijd, dat de Messias zal regeren?
EfeziŽrs 2:8 - Moet je eerst bekeerd zijn om goede werken te kunnen doen?
EfeziŽrs 2:9 - Geloof is toch een gave van God?
EfeziŽrs 2:10 - Wilt u de uitdrukking 'welke God voorbereid heeft', verklaren?
EfeziŽrs 2:10 - Wat zijn goede werken
EfeziŽrs 2:14 - Wat is de scheidsmuur waarop dit vers doelt?
EfeziŽrs 2:20 - oudtestamentische of nieuwtestamentische profeten ?
EfeziŽrs 3:4 - Zijn deze gedeelten niet met elkaar in strijd
EfeziŽrs 3:6 - Zijn de bekeerde heidenen burgers van IsraŽl geworden en dus bij IsraŽl ingelijfd?
EfeziŽrs 3:10 - Wie moeten we verstaan onder de overheden en machten in de hemelse gewesten?
EfeziŽrs 3:12 - Waartoe hebben we vrijmoedigheid en waar slaat het toegang hebben op?
EfeziŽrs 4:3 - Waarom behoeven we de eenheid van de Geest niet te maken?
EfeziŽrs 4:3 - Wie worden met 'allen' bedoeld?
EfeziŽrs 4:4 - Kunt u deze verzen wat nader toelichten?
EfeziŽrs 4:8 - Wat betekenen de woorden 'voerde Hij krijgsgevangenen mee'?
EfeziŽrs 4:11 - Zijn er nu geen apostelen meer?
EfeziŽrs 4:16 - Wat moeten we onder de dienst van de geledingen verstaan?
EfeziŽrs 4:25 - Wie wordt in Ef 4:25 met 'zijn naaste' bedoeld?
EfeziŽrs 4:26 - Zijn er verschillende soorten toorn?
EfeziŽrs 4:26 - Waar staat dat wij toornig mogen zijn?
EfeziŽrs 4:32 - Elkaar vergeven, zoals God ons vergeven heeft, daar kunnen we toch nooit aan voldoen?
EfeziŽrs 4:32 - Elkaar vergeven, zoals God ons vergeven heeft, daar kunnen we toch nooit aan voldoen?
EfeziŽrs 5:2 - Wat is een offergave en wat een slachtoffer?
EfeziŽrs 5:2 - Gode tot een welriekende reuk
EfeziŽrs 5:14 - Graag een uitleg van Ef 5:14
EfeziŽrs 5:18 - Slaat de losbandigheid niet op het dronken worden
EfeziŽrs 5:22 - Moet een vrouw de man ook gehoorzamen als dit tegen bijbelse principes ingaat?
EfeziŽrs 5:22 - Mag je op grond van deze verzen zeggen, dat een vrouw haar man moet dienen en gehoorzamen, maar hem niet (per se) hoeft lief te hebben?
EfeziŽrs 5:25 - Is met het waterbad de doop bedoeld?
EfeziŽrs 5:25 - Heeft de Heer ons nu niet meer lief...
EfeziŽrs 5:26 - Slaat dit vers ook op de doop?
EfeziŽrs 6:1 - Moeten we de belofte van een lang leven letterlijk opvatten?
EfeziŽrs 6:3 - Betekent dit vers, dat kinderen die in deze tijd hun ouders onderdanig zijn een lang leven zullen leiden?
EfeziŽrs 6:8 - Ziet 'het goede terug ontvangen' op beloning in dit leven?
EfeziŽrs 6:9 - Waarom wordt er niets gezegd over de ongehuwde man en vrouw?
EfeziŽrs 6:12 - Wat wordt met de uitdrukking 'bloed en vlees' of 'vlees en bloed' bedoeld?
EfeziŽrs 6:18 - Hoe bepalen wij wie de heiligen zijn?